El control financer de l'empresa

per Luis R. Garach

Introducció

Tota empresa per petita que sigui, precisa d'un mínim control financer que permeti als seus responsables, gestionar de forma adequada les finances del seu negoci, per a poder detectar problemes si n'hi hagués, i en aquest cas, procedir a la seva resolució de la forma més adequada i senzilla.

La gestió d'empreses no es basa simplement a gestionar prestacions de serveis o operacions de compra-venda de béns, sinó que requereix de forma decidida, un suport en matèria de finances, que com més gran sigui la grandària del nostre negoci, més necessari serà.

Quantes vegades hem sentit el comentari: “anaven molt bé en vendes però la seva administració els va portar a la ruïna”. Probablement més de les que ens hagués agradat. I desgraciadament és un error que molts empresaris continuen cometent, unes vegades per desconeixement, i en altres ocasions, per no haver adoptat les mesures adequades en el moment precís.

En el procel·lós mar del món empresarial, comencem a sentir amb més freqüència cada dia, la denominació “controller financer” fruit també de l'avançament que en aquesta matèria ens porten els anglosaxons. Aquesta figura que podríem perfectament denominar “responsable financer” (no sona bé la paraula controlador, no per referir-se a tema d'alta volada, sinó per la seva accepció més dura del diccionari), és molt necessària en empreses a partir d'un determinat volum d'operacions, la qual cosa comporta la posada en marxa de sistemes de control, seguiment, detecció i correcció d'incidències que es produeixen en les finances d'una empresa.

Encara que la formació dels directius empresarials i de molts dels joves emprenedors que gestionen centenars de milers de pimes en l'actualitat al nostre país, és cada major a causa de la implantació en els sistemes educatius d'assignatures relacionades amb l'economia, així com a la formació complementària que han adquirit quan han decidit incorporar-se a aquest competitiu món, no és menys cert que emmalaltim d'una base inferior a la d'altres països del nostre entorn, i que per tant encara trigarem una dècada almenys, a aconseguir uns nivells mitjanament acceptables en aquesta matèria, que ens permetin ocupar llocs més alts en la classificació europea i mundial a l'hora de fomentar i acte-gestionar un major nombre d'empreses que dinamitzin, encara més, l'activitat econòmica del nostre país.

Mentre l'anterior ocorre, i no és flor d'un dia, les empreses que comencen a créixer en les seves xifres de facturació i per tant, en complexitat financera, precisen de responsables financers, que facilitin als seus directius un sistema de control adequat perquè portin de forma adequada la gestió de l'empresa, i s'adoptin les mesures adequades per a la seva supervivència i obtenció de la màxima rendibilitat possible.

Objectius del control financer de l'empresa

Podem definir quatre molt precisos:

 • Establir un sistema de control de les finances de l'empresa i elaborar juntament amb la direcció de l'empresa, el pressupost general de la mateixa
 • Detectar les desviacions que es produeixin en el mateix
 • Analitzar l'origen de les desviacions i aportar les solucions oportunes
 • Comunicar als diferents responsables de l'empresa els problemes detectats i treballar conjuntament amb ells per a solucionar les desviacions detectades

Fases del Control Financer

Dins del pressupost general d'una empresa (en aquelles que ho tenen, o que pel seu volum o complexitat, estan més que obligades, a disposar del mateix), una de les parts més importants, és la referent al control financer, de manera que els responsables de la mateixa puguin obtenir informació precisa sobre la marxa de les operacions empreses, així com conèixer la rendibilitat d'aquestes, i optar per diferents solucions en cas de produir-se incidències no contemplades.

Podem establir 4 fases molt definides:

 1. Anàlisi de la situació i determinació dels objectius

  Tota empresa que es preï, deu poder proporcionar en el menor temps possible, uns informes financers mínims sobre la seva situació econòmica: balanç de situació, pèrdues i guanys, balanços provisionals, comptes anuals d'exercicis anteriors i pool bancari. Aquesta informació els serà molt necessària a l'hora d'accedir a finançament bancari, realitzar inversions o fins i tot, per a obtenir subvencions de qualsevol índole.

  Però a més d'aquesta base mínima, ha de posseir un control pressupostari més exhaustiu d'on poder obtenir informació més precisa de determinats aspectes imprescindibles per a la gestió empresarial: rendibilitat, endeutament, tresoreria, etc. Dit control serà molt més precís si a més ens permet elaborar pronòstics sobre futurs escenaris en els quals l'empresa, es pugui veure immersa per motius de canvi en els mercats en els quals opera o per un altre tipus de decisions que pugui dur a terme: noves inversions, canvi de condicions financeres, noves línies de negoci, etc. Com més precís sigui el pressupost, serà més fàcil aconseguir amb menor incertesa, els objectius proposats.

 2. Fixació del paràmetres a controlar

  En el món empresarial, desgraciadament tot té un cost, bé sigui en recursos humans o materials. Per això, haurem de tenir clar què és el que volem controlar, de quina forma i amb quina regularitat. D'aquesta forma, ajustarem els paràmetres a la grandària de la nostra empresa i al nivell de control, més o menys intens, que volem aconseguir.

  Per exemple, podem esmentar:

  • Resultats de l'empresa, en qualsevol de les seves accepcions: explotació, abans d'impostos, marge net, etc. Per exemple: l'EBITDA (resultat operatiu abans de depreciacions i amortitzacions)
  • Cash Flow (fluxos de tresoreria)
  • Situació fiscal (contingències fiscals)
  • Masses patrimonials (equilibri patrimonial)
  • Inversions
  • Amortitzacions
 3. Control i anàlisi de les desviacions del estats financers de l'empresa

  L'eina bàsica per a aquest control i anàlisi és la comptabilitat de l'empresa, ja que ens permetrà conèixer amb exactitud, tots els moviments que es produeixen i la seva importància en els controls que pretenem dur a terme.

  Normalment aquest control es basa en els tres estats financers bàsics que tota empresa ha de manejar:

  1. Balanç de Situació

   És l'informe que ens reflecteix la situació financera de l'empresa a una data determinada. Encara que una empresa podem dir que sempre està en marxa, el balanç s'obté en una data fixa, i per tant, és un factor a tenir en compte ja que es poden produir variacions importants en un curt espai de temps.

   L'obtenció de dades del balanç dependrà en gran manera de la nostra necessitat d'informació sobre aquest o aquell concepte, i en la majoria de les ocasions, analitzarem sobre la base de ràtios que relacionen a diferents masses patrimonials que s'integren en aquest. Podem anar configurant nous ràtios el resultat de les quals ens oferirà una anàlisi més pròxima de determinats aspectes: solvència, liquiditat, endeutament, capital net, etc. La utilització que fem dels mateixos dependrà bastant del sector on realitzem la nostra activitat, ja que un mateix ràtio pot significar en dues empreses diferents, coses molt diferents.

  2. Compte de Resultats

   La coneguda com a compte de pèrdues i guanys ens serveix per a saber quin el resultat de l'empresa a cada moment, recollint els ingressos que estem aconseguint i les despeses o costos precisos per al normal funcionament del nostre negoci.

   Igual que en el balanç, podem obtenir també diferents ràtios que ens informaran sobre aspectes determinats que llancin llum sobre la bona marxa o no de l'empresa, així com de les mesures correctores que hem de dur a terme per a canviar tendències no desitjades. Conceptes com a rendibilitat de les vendes o qualsevol als càlculs dels diferents períodes mitjans, ens serà molt útil a l'hora de prendre decisions.

  3. Fluix d'Efectiu

   Tot motor necessita combustible per a funcionar, i en el cas d'una empresa, no és ni més ni menys que els diners. La presència o absència d'efectiu o dels mitjans líquids precisos per al desenvolupament de la nostra activitat, condiciona la majoria de les vegades l'obtenció d'un resultat òptim.

   L'equilibri entre els fons propis de les empresa (patrimoni o net) i els fons aliens (finançament extern) és primordial a l'hora de quadrar el grau de palanquejament idoni per al nostre funcionament.

   Les empreses han de finançar-se adequadament i segons la seva estructura d'actiu (immobilitzat i circulant, ara denominat corrent i no corrent), triar un adequat equilibri entre els fons propis que hagin obtingut (capital i resultats no distribuïts) i els fons externs (préstec, pòlisses, lísing, etc.) que precisen per a no tenir dificultats de tresoreria.

 4. Correcció de les desviacions

  Ja hem vist l'estructura del nostre sistema de control i de les eines de les quals es val, per la qual cosa ara només ens queda posar-ho en marxa i vigilar-ho per a poder adoptar les decisions adequades en cas que es produeixin variacions de qualsevol índole.

  L'adopció de les mesures correctores per part del responsable financer estarà en funció de la importància de les desviacions que es detectin i del cost relatiu que comporta apostar per unes determinades solucions. A vegades pot resultar més car corregir una desviació sense importància que deixar-la estar, atès que no ens afectarà massa la marxa de l'empresa.

  Per tot això, és tan important la perícia i experiència del responsable financer per a poder adoptar les solucions adequades, com el seu poder de persuasió amb la resta de departaments implicats, per a poder aconseguir implantar aquelles reformes que contribueixin a la consecució del màxim benefici amb el menor cost possible, tant econòmic com humà.

  Esperem que aquests breus consells us serveixin per a aprofundir en la matèria financera de les vostres empreses i donar-li la importància que es mereix, així com valorar una mica més el treball d'aquelles persones que moltes vegades cridem “de números” i el paper dels quals és moltes vegades menyspreat a l'hora valorar el perquè de la consecució de bones xifres en els resultats de qualsevol negoci. La derrota sol ser òrfena, però l'èxit sempre té molts pares. Esperem que el responsable financer sigui també un d'ells.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Eticom
 • linkedin
 • youtube
Utilitzem cookies pròpies i de tercers d'anàlisi d'ús i mesura per millorar la experiència d'ús i contingut de la nostra web, et recomanen acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació. Recorda que pots modificar aquesta configuració.