Què faig si el meu cap no em paga?

per Software DELSOL

Si estem treballant per compte d'altri per a una empresa i el nostre cap no ens paga la nostra nòmina o una paga extra és clar que és un incompliment molt greu de l'empresa quant a les seves obligacions i que nosaltres, treballadors, tenim dret al fet que se'ns pagui.

Segons l'article 4.2.f de l'Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, d'ara endavant ET) els treballadors tenen dret “A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida”.

En aquest article veurem totes les possibilitats que té el treballador per a solucionar aquest problema així com les garanties que té respecte del cobrament del seu salari. Anem pas a pas.

L'acte de conciliació

Abans d'acudir a un Jutjat social per a reclamar els salaris que no ens paguen és obligatori intentar arribar a un acord amb l'empresa interposant una demanda de conciliació que donarà lloc a un acte de conciliació, segons ordena l'article 63 de la Llei de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre, d'ara endavant LJS). És a dir, l'acte de conciliació previ no és una opció, per a poder demandar judicialment ens exigiran demostrar que ho hem promogut i que s'ha celebrat presentant juntament amb la demanda judicial una acta de conciliació.

Aquesta conciliació prèvia s'ha d'interposar i celebrar davant l'organisme creat a aquest efecte per la Direcció General de Treball de la Comunitat Autònoma on estiguem.

En interposar la demanda de conciliació ens citen a a l'acte assenyalant dia, hora i lloc; a l'acte de conciliació ha d'acudir el treballador que l'ha demandat i sol acudir l'empresa (encara que només sigui per a no ser condemnada en costes per no acudir aquí, en un procediment judicial posterior).

Abans d'entrar a l'acte totes dues parts han de parlar i negociar i, si aconsegueixen arribar a un acord, així ho manifestaran en l'acte que se celebra davant el lletrat conciliador.

El lletrat conciliador estendrà acta amb el que li han manifestat les parts:

 • Si l'empresa no ha acudit a l'acte.
 • Si no hi ha avinença i l'empresa s'oposa “per les raons que al·legués en el seu moment”.
 • Si han aconseguit un acord i l'empresa es compromet a pagar les quantitats reclamades, assenyalant les quantitats i els terminis i lloc de tal pagament.

En aquest últim cas, si s'ha arribat a un acord i compromís, l'acta de conciliació és exactament igual que una sentència judicial: si l'empresa no compleix el compromís assumit en l'acte de conciliació el treballador pot executar aquest acta de conciliació davant un Jutjat exactament igual que si hagués guanyat un judici en el qual l'empresa hagués de pagar.

El judici monitori laboral

Si la quantitat de salaris que deu l'empresa al treballador és inferior a 6.000€ el treballador pot interposar l'anomenat procediment monitori laboral que està regulat per l'art. 101 de la LJS. Aquest procediment és més ràpid i senzill que l'ordinari que veurem a continuació.

Per a això, el treballador presentarà en els Jutjats socials una demanda monitòria on constaran les dades completes i de contacte seus i de l'empresa i una descripció detallada dels conceptes pels quals li deu diners.

A aquesta demanda ha d'acompanyar els documents que tingui en el seu poder i que provin els fets com el seu contracte, nòmines, comunicacions o reconeixement del deute per l'empresa, informe de vida laboral, documents de cotització, etc. També haurà d'acreditar haver intentat l'acte de conciliació que parlem en el punt anterior.

El jutjat analitzarà aquesta demanda i comprovarà que es compleixen tots els seus requisits, si alguna cosa no està com deu requerirà al treballador demandant perquè ho esmeni. Si hi ha defectes no corregibles o si el treballador requerit no els esmena es podrà no admetre la demanda.

Admesa la demanda el jutjat emplaça a l'empresa per deu dies perquè pagui o s'oposi a la demanda.

Si l'empresa paga ja està resolt.

Si l'empresa compareix i s'oposa, es comunicarà al treballador que tindrà quatre dies per a presentar una demanda en judici ordinari que veurem en el punt següent.

Si l'empresa no compareix en aquests deu dies el jutjat declararà l'existència d'aquest deute i podrà despatxar execució contra l'empresa (a petició del treballador).

També s'emplaçarà al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) que també podrà oposar-se a la demanda.

Del judici ordinari de reclamació de salaris

Si no podem o no volem acudir al procediment monitori o si, com hem vist, l'empresa s'ha oposat i ens donen quatre dies per a demandar hem d'interposar una demanda normal davant els jutjats socials en reclamació d'havers.

Per a interposar aquesta demanda se'ns exigirà acompanyar justificació d'un intent de conciliació segons hem vist al principi.

La demanda, que pot estar signada pel propi treballador sense assistència d'advocat ni procurador o pot signar-la un advocat o un graduat social en representació del treballador, contindrà les dades personals i de contacte del propi treballador i de l'empresa i descripció dels fets i deute que existeix.

Admesa la demanda, el Jutjat la hi notificarà a l'empresa demandada i citarà a totes dues parts assenyalant dia i hora per als actes de conciliació i judici.

Abans del judici se celebra un segon acte de conciliació en el propi Jutjat, davant el Lletrat de l'Administració de Justícia, que intentarà un acord.

Si no hi ha acord se celebra el judici, davant el Jutge i a la sala del Jutjat, allí demandant i demandat al·legaran el que estimin oportú i presentaran les proves que tinguin (documents, enregistraments, testimonis, perits, etc.).

A aquest judici pot comparèixer el propi treballador per si només, però és convenient que ho faci un advocat o graduat social que li representi i defensi.

El Jutge dictarà sentència.

Extinció del contracte per voluntat del treballador

Existeix una tercera possibilitat per al cas que els impagaments s'allarguin molt en el temps; com hem dit al principi, el pagament del sou dels treballadors és una obligació de l'empresa i, si no el paga, és un incompliment contractual greu, per això el treballador pot demanar al jutge que declari acabada la relació laboral amb la indemnització prevista per acomiadament improcedent.

Això es farà presentant una demanda judicial, previ acte de conciliació sempre, a l'empara dels articles 49.1.j i 50 de l'ET que, en aquest cas d'impagament, ha de ser greu i reiterat: se sol considerar com a tal quan es deuen tres o més mensualitats de salari.

El treballador que presenta aquesta demanda ha de continuar treballant en l'empresa fins que se celebri l'acte del judici i la sentència en la qual el Jutge declararà (o no) l'extinció. Si ho fa el treballador tindrà, com hem dit, dret a percebre la indemnització de 33 dies per any prevista per a l'acomiadament improcedent.

Terminis per a exercitar aquestes accions judicials

En tots els casos vists fins ara el treballador té el termini d'un any que és de prescripció (article 59.1 de l'ET), des que es produeix cada impagament, aquest termini s'interromp amb la demanda de conciliació, la qual cosa significa que en presentar aquesta demanda de conciliació torna a comptar l'any des del primer dia (article 1973 del Codi Civil).

Interessos de demora

El artículo 29.3 del ET fija un interés de demora del salario en un 10%; en cuanto se produce el impago y lo reclamamos podemos reclamar también este 10%.

Garantía de los salarios

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA), organisme públic al qual es cotitza en totes les nòmines, garanteix el salari impagat, si l'empresa és declarada insolvent (article 33 del 'ET), fins determinats límits i percentatges. Per això també sol ser part en els procediments judicials.

A més, l'article 32 de l'ET declara aquests deutes salarials com a privilegiades:

 • Els salaris dels últims 30 dies fins al doble del Salari mínim tenen preferència sobre qualsevol altre deute de l'empresa incloses les garantides per hipoteca.
 • Els deutes salarials estan garantides pels objectes elaborats pels treballadors si continuen sent propietat de l'empresa.
 • La resta del deute salarial continua sent privilegiada, fins al triple del SMI, i es cobrarà amb preferència a qualsevol altre deute excepte les garantides amb hipoteca.

Tot això no operarà en cas de concurs de creditors.

Inspecció de treball

A més de tot el ja dit resulta que l'impagament reiterat de salaris és una infracció molt greu de l'empresa (art. 8.1 de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost), sent també una infracció lleu el no lliurar la nòmina o no fer-ho en el model adequat (art. 6.2 de la mateixa Llei).

Per això aquests impagaments de salari es poden denunciar davant la Inspecció de Treball que, si constata que s'han produït, sancionarà a l'empresa.

Però, en la pràctica, la Inspecció de Treball no voldrà intervenir si existeix un procediment judicial obert pel mateix motiu, devent per això deixar la denúncia per a quan acabi tal procediment.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S.A. utiliza cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón "Configurar".