Import sobre Societats. Tancament de l'exercici 2015

per Software DELSOL

Introducció

El període impositiu que les empreses amb forma jurídica estan a punt de tancar en poc dies, es caracteritza per ser el primer en el qual s'aplicaran les novetats incorporades en la reforma de l'Impost, per la qual cosa és convenient prestar especial atenció a les noves regles de joc que ja han entrat en vigor. No obstant això, unes altres ho faran a partir de 2016, com succeeix amb el segon graó de rebaixa del tipus de gravamen que passa del 28 al del 25 per 100, per la qual cosa pot ser interessant analitzar si mereix o no la pena retardar ingressos o plusvàlues per transmissions d'actius a 2016 i estalviar alguna cosa en la factura fiscal.

Recollim en un sol document les novetats més significatives per a 2015 així com diferents aspectes que cal tenir presents quan es tanqui l'exercici fiscal de les empreses. Amb la intenció de tenir una visió global de l'impost en vigor, hem considerat convenient ressenyar alguns criteris interpretatius tant de l'Administració com dels diferents Tribunals de Justícia per a, d'aquesta manera, poder obrar en conseqüència.

Perquè el document es pugui llegir més fàcilment té cridades d'atenció marcades amb el símbol ® i en blau.

Desitgem sincerament que els sigui de summa utilitat per a ajudar-los en la presa de decisions, així com en el procés d'ajustos i tancament d'aquest nou escenari tributari.

1. Import net de la xifra de negocis (INCN)

Aquesta magnitud que és definida per la normativa mercantil (art. 35.2 del Codi de Comerç), és determinant per a conèixer, per exemple, si és o no possible aplicar el règim especial d'empreses de reduïda dimensió (ERD) o de micropimes. També és la referència per a comprovar si s'han de documentar d'una manera o una altra les operacions realitzades entre parts vinculades o la quantia sobre la qual es calculen les despeses deduïbles per atencions a clients o proveïdors. A més, per a les grans empreses, durant el 2015, és la referència per a determinar l'import màxim de les bases imposables negatives que es poden compensar.

El INCN està integrat per la quantia de les vendes així com de les prestacions de serveis o altres ingressos corresponents de les activitats ordinàries. No s'inclouen els imports per descomptes o bonificacions, els impostos especials ni l'Impost sobre el Valor Afegit.

® Los contribuyentes que formen grupo mercantil, independientemente de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, a los efectos de determinar si pueden o no acogerse al régimen especial de ERD, deberán sumar las cifras de negocio individuales teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que proceden por normativa contable. Antes de la nueva ley, el Tribunal Económico-Administrativo Central venía manteniendo que no se debían tener en cuenta dichas eliminaciones.

® El grupo familiar viene a ocupar la posición de la sociedad dominante en los grupos de sociedades, de manera que si alguna persona física tiene participaciones en sociedades que le otorgan el control de las mismas, en los términos del art. 42 Código de Comercio, se tomará como INCN el agregado del grupo, incluido, en su caso, lo facturado por las personas físicas que integran el grupo familiar. Es necesario que todos los familiares participen en todas las sociedades que constituyen el grupo para que opere la regla de agregación.

® El ICAC, en Consulta nº 79/2009, ha considerado que forman parte del INCN de una sociedad holding los dividendos e ingresos de cupones o intereses, procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de inversiones, salvo que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas.

® Si en este ejercicio una entidad ha iniciado una actividad económica, el INCN a tener en cuenta, para determinar si puede o no aplicar el régimen ERD es el correspondiente al tiempo en el que se ha desarrollado la actividad efectiva. En el supuesto de que ese período fuera inferior al año, el INCN se elevará al año.

2. Volum d'operacions

És l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per l'empresa durant un any, sense incloure l'IVA ni el recàrrec d'equivalència.

Encara que aquesta magnitud no es defineix en la llei de l'Impost, està recollida en la normativa de l'IVA, i determinarà si les grans empreses poden o no compensar en l'exercici 2015, sense límit, les bases imposables negatives, unit al fet que el INCN superi 20 milions d'euros, i també si l'empresa ha de limitar la reversió de les despeses per actius fiscals diferits (DTA). Això dependrà que el volum d'operacions superi o no el llindar de 6.010.121,04€.

També es té en compte el volum d'operacions per a determinar si una empresa ha de presentar els pagaments fraccionats per la modalitat de base, la qual cosa succeeix si supera el citat llindar.

® El volumen de operaciones a considerar es el que viene definido en la Ley del IVA, de forma que sólo deberán computarse las operaciones corrientes realizadas, excluyendo las ventas de inmuebles y de bienes de inversión, así como las operaciones financieras.

3. Concepte d'activitat econòmica

S'incorpora en la llei, per primera vegada, la definició del que s'ha d'entendre per activitat econòmica, i en els mateixos termes en què es regula en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

® Si su empresa se dedica al alquiler de inmuebles y quiere que se califique como actividad económica, deberá contratar a una persona con contrato laboral y a jornada completa. No obstante, según criterio administrativo (TEAC, en Resolución de 2 de febrero de 2012) es necesario, además de tener persona, que se pruebe que existe una carga administrativa mínima de trabajo que justifique dicha contratación. Antes de 2015 era necesario disponer, junto con la persona contratada, de un local exclusivo para llevar acabo la gestión del alquiler.

® En el caso de grupo mercantil, a los efectos de determinar si las entidades que lo componen realizan o no una actividad económica, los requisitos se miran a nivel del grupo y no individualmente. Así se pone fin a la interpretación del TEAC que entendía que los requisitos del local y persona se tenían que cumplir en una misma sociedad del grupo mercantil. Ahora una entidad podrá ser titular de los inmuebles y otra del grupo podrá tener contratada a la persona para gestionarlos.

4. Entitat patrimonial

Serà al final del període impositiu quan puguem comprovar si una societat té o no la condició d'entitat patrimonial. Per a això s'haurà de calcular la mitjana dels actius dels balanços trimestrals, de tal manera que si més de la meitat de l'actiu està format per béns no afectes o per accions i participacions, l'entitat serà patrimonial.

Si una societat té la consideració d'entitat patrimonial no podrà aplicar cap incentiu dels regulats per a les ERD ni aprofitar l'exempció per a evitar la doble imposició per la part del benefici de la venda de les participacions que es correspongui amb la plusvàlua tàcita. Tampoc podrà aplicar el tipus de gravamen reduït (15 per 100) si l'empresa és de nova creació. A més, no és possible compensar les bases imposables negatives si s'adquireix una societat patrimonial en la qual es participa en més del 50 per 100 si, al final del període impositiu en què es va generar la base negativa, només es tenia la titularitat d'un percentatge inferior al 25 per 100.

® Aunque el dinero y los derechos de crédito son activos no afectos, no tendrán esa consideración cuando el importe de sus saldos procedan de transmisiones de elementos afectos durante el periodo impositivo en cuestión y los dos anteriores.

® Las acciones o participaciones se consideran bienes afectos cuando otorguen al menos el 5 por 100 del capital y se posean como mínimo durante un año con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales.

5. Operacions a termini 

Ja poden acollir-se al règim especial d'imputació d'operacions a termini tot tipus d'operacions i no només, com fins ara, únicament les vendes i execucions d'obres. Així, des de 2015, s'imputaran per aquesta regla, per exemple, les prestacions de serveis, les indemnitzacions o les reduccions de capital, sempre que el preu es percebi mitjançant pagaments successius o un sol pagament, i entre el lliurament i el venciment de l'últim o únic termini transcorri un termini superior a 1 any.

Les rendes s'entenen obtingudes en el moment de l'exigibilitat del cobrament (recordem que abans les rendes s'integraven en el moment del cobrament). No obstant això, en cas d'endós, descompte o cobrament anticipat, la renda s'entendrà obtinguda en la data en què es produeixi.

® Si una prestación de servicios se acoge al régimen de operaciones a plazo, hay que tener en cuenta que es la renta la que se imputa según exigibilidad de los cobros y no el ingreso contable que se registra en la operación, por lo que será preciso conocer el coste asociado al servicio.

® Como las rentas se van imputando según son exigibles los cobros, en caso de que no se lleguen a percibir será deducible el deterioro contable por insolvencia de deudores. Esto ocurrirá por ejemplo si han transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento hasta el final del período impositivo.

® Para tener derecho a la aplicación de la regla de operaciones a plazo es necesario que en el contrato se especifique el momento temporal en que se percibirá el precio, y no se aplica cuando el precio se condiciona a hechos contingentes futuros.

6. Conseqüència fiscals dels errors comptables 

Cal detectar si en la comptabilitat apareixen registrats ingressos en un període posterior al de la seva meritació. En aquest cas s'hauran d'imputar en la base imposable corresponent al període impositiu de la meritació. Si ho detectem ara, corregirem la comptabilitat fent un abonament a reserves i presentarem la declaració complementària de l'exercici de meritació incloent un ajust positiu.

® Si la sociedad decide cambiar de criterio contable y, por ejemplo, empieza a aplicar un método de amortización distinto del que venía aplicando y por ello realiza un abono a reservas para corregir el gasto de la amortización excesiva contabilizada según el método anterior, no se hará ningún ajuste extracontable positivo. Dicho ajuste se deberá realizar a medida que se vayan registrando las nuevas cuotas de amortización. Solo será ingreso fiscal el abono a reservas cuando el ingreso nazca por vez primera.

® Un ingreso contabilizado antes de su devengo será ingreso fiscal en el momento de su contabilización, salvo que se produzca un perjuicio para la Hacienda Pública. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se realiza con la intención de aumentar la base imponible y, de esta manera, poder aplicar deducciones pendientes que caducaban en dicho ejercicio.

® Los socios de las UTE’s pueden imputar los resultados obtenidos por éstas en el ejercicio siguiente al cierre de las cuentas de la UTE.

® Si la sociedad tiene deudas con proveedores o acreedores sin que se le haya exigido su pago, se devenga el ingreso cuando transcurran 15 años desde que se contrajeron las deudas (DGTV0398-04). En general este plazo ha pasado a ser de 5 años en 2015.

7. Reversió de la deterioració d'actius

S'imputarà com a ingrés la reversió de la deterioració que en el seu moment va ser deduïble quan l'actiu hagi recuperat el seu valor, o bé en el moment de transmissió de l'element patrimonial. Si la despesa per deterioració no va anar fiscalment deduïble, tampoc serà ingrés fiscal la reversió d'aquest. Aquesta situació es produirà a partir de 2015 per les deterioracions comptabilitzades en exercicis iniciats a partir d'1 de gener de 2015 sobre els actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen.

® Si después de contabilizada y deducida la pérdida por deterioro del valor de un activo se transmitiese a una entidad vinculada, si más tarde el activo recuperase todo o parte de su valor, será la entidad vinculada adquirente la que deberá realizar un ajuste extracontable positivo hasta el valor que el elemento tenía antes de su adquisición y deterioro.

® Si durante el ejercicio se produce la reversión contable de un deterioro del activo material o de inversión inmobiliaria, será en dicho año cuando se integre en la base imponible si el gasto fue deducible. Si se trata de la reversión de un inmovilizado intangible con vida útil indefinida o del fondo de comercio, la reversión se integrará también en el año de su registro contable, pero con el límite del valor fiscal del activo.

® Si revierte un deterioro correspondiente a valores que cotizan en bolsa calificados por la empresa como disponibles para la venta se deberá realizar un ajuste extracontable positivo si el deterioro fue deducible. El ajuste debe realizarse porque desde el punto de vista contable dicha recuperación se realiza con abono a una cuenta de patrimonio neto. Si se trata de valores que no cotizan, aunque no se dotara en su día deterioro por disminución de fondos propios, se pudo hacer un ajuste fiscal negativo. Si se recuperan los fondos propios, contablemente no se producirá reversión, pero desde el punto de vista fiscal habrá que realizar un ajuste positivo al resultado contable.

® Si lo que revierte es un deterioro procedente de valores de renta fija que cotizan en bolsa pudiera ser que no todo el ingreso contable lo sea fiscal. Esto sucederá cuando no se pudo deducir todo el gasto por deterioro por limitarse, desde el punto de vista fiscal a la pérdida global de la cartera. En estos casos se realizará un ajuste negativo por el importe del deterioro que no fue deducible.

8. Transmissió d'actius entre empreses del grup mercantil

Caldrà analitzar si durant l'any s'han transmesos actius entre empreses del grup mercantil amb pèrdues. En aquest cas s'haurà de realitzar un ajust positiu per l'import d'aquestes pèrdues que revertirà en el moment en què l'actiu adquirit es transmeti de nou per l'adquirent a un tercer fora del grup, es doni de baixa, l'entitat deixi de formar part del grup o, si escau, a mesura que l'element s'amortitza per l'adquirent.

® Si el bien transmitido es un elemento del activo que se amortiza, la pérdida se va a ir integrando al mismo ritmo que es amortizada por la entidad adquirente. No obstante, la pérdida restante será deducible en el momento en que el elemento se dé de baja, o la transmitente o adquirente dejen de formar parte del grupo mercantil.

® Si el bien transmitido es un activo financiero (acciones o participaciones) recordamos que desde 2013 ya no era deducible la pérdida, difiriéndose la misma hasta que la adquirente transmita dichos activos financieros fuera del grupo. No obstante, desde el año 2015 la renta negativa va a quedar reducida por el importe del beneficio obtenido en la transmisión de las acciones o participaciones a un tercero, siempre que el beneficio no tribute, por haber tenido derecho a la exención para evitar la doble imposición. De no tener derecho a la exención, no se reducirá el importe de la pérdida si se demuestra que la renta tributó, al menos, a un tipo del 10 por 100.

9. Transmissió d'immobles urbans

Si una entitat ha transmès en 2015 un immoble de naturalesa urbana adquirit a títol onerós entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012, podrà reduir la renda positiva obtinguda en un 50 per 100. El mateix procedirà si la transmissió es produeix en exercicis posteriors.

® No resultará de aplicación esta exención cuando el inmueble se hubiera adquirido o transmitido a una persona o entidad que forme parte del grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

® La DGT, en consulta de 7 de noviembre de 2012, considera que aunque no se prevé expresamente la posibilidad de aplicar este incentivo fiscal a la trasmisión de inmuebles adquiridos mediante un contrato de arrendamiento financiero, si a efectos contables, y por las circunstancias concretas del contrato, se califica como arrendamiento financiero, el arrendatario contabilizará el bien como un activo y se puede entender adquirido a título oneroso, por lo que se interpreta que se cumplen los requisitos exigidos para aplicar la exención del 50 por 100 de la renta.

10. Ingrés d'una societat en concurs per una quitació

Si una empresa ha entrat en concurs i s'ha aprovat una quitació, s'haurà registrat un ingrés comptable per diferència entre els imports del deute antic i de la nova actualitzada. Des del punt de vista fiscal es podrà imputar l'ingrés a mesura que es comptabilitzin les despeses financeres corresponents al nou deute.

® Si el importe de los gastos financieros son inferiores a la cuantía del ingreso contable, se imputará este último según el porcentaje que resulte de prorratear los gastos financieros.

® Como veremos en el apartado correspondiente a la compensación de bases imponibles negativas, cuando una gran empresa (volumen de operaciones superior a 6.010.121,04€) reconozca un ingreso por una quita, no verá limitada por dicha cuantía la compensación de las bases imponibles negativas.

11. Exempció per dividends percebuts d'entitats residents i no residents

Des del punt de vista comptable els ingressos per dividends en general apareixeran formant part de la partida dels ingressos financers. Si es compleixen els requisits que citem a continuació, s'haurà d'efectuar un ajust permanent de signe negatiu per a evitar que es produeixi una doble imposició econòmica. Requisits:

 • La participació directa o indirecta ha de ser igual o major al 5 per 100 en el capital de la participada, o bé que el cost de la participació sigui igual o superior a 20.000.000€. A més, és necessari haver mantingut les participacions durant, almenys, un any abans de la percepció del dividend o complir aquest termini posteriorment.
 • Si les participacions es tenen en una entitat radicada a l'estranger, a més dels requisits anteriors és necessari que la filial resideixi en un país amb conveni, o bé que hagi tributat per un impost anàleg al de l'Impost de societats amb un tipus nominal d'almenys el 10 per 100.
 • Si l'entitat participada té al seu torn filials, en principi és necessari posseir, almenys, un 5 per 100 de participació directa o indirecta en aquestes filials sempre que més del 70 per 100 dels ingressos de la participada procedeixin de dividends o de beneficis de transmissions de participacions.

No obstant això, no cal tenir en compte la participació directa o indirecta en les filials quan la participada sigui la dominant d'un grup mercantil que consolidi comptes i els ingressos financers del grup siguin inferiors al 70 per 100. Tampoc quan l'entitat participada no és la dominant d'un grup però tant ella com totes les filials pertanyen a un grup mercantil que consolidi comptes.

En cas de dividends percebuts de filials residents a l'estranger, a més d'exigir-se la participació mínima i l'any de manteniment, es requereix que la filial estigui sotmesa a un impost anàleg al nostre amb un nominal mínim del 10 per 100, o que existeixi conveni amb aquest país.

12.Exempció de rendes obtingudes en la transmissió de participacions 

Igual que hem vist amb els dividends, per a tenir dret a l'exempció per a evitar la doble imposició, en el cas de transmissió d'accions o participacions és necessari tenir una participació directa o indirecta igual o major del 5 per 100 en el capital de la participada, o bé que el cost de la participació sigui igual o superior a 20.000.000€, i ser titulars de la participació, almenys, un any abans de la transmissió.

® Si se trata de rentas positivas obtenidas en la transmisión de participaciones en una entidad no residente se exige además que la participada esté sometida a un impuesto análogo con tipo nominal mínimo del 10 por 100 o que exista Convenio con ese país (que debe cumplirse en todos los ejercicios de tenencia de la participación).

De no complir-se aquest últim requisit en tots els exercicis de tinença, només s'aplicarà l'exempció per la part de les reserves generades en els períodes impositius en què es compleixi, i també estarà exempta la part de benefici que es correspongui amb la plusvàlua tàcita, la qual s'entendrà generada de forma lineal.

13. Presumpció de rendes no declarades

El legislador presumeix que s'han adquirit amb càrrec a rendes no declarades els béns o drets que no s'haguessin declarat en termini en la declaració informativa, model 720 de béns i drets situats a l'estranger, imputant-se al període impositiu més antic de els no prescrits susceptibles de regularització i en el qual estigués en vigor aquesta disposició.

És igual que la renda amb la qual es van adquirir els béns o drets s'hagi generat en un període prescrit. La presumpció sol es destrueix si es demostra que els béns o drets es van adquirir amb rendes declarades o en un període en el qual l'entitat no tributava per l'Impost de societats.

® El TEAC, en Resolución de 21 de marzo de 2013, determina que la contabilidad es un medio de prueba válido a la hora de fijar el momento en que se generó la renta así como el periodo impositivo al que resulta imputable. Si la sociedad no contabilizó en su día un bien adquirido en el extranjero y lo ha declarado en dicho modelo fuera de plazo, deberá entender que el activo ha sido adquirido con cargo a renta no declarada e imputarla al período impositivo de 2012 por el valor de adquisición

® Si no se presentó el modelo 720 en plazo, el valor de los bienes o derechos situados en el extranjero y declarados, con la literalidad de la norma, podrían gravarse como renta no declarada e imponerse una sanción sobre la cuota diferencial resultante del 150 por 100. No obstante, la Administración Tributaria entiende que no debe imponer sanción si el contribuyente regulariza de manera espontánea tal ganancia patrimonial sin requerimiento previo.

® La Comisión Europea ha abierto expediente a España por lo que se refiere a las sanciones (pueden ser desproporcionadas) y a la no prescripción.

14. Valoració a valor de mercat de determinades operacions

Si l'empresa ha realitzat alguna de les operacions que s'enumeren a continuació, segurament sorgiran diferències temporàries o permanents si comptablement les mateixes no han estat valorades a valor raonable. La norma fiscal mana reconèixer els ingressos per diferència entre el valor de mercat del ben lliurat i el seu valor fiscal, o entre el valor de mercat del ben rebut i el valor fiscal de la participació.

 • Els transmesos o adquirits a títol lucratiu.
 • Els aportats a entitats i els valors rebuts en contraprestació.
 • Els transmesos als socis per causa de dissolució, separació, reducció del capital amb devolucions d'aportacions, repartiment de la prima d'emissió i distribució de beneficis.
  Els transmesos en virtut de fusió, absorció i escissió total o parcial.
 • Els adquirits per permuta.
 • Els adquirits per bescanvi o conversió.

® La DGT, en consultas de 21 de abril de 2010 y de 11 de marzo de 2011, considera que las operaciones señaladas anteriormente, valoradas a mercado, no existe obligación de documentarlas, con independencia de que se realicen o no entre partes vinculadas.

15. Canvi de residència fora del territori espanyol

Si una empresa resident en territori espanyol es trasllada durant 2015 a l'estranger haurà de tributar per les plusvàlues tàcites incorporades en els elements dels quals sigui titular, atès que es produeix la conclusió del seu període impositiu.

En el cas que els elements patrimonials es transfereixin a un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb el qual existeixi intercanvi d'informació tributària, podrà ajornar-se el deute tributari.

® La renta, correspondiente a la plusvalía tácita que se grava, viene determinada por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales de la entidad.

® Aún en el caso de que se produzca el cambio de residencia, si los elementos patrimoniales se afectan a un establecimiento permanente en territorio español, la renta no se gravará. Dichos elementos conservarán en el establecimiento permanente el valor que tenían con anterioridad al cambio de residencia.

16. Imputació temporal de despeses

Cal detectar si en la comptabilitat de 2015 apareixen registrades despeses que es reportaran en un exercici posterior. D'existir algun no es podran imputar en la base imposable. En aquests casos sorgeix una diferència positiva en 2015 i una negativa en l'exercici de la meritació.

Si per contra s'ha comptabilitzat una despesa en 2015 reportat en un exercici anterior, s'imputarà en la base imposable de 2015, tret que resulti una tributació inferior a la que correspondria d'haver estat imputat en l'exercici de la meritació, tenint en compte a aquest efecte la prescripció, en aquest cas s'imputarà en el període de la meritació i no en 2015.

® Es importante analizar si la pérdida contable surgida en la transmisión de un activo pudiera ser consecuencia de la falta de amortización del mismo o de la no contabilización del gasto por el deterioro sufrido con anterioridad a la transmisión, por ejemplo en las ventas de terrenos o de activos financieros. De ser así habría que determinar si se ha producido perjuicio económico para la Hacienda Pública por no haber imputado el gasto por amortización o deterioro conforme a devengo. Un ejemplo frecuente de lo anterior es que no se contabilicen gastos financieros, correspondientes a préstamos, por efectuarse el pago en un ejercicio posterior.

® Aunque la Audiencia Nacional tiene el criterio de que, si en la fecha en que se inician actuaciones inspectoras se encuentra prescrito el ejercicio al que corresponde un gasto según devengo, puede admitirse el gasto en el ejercicio en que se contabiliza si éste no está prescrito, la Dirección General de Tributos entiende lo contrario, que no procede la imputación del gasto porque la tributación que se obtendría sería inferior a la resultante de aplicar el criterio del devengo.

17. Despesa per retribució de fons propis

Com sabem les despeses comptables que corresponguin a una retribució dels fons propis no són fiscalment deduïbles. Per aquest motiu és necessari revisar l'origen de certes despeses per a detectar si resulten d'una retribució a socis com ocorre, per exemple, amb les despeses per compres de regals per a lliurar als socis el dia de la Junta d'accionistes.

® Si durante el año una empresa ha repartido dividendos a los socios por tener acciones sin voto o rescatables, lo habrá contabilizado como un gasto financiero. Dicho gasto no es fiscalmente deducible dado que se considera retribución de fondos propios. En este caso el perceptor podrá aplicar la exención para eliminar la doble imposición si cumple los requisitos para ello.

® Si durante el año una empresa ha contabilizado gastos financieros que corresponden a un préstamo participativo formalizado a partir del día 20 de junio de 2014, y otorgado por una empresa del grupo, tampoco será fiscalmente deducible, porque ahora se considera una retribución de los fondos propios. Igual que en el caso anterior, el perceptor podrá aplicar la exención para eliminar la doble imposición. No obstante, esta limitación a la deducción del gasto por intereses de préstamos participativos entre empresas del grupo sólo es aplicable a los préstamos otorgados a partir del 20 de junio de 2014.

18. Despeses per donatius i liberalitats

És important detectar aquelles despeses que s'exclouen del concepte de liberalitat i, per tant, es permet la seva deducció.

® Así ocurre con los gastos por atenciones a clientes y proveedores teniendo en cuenta que desde el 2015 se limita el importe del gasto deducible al 1 por 100 del INCN del propio ejercicio en que se contabilizan.

® No se considera liberalidad, desde 2015, la retribución que cobra un administrador por el desempeño de funciones de alta dirección, como por ejemplo por el cargo de gerente. Es decir, no es necesario que en los estatutos de la empresa figure la retribución por dichas funciones ejecutivas para que el gasto sea deducible. De esta manera se rompe la teoría del vínculo que venía estableciendo el Tribunal Supremo en el ámbito fiscal.

® La retribución que percibe el administrador por una relación laboral común es deducible sin que precise que la misma figure en Estatutos.

® Si los miembros del Consejo de Administración incurren en gastos para realizar su labor, tales como gastos de desplazamiento o alojamiento, y estos son abonados por la entidad, a los mismos no se les aplicará el régimen de dietas establecido para trabajadores con relación laboral. No obstante, serán deducibles para la entidad, sin constituir renta para el preceptor, cuando la entidad ponga a disposición del miembro del Consejo los medios para asistir a las reuniones del órgano del que forma parte, por ejemplo satisfaciendo el desplazamiento o el alojamiento.

Així mateix serà deduïble l'emprat per a rescabalar al conseller de les despeses en els quals hagi incorregut com a tal sempre que s'acrediti que el satisfet ve a compensar estrictament dites despeses.

19. Limitació de les despeses financeres

Independentment de la impossibilitat de deduir les despeses derivades de deutes amb entitats del grup destinats a adquirir, a altres empreses del grup, participacions en fons propis o a aportar capital a entitats del grup, el límit general de deducció de despeses financeres continua sent, en exercicis iniciats a partir d'1 de gener de 2015, el 30 per 100 del benefici operatiu, amb un mínim d'1.000.000€, fent-se indefinit el període de temps en el qual es poden compensar les despeses financeres no deduïdes per aquesta limitació (abans 18 anys).

® A partir de 2015 se establece una nueva limitación (límite adicional del 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad adquirente) a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida es objeto de una fusión no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida (son las denominadas operaciones LBO). El límite del 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir el beneficio operativo correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquella o que forme grupo fiscal con ella en los 4 años posteriores a dicha adquisición (si no aplica el régimen de reestructuración). Asimismo se aplicará simultáneamente el límite general de la empresa fusionada o del grupo.

® El nuevo límite no resultará de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda en un 70 por 100 o menos del precio de adquisición. Tampoco se aplicará en períodos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de su adquisición, en la parte proporcional que corresponda, en los 8 años siguientes, para que la deuda pueda representar, como máximo, el 30 por 100 del precio de adquisición al final de dicho plazo.

® Es importante chequear las siguientes cuentas contables: (661), (662), (664) y (665) para detectar cuáles son los gastos financieros del ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que no se incluyen como gasto o ingreso financiero los intereses devengados y no cobrados de un derecho de crédito objeto de deterioro de valor; las diferencias de cambio que se integren en la cuenta de Pérdidas y Ganancias y que deriven de cualquier endeudamiento afectado por aplicación del artículo 20 de la ley; las coberturas financieras vinculadas al endeudamiento; o los resultados, tanto positivos como negativos, que correspondan al partícipe no gestor de las cuentas en participación.

20. Amortitzacions

Es regula una nova taula d'amortització d'aplicació ja en 2015 que consta de 33 elements (l'anterior contenia 624). Si una entitat ve aplicant l'amortització d'un element segons taules i el coeficient es modifica amb la nova taula, haurà de determinar el valor net comptable de l'actiu amortitzable a final de 2014, i en 2015 aplicar el nou coeficient segons la nova vida útil restant dels actius amortitzables.

Es regula una llibertat d'amortització per a béns d'escàs valor que poden aplicar tot tipus d'empreses, si el preu unitari de l'actiu és inferior als 300€ i l'import global de tots aquests béns no supera els 25.000€ (fins al 2015 només podien aplicar aquesta llibertat d'amortització les empreses que tributaven pel règim de ERD però amb altres imports).

® Si una entidad ha estado aplicando el método de amortización de porcentaje constante o el de suma de dígitos, y con la nueva tabla se ha modificado el coeficiente máximo y la vida útil máxima, se da la opción de seguir en 2015 con el sistema antiguo o amortizar en 2015 y siguientes el resultado de dividir el neto contable a finales de 2014 entre el resto de la nueva vida útil.

® Hay que tener en cuenta que es en 2015 cuando empieza a revertir el 30 por 100 del gasto por amortización contable que no fue fiscalmente deducible en los años 2013 y 2014. Recordamos que las empresas que vieron limitado este gasto son las que no tenían la condición de ERD en 2013 y 2014. A partir de 2015 se recuperará el gasto no deducido de forma lineal en 10 años siguientes o se puede optar por recuperarlo durante la vida útil restante del elemento patrimonial.

Si es vengués l'actiu es recuperaria tot el que restés mitjançant ajust negatiu en l'exercici de la transmissió.

® Si en algún período un elemento es amortizado por debajo del coeficiente mínimo de tablas, el exceso de amortización sobre dicho mínimo, realizado en un período posterior, se entiende que corresponde al período impositivo en el que no se llegó al mínimo. No obstante, la deducibilidad queda condicionada a que de ello no se derive una tributación inferior a la que se habría producido si la deducción se hubiese efectuado por devengo, teniendo en cuenta que la Administración viene entendiendo que se produce menor tributación si está prescrito el ejercicio en el que se devengó el gasto.

® Si se realizaron inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias desde ejercicios iniciados en 2010, hasta el 30 de marzo de 2012, analice si puede acogerse a la libertad de amortización condicionada o no al mantenimiento de plantilla.

21. Fons de comerç per adquisicions de negocis i operacions de reestructuració empresarial

Encara que el fons de comerç i els altres intangibles de vida útil indefinida no s'amortitzen comptablement, des del punt de vista fiscal es permet realitzar un ajust extra-comptable negatiu del 5 per 100 del preu d'adquisició, si bé en 2015 aquest percentatge se situa en l'1 per 100 per al fons de comerç i en el 2 per 100 per a la resta d'aquests intangibles (percentatges que transitòriament es vénen aplicant des de l'any 2012).

La llei d'auditoria estableix que a partir de 2016 s'amortitzaran el fons de comerç en un termini de 10 anys, i la norma fiscal permetrà una deducció màxima anual del 5%, per la qual cosa des d'aquesta data s'haurà de realitzar en la base imposable un ajust positiu per la diferència entre l'amortització comptable i la fiscal.

® Ya no es posible deducir el fondo de comercio que surge como consecuencia de una fusión, al quedar exento el beneficio obtenido en la transmisión de participaciones. Recordamos que antes no se aplicaba la deducción para evitar la doble imposición a la parte del beneficio que correspondía a la plusvalía tácita.

® Tampoco es necesario dotar una reserva indisponible por el importe del valor del fondo de comercio. Este último requisito ha sido eliminado tanto en la norma del Impuesto sobre Sociedades como en la ley de auditoría.

® A partir de este ejercicio es posible, sin restricción alguna, deducir fiscalmente el fondo de comercio surgido entre entidades del grupo mercantil. Recordamos que el fondo de comercio registrado con anterioridad a 2015, entre entidades de un grupo mercantil, no era deducible, salvo que la entidad transmitente hubiera adquirido dicho intangible a personas o entidades no vinculadas.

22. Provisions per a despeses

Generalment és deduïble aquesta despesa comptable. No obstant això, no ho seran els derivats d'obligacions implícites o tàcites, per ser subjectius. Tampoc ho seran els derivats de retribucions a llarg termini al personal, els contractes onerosos, de reestructuracions, risc de devolucions de venda i els de retribució al personal mitjançant fórmules basades en instruments de patrimoni. La despesa pot ser deduïble en els supòsits següents:

 • Retribucions a llarg termini al personal: només són deduïbles les contribucions dels promotors de plans de pensions i les realitzades a plans de previsió social empresarial sempre que no siguin fons interns, s'imputin als treballadors, que es transmeti de forma irrevocable el dret a la percepció i que es transmeti la titularitat i gestió dels recursos.
 • Retribucions al personal amb pagaments en instruments de patrimoni: la despesa serà deduïble en el moment en què la provisió s'apliqui a la seva finalitat, és a dir quan es liquidi en efectiu o, si se satisfà mitjançant el lliurament d'instruments de patrimoni, quan els mateixos siguin lliurats.
 • Per reestructuracions: només seran deduïbles si es refereixen a obligacions legals o contractuals i no si són merament tàcites.
 • Per devolucions de vendes: seran deduïbles quan es produeixin les devolucions de vendes i els ocasionats per la provisió per garanties de reparació i revisió, i per a la cobertura de despeses accessòries per devolucions de venda, amb el límit de multiplicar un percentatge sobre el saldo de les vendes amb garantia pendent en finalitzar el període impositiu.

23. Crèdits comercials i no comercials

Són deduïbles les pèrdues per deterioració de crèdits derivats d'insolvències comptabilitzades de deutors quan, a la data de meritació de l'Impost, hagin transcorregut 6 mesos des que va vèncer l'obligació. No obstant això, encara que no hagi transcorregut aquest termini, la despesa comptable és fiscalment deduïble si el deutor es troba en algun dels següents casos:

 • Declarat en situació de concurs, sent suficient amb l'Acte de la declaració de concurs.
 • Processament per delicte d'alçament de béns, sent suficient que estigui simplement processat per aquest delicte, encara que no hi hagi sentència judicial ferma.
 • Quan les obligacions han estat reclamades judicialment o són objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual depengui el seu cobrament.

® Aunque no son deducibles los gastos por insolvencias cuando el deudor es un ente público, sí serán deducibles cuando los créditos sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial sobre su existencia o cuantía.

® Respecto a los gastos por insolvencias cuando el deudor es un vinculado, el gasto solo será deducible si el deudor vinculado ha entrado en la fase de liquidación del concurso.

® Las empresas que aplican el régimen de ERD podrán deducirse globalmente el 1 por 100 sobre los deudores existentes al fin del período impositivo, bien entendido que el citado porcentaje gira sobre los deudores que no hayan sido deteriorados individualmente y sobre los créditos cuya insolvencia no sea deducible según lo apuntado antes. A estos efectos se debe tener en cuenta que, si hemos ido dotando en ejercicios anteriores, la dotación no es acumulativa, sino del 1 por 100 de los saldos a fin de ejercicio.

24. Reserva de capitalització

Una de les principals novetats de la nova norma és l'estalvi d'impostos que poden obtenir les societats que tributen al tipus general o al del 30 per 100, si decideixen capitalitzar-se. Encara que abans el legislador també fomentava la capitalització empresarial a través de les deduccions per inversió en beneficis extraordinaris o per inversió de beneficis, ara no s'exigeix que la inversió es materialitzi en actius concrets, sinó tan sols mantenir els fons propis durant 5 anys, excepte pèrdues comptables, i dotar una reserva indisponible i mantenir-la durant el referit termini de manteniment.

L'incentiu fiscal consisteix a reduir la base imposable en el 10 per 100 de l'increment dels fons propis produït entre l'inici i el final del període impositiu (sense tenir en compte el benefici de l'exercici ni el de l'anterior), amb un màxim del 10 per 100 de la base imposable prèvia a aquesta reducció i a restar-li la deducció de despeses que van originar actius per impost diferit (DTA) i la compensació de bases imposables negatives (BIN’s).

® Si la empresa duda entre aplicar la reserva de capitalización o compensar bases imponibles negativas, puede que sea más interesante aplicar la reserva y dejar para otro ejercicio posterior la compensación de las bases imponibles negativas, porque para estas últimas no existe plazo temporal para su aplicación.

® Las entidades de nueva creación no aplican este incentivo en el primer período impositivo, aunque incrementen sus fondos propios, dado que para la determinación de los fondos propios no se tienen en cuenta los beneficios del ejercicio por lo que siempre será nulo el incremento.

® Aunque en principio la reserva es indisponible, no se entiende dispuesta en caso de separación de socio, si se elimina por realizar una operación de reestructuración empresarial y tampoco cuando se tenga que aplicar por obligación legal.

® Las partidas que no se consideran fondos propios, como son entre otras, las aportaciones de socios, las ampliaciones de capital por compensación de créditos, las reservas legales o estatutarias o la reserva de nivelación, no deben tampoco tenerse en cuenta para calcular los fondos propios que deben mantenerse en cada período impositivo hasta los 5 años siguientes al de la aplicación de la reducción.

25. Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors

Limitació quantitativa a la compensació

Encara que s'elimina el límit temporal, que era de 18 anys, per a compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000€. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir de la mateixa entra en lliça en 2017 i següents una limitació del 70 per 100 de la base imposable prèvia. A continuació recollim els límits a la compensació de bases imposables negatives que dependrà del període impositiu en què ens trobem.

Import Net de la xifra de negocis a l'exercici anterior 2015 2016 2017 i següents
INCN < 20.000.000 100 % 60 % y 1.000.000 70 % y 1.000.000
20.000.000 > INCN < 60.000.000 50 % 60 % y 1.000.000 70 % y 1.000.000
INCN > 60.000.000 25 % 60 % y 1.000.000 70 % y 1.000.000

Limitació a la compensació de bases negatives quan s'adquireixen entitats

Encara que la pròpia societat que genera la base imposable negativa és la que té dret a la compensació, cal tenir present una sèrie de cauteles que la impedeixen. En concret, quan l'entitat amb bases imposables negatives sigui adquirida per una persona o per unes persones que estiguin vinculades, que tenint menys del 25 per 100 de titularitat en l'exercici en què es va generar la base negativa, adquireixen, amb posterioritat, una participació que els atorgui, almenys, el 50 per 100 del capital i, a més, es produeixi alguna de les següents conseqüències:

 • L'entitat hauria estat inactiva dins dels 3 mesos abans de l'adquisició.
 • L'activitat econòmica en els 2 anys següents a l'adquisició sigui diferent de la realitzada amb anterioritat (segons CNAE) i la xifra de negocis sigui superior al 50 per 100 del INCN dels 2 anys anteriors.
 • Es tracti d'una societat patrimonial.
 • S'hagi donat de baixa en l'índex d'entitats per no presentar, durant 3 períodes impositius consecutius, la declaració de l'Impost de societats.

Termini de comprovació de les bases imposables negatives per part de l'Administració

L'Administració tributària disposa de 10 anys per a comprovar les bases imposables negatives compensades pel contribuent. Transcorregut aquest termini prescriurà aquest dret de l'Administració. A partir d'aquest moment, el contribuent haurà d'acreditar només el següent:

 • Que s'han declarat les bases negatives en les autoliquidacions corresponents, o que l'Administració les hagi reconegut en liquidació.
 • Que s'ha conservat la comptabilitat i acreditar el seu dipòsit en el Registre Mercantil.

® Al eliminarse el límite temporal para compensar las bases imponibles negativas, todas las bases generadas en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 1997 podrán compensarse sin límite de plazo.

® Como en 2016 el tipo general pasará a ser del 25 por 100, en lugar del 28 por 100, en principio interesará agotar en 2015 la posibilidad de compensar bases negativas de ejercicios anteriores porque de cada 100€ de base compensada se rebajarán 28€ de cuota a pagar, mientras que en 2016 la rebaja será de solo 25€.

® No se aplica el límite a la compensación de las bases negativas a la parte de la base correspondiente a ingresos por quitas o esperas; tampoco cuando se produzca la extinción de la sociedad, salvo que se acoja al régimen especial de reestructuración; ni a las entidades de nueva creación en los 3 primeros ejercicios en que generen bases imponibles positivas.

® Si se detecta que hay una base imponible negativa que no ha sido declarada y, por lo tanto, no es susceptible de ser compensada, se podrá solicitar rectificación de la autoliquidación para que se reconozca, siempre que el ejercicio aún no haya prescrito.

® Si la sociedad es de nueva creación y aplica el tipo del 15 por 100, puede ser interesante no compensar las bases imponibles negativas en los dos primeros años que obtenga bases positivas y aplazar dicha compensación al tercer año y siguientes, que es cuando comienza a tributar al tipo general en lugar de hacerlo al reducido.

® Si el período impositivo es inferior al año, el importe de las bases imponibles negativas que pueden ser compensadas será el resultado de multiplicar 1.000.000€ por la proporción existente entre la duración del periodo impositivo con respecto del año.

26. Tipus de gravamen

Según la nueva normativa, serán los siguientes:

Tipus d'Empresa Tipus Impositivo
Entitats de Crèdits 30 %
Empreses de Hidrocaburs 33 %
Empreses en general 28 %
Pimes 25-28 %
Micropimes 25 %
Empreses de nova creació 15 %
Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals 25 %
Mútues 25 %
SGR i de refinançament 25 %
Col·legis i Associacions Professionals 25 %
Entitats sense ànim de lucre (no apliquen lley 49/2002) 25 %
Fons de promoció d'ocupació 25 %
Unions, federacions i confederacions de cooperatives 25 %
Entitats de dret pùblic, ports de l'Estat 25 %
Cooperatives protegides 20 %
Entitats Llei 49/2002 10 %
Societats de Capital Variable 1 %
Fons d'Inversión, SII, FII i Fons de Mercat Hipotecari 1 %
Fons de pensions 0 %

® Para aplicar en 2015 el tipo reducido para las micropymes es necesario que el INCN de este año no sea superior a 5.000.000€ y no tener más de 25 trabajadores en plantilla, además de mantener o aumentar la plantilla respecto de 2008. Si la sociedad se ha constituido en 2015 podrá aplicar el tipo reducido aunque la plantilla sea inferior a la unidad a condición de que al año siguiente, al menos, la plantilla conste de un empleado.

® Para el cálculo de la plantilla se tienen en cuenta las personas contratadas en los términos dispuestos por la legislación laboral, considerando la jornada contratada en relación con la jornada completa. Se computan los trabajadores que estén dados de baja por maternidad o enfermedad. No forman parte de la plantilla los socios que, conforme a la legislación laboral, no son empleados aunque presten servicios retribuidos a la empresa. La DGT interpreta que tampoco se computan como plantilla los administradores cuando posean el control de la entidad.

® Para aplicar el tipo de gravamen de las entidades de nueva creación, es necesario que la entidad realice actividades económicas. El incentivo se aplicará en el primer período impositivo en que la base imponible sea positiva y en el siguiente, siempre que la base sea también positiva en este último. No se entiende que se inicia una actividad económica cuando hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y transmitida a la entidad de nueva creación. Tampoco cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación, superior al 50 por 100.

27. Deduccions en la quota de l'Impost

Desapareixen les següents deduccions: per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació; per reinversió de beneficis extraordinaris; per inversió en beneficis; per inversions mediambientals; i de despeses de formació professional.

En 2015 només queden en vigor les següents deduccions: per inversió en activitats d'I+D+i; per produccions cinematogràfiques; per creació d'ocupació per a treballadors discapacitats; i per creació d'ocupació, sense que aquestes dues últimes hagin sofert cap modificació.

® El plazo para aplicar las deducciones es de 15 años desde el periodo en que se generaron y no se pudieron deducir, siendo de 18 años para los saldos de I+D+i.

® El límite en cada ejercicio del total de deducciones es del 25 por 100 de la cuota íntegra menos las deducciones por doble imposición y menos bonificaciones, elevándose al 50 por 100 si los gastos de I+D+i exceden en más del 10 por 100 de la cuota íntegra.

Concepte de deducció 2015
Investigació i Desenvolupament (I+D)
Despeses d'investigadors qualificats (I+D)
Inversions en Immovilitzat Material e Intangible a efectos (I+D+i)
25-42 %
17 %
8 %
Innovació Tecnològica (i) 12 %
Producció Cinematogràfica Espanyola 20-18 %
Producció Cinematogràfica estrangera
Espectacles en viu d'arts escèniques i musicals
Per contracte de treball indefinit de suport als emprenedors
15 %
20 %
3.000 € - variable
Creació d'ocupació  discapacitats 9.000 – 12.000 €

28. Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris

Si en 2012, 2013 o 2014 una societat va transmetre un immobilitzat material, intangible, inversió immobiliària o participacions, reinvertint en 2015 l'import obtingut en la venda en altres actius d'aquests, podrà aplicar una deducció del 12 per 100 sobre la plusvàlua generada i integrada en l'exercici de la transmissió.

Encara que ja ha desaparegut aquesta deducció, es regula un règim transitori per a les societats que encara són a temps, durant 2015 i anys posteriors, de reinvertir el benefici extraordinari obtingut anys enrere. En el cas que la societat s'hagués acollit al règim d'operacions a termini per la renda generada en la transmissió, el percentatge de deducció serà del 10 per 100 per la part de renda integrada en 2015 i reinvertida en aquest any, i del 7 per 100 si s'integra en 2016 o següents.

® No todo el beneficio obtenido forma parte de la base de deducción, dado que se excluyen los siguientes conceptos: el importe de las pérdidas por deterioro deducidas o la parte de renta que generó derecho a la deducción por doble imposición, si se transmitieron valores; y si se transmitieron bienes de inmovilizado, las cantidades a las que se aplicó libertad de amortización o el extragasto deducido en caso de adquisiciones de los elementos en régimen de arrendamiento financiero.

® Los bienes objeto de reinversión habrán de mantenerse en el patrimonio de la entidad en general 5 años y, tratándose de bienes muebles, tan sólo 3, excepto pérdida justificada, que la vida útil sea inferior a los plazos antedichos o que se produzca reinversión en nuevos bienes o valores.

® La Audiencia Nacional, en Sentencia Nº 442/2009, recuerda que para poder aplicar la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios es necesario que en la memoria de las cuentas anuales se refleje el importe de la renta acogida a la deducción y la fecha de la reinversión. No se trata de un requisito formal simplemente, sino de un requisito esencial, cuyo incumplimiento comporta la pérdida del beneficio fiscal.

® La DGT, en consulta de 6 de marzo de 2013 niega la posibilidad de deducir por este concepto cuando una entidad, habiendo obtenido una plusvalía por transmisión de participaciones, reinvierte suscribiendo acciones emitidas por otra entidad del grupo, aunque esa entidad tenga intención de acometer inversiones con el importe de la ampliación. La inversión ha de ser directa, con la excepción de aquellos casos en los que existan impedimentos para ello.

29. Deducció per inversió de beneficis

Encara que aquest incentiu ja no és aplicable en 2015, cal tenir en compte que encara es podrà aplicar en exercicis iniciats aquest any sempre que es tracti d'una ERD i que durant 2015 s'adquireixin béns de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries noves i afectes a una activitat econòmica per a aplicar els beneficis de 2014. Hauran de complir-se tots els requisits regulats per a aquesta deducció en la llei anterior. Per a calcular la base de deducció es tindrà en compte el benefici abans d'impostos corresponent a 2014, al qual s'haurà de restar els ingressos o rendes exemptes, les rendes reduïdes, bonificats o deduïdes, i dividir la quantia resultant pel propi benefici abans d'impostos de 2014, arrodonint el percentatge per defecte; aquest percentatge s'aplicarà a l'import total del benefici de 2014.

® Para disfrutar de esta deducción es necesario dotar una reserva indisponible, por el importe de la base de la deducción, contra los beneficios invertidos.

® Los elementos adquiridos deben permanecer en funcionamiento en la entidad durante, al menos, 5 años o según su vida útil si fuera menor. Si se transmiten antes del citado plazo, deberá reinvertirse de nuevo para no perder la deducción el importe obtenido o el valor neto contable si fuera menor para no perder la deducción.

® Deberá informarse en la memoria, hasta que se cumpla el plazo de mantenimiento de la inversión, del importe de los beneficios acogidos a la deducción, de la reserva indisponible dotada, de la identificación e importe de los elementos, así como de la fecha de adquisición y afectación.

30. Reserva de nivelació

Podran aplicar aquest incentiu les entitats que siguin ERD. Consisteix a reduir la base imposable de l'exercici com a màxim en un 10 per 100 del seu import, amb un límit quantitatiu de fins a 1.000.000€. Per l'import minorat és obligatori dotar una reserva indisponible amb càrrec als beneficis de l'any en què es minora la base i, si no existeixen beneficis suficients, haurà de dotar-se en els exercicis següents quan sigui possible.

Si l'empresa que va dotar aquesta reserva té en els cinc exercicis posteriors una base imposable negativa, aquesta es redueix amb l'import de la reserva. Si al final dels cinc exercicis posteriors a la reducció l'entitat no ha consumit íntegrament la reserva amb bases negatives, l'import que resti se suma a la base imposable del cinquè exercici i ja es pot cancel·lar, sent en aquest cas l'incentiu fiscal un simple diferiment de l'impost.

® Esta reserva de nivelación es opcional, por lo que si no se aplica en una declaración no podrá rectificarse posteriormente la misma para utilizar el incentivo.

® De incumplirse los requisitos de mantenimiento se deberá de regularizar integrando la cuota íntegra que se dejó de ingresar en el período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, incrementada en un 5 por 100 y junto con los intereses de demora correspondientes.

® Las entidades de nueva creación no pueden aplicar este incentivo fiscal al tributar a un tipo inferior que el general.

31. Altres incentius fiscals aplicables a les ERD

Se suprimeix la llibertat d'amortització per a béns d'escàs valor que es regulava de forma específica per a les ERD. No obstant això, s'estableix un règim general aplicable a tots els contribuents per a aquests actius, que es podran amortitzar lliurement quan l'import individual no superi els 300€ i el conjunt de tots aquests actius no superi els 25.000€ anuals.

Ja no és possible aplicar l'amortització accelerada per als elements patrimonials objecte de reinversió. No obstant això, si l'empresa ve amortitzant un element per aquest motiu al triple del coeficient aplicat en taules en exercicis anteriors a 2015, podrà continuar aplicant aquest mètode.

Els incentius fiscals vigents per al període impositiu 2015 per a les empreses que apliquin el règim de ERD, a més de la reducció per reserva d'anivellament, són els següents:

 • Llibertat d'amortització per a inversions en immobilitzat material i inversions immobiliàries generadores d'ocupació.
 • Amortització accelerada per a béns de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i intangibles sense manteniment d'ocupació.
 • Pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors.
 • Consideració com a despesa de la recuperació del cost d'un ben adquirit en arrendament financer fins al triple del coeficient màxim de taules.

® Si se aplica la libertad de amortización con creación de empleo, y la sociedad realiza más de una actividad económica, no es necesario que el elemento adquirido y el incremento de empleo se realicen en la misma actividad, pues el cómputo de creación de empleo se realiza a nivel de contribuyente y no de actividad.

® Si se aplica la libertad de amortización con creación de empleo, y se incumple el requisito de incrementar la plantilla o de mantenerla, se deberá ingresar la cuota íntegra que haya correspondido a la cantidad deducida en exceso más los intereses de demora, y ello deberá realizarse en la autoliquidación del impuesto correspondiente al período impositivo en el que se haya incumplido la obligación.

® Aunque el INCN de 2014 sea superior a 10.000.000€ puede seguir aplicando el régimen especial durante otros tres años, siempre que la entidad se haya calificado como de ERD en el ejercicio en el que se superó al límite y en los dos anteriores.

32. Operacions de reestructuració empresarial

Si durant aquest exercici ha realitzat alguna operació per la qual es vol acollir al règim especial de reestructuració empresarial, encara que ja no caldrà optar per aquest, tingui en compte que és obligatori comunicar a l'Administració la realització de l'operació perquè, en cas contrari se li pot imposar una sanció de 10.000€, encara que l'incompliment d'aquest requisit formal no impedirà aplicar el règim especial.

Si s'ha realitzat una escissió parcial es podrà aplicar el règim especial amb independència que el patrimoni subsistent en l'entitat escindida no constitueixi una branca d'activitat. En aquest cas és necessari que, almenys, mantingui en la seva actiu participacions en el capital d'altres entitats que confereixin la majoria del capital.

® La diferencia de fusión que puede surgir cuando se realiza una operación de reestructuración empresarial no será deducible, al quedar desde 2015 exenta la plusvalía obtenida en la transmisión de las participaciones.

® Si se realiza una fusión y la entidad absorbida aplicó la reserva por capitalización pero no la pudo aplicar en su totalidad por el límite del 10% de la base imponible, entonces se podrá aplicar en la absorbente, y será esta quien deberá cumplir con el requisito de mantenimiento de los fondos propios.

® Si la operación que se ha llevado a cabo ha sido una escisión parcial, será la misma entidad que dotó la reserva quien deba cumplir con el requisito de mantenimiento de los fondos propios.

33. Entitat parcialment exempta

D'una banda, s'introdueix en el text legal el criteri administratiu que no queden exempts els ingressos procedents de les quotes satisfetes pels associats, col·laboradors o benefactors, sempre que es corresponguin amb el dret a percebre una prestació derivada d'una activitat econòmica.

D'altra banda, es modifica a la baixa el llindar de l'import que cal considerar a final d'any dels ingressos totals per a tenir o no l'obligació de presentar la declaració. En concret, passa de 100.000€ a 75.000€ anuals, sent aquest últim import el que definitivament estableix, ja per a 2015, la llei de Pressupostos de 2016 (encara que en la redacció original de la llei 27/2014 l'import era 50.000€).

® Si una entidad acogida al régimen especial de parcialmente exentas percibe cuotas de socios que en parte se destinan a una actividad económica y en parte a la defensa de los intereses de los asociados, habrá que prorratear los ingresos por cuotas, dado que una parte de los mismos no estarán exentos.

® La AEAT entiende que una asociación que organiza cursos formativos realiza una explotación económica, con independencia de que se financie con subvenciones públicas, por la propia federación o mediante la contraprestación de los alumnos, socios o terceros.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Eticom
 • linkedin
 • youtube
Utilitzem cookies pròpies i de tercers d'anàlisi d'ús i mesura per millorar la experiència d'ús i contingut de la nostra web, et recomanen acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació. Recorda que pots modificar aquesta configuració.