El nou model 368

per Luis R. Garach

Tributació en l'IVA dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i en les prestacions de serveis per via electrònica dins de la Unió Europea.

Ha plogut bastant des que iniciem pel mes de Desembre de 2014 el nostre butlletí informatiu (veure núm 1). En el mateix, fèiem referència als canvis de tributació que anaven a afectar a aquells socis d'entitats mercantils que presentaven la dualitat administradors-treballadors. Des de 2008 aquest tipus de relació tan peculiar i tan habitual, es trobava en el punt de mira de la AEAT, puix que considerava que malgrat l'engegada de les anomenades societats professionals, aquestes només eren un vehicle més per reduir la tributació de les rendes d'aquest tipus de retribucions. Amb la resta de socis-administradors no professionals, la cosa estava una mica més clara però també es pretenia fer determinats ajustos tributaris no gaire satisfactoris per a les butxaques d'aquestes persones, la majoria, simples autònoms que decidien constituir-se en societat com a mesura de protecció del seu patrimoni personal o per veure's obligats per diverses circumstàncies productives que no vénen al cas.

Després de molts anys de controvèrsies i litigis, la reforma fiscal de 2014 vi a llançar almenys una sèrie de criteris d'aplicació, que la majoria dels quals ens dediquem a la fiscalitat, consideràvem més o menys clars, la qual cosa no vol dir que estiguéssim d'acord amb ells.

És clar que aquesta tendència discrepant va fer tropa i es va arriscar en el tempestuós mar de la reclamació i interposició de recursos a una norma que no estava massa clara i que a més, deixava algunes ombres de difícil interpretació com ja vam veure en l'article esmentat.

Fruit d'aquest treball i de la visió una mica més clara de la Direcció general de Tributs, s'ha procedit per part d'aquesta, a emetre dues consultes que com la majoria sabem, són vinculants i a més llancen bastant llum sobre aquesta casuística.

Procedim a donar-los trasllat de les mateixes i els fem arribar alguns exemples que simplifiquen la seva interpretació.

Consultes efectuades sobre la tributació dels serveis soci-societat

Resum de les consultes

La Direcció general de Tributs ha emès les Consultes V1147-15 i V1148-15, ambdues de 13 d'abril de 2015, sobre la tributació en IRPF, en IVA i en IAE dels socis de societats que presten serveis a les mateixes, tenint en compte la nova redacció que la Llei 26/2014 dóna a l'article 27 de la Llei de l'IRPF.

 1. DGT V1147-15

  Es refereix a un soci d'una societat que es dedica a la venda a l'engròs i al detall de diferents tipus de béns, desenvolupant el soci l'adreça de la comercialització, disseny de producció i tasques administratives, cobrant nòmina fixa. El Centre Directiu entén el següent:

  Respecte a l'IRPF: amb independència de la naturalesa laboral o no de la relació soci-societat i del règim d'afiliació a la Seguretat Social, ha de considerar-se que els rendiments satisfets al soci pel desenvolupament de les activitats empresarials que constitueixen l'objecte de la societat tenen la naturalesa de rendiments del treball establerts en l'article 17.1 de la llei de l'IRPF, perquè el soci no ordena per compte propi mitjans de producció i recursos humans amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

  Referent a l'IVA: el requisit essencial per analitzar si els serveis estan subjectes a aquest impost, és el caràcter independent amb el qual es desenvolupa una determinada activitat econòmica. Així doncs, com en el cas examinat la titularitat o el dret d'ús dels actius principals per a l'exercici de l'activitat de la mateixa recau en la pròpia entitat, el soci queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de l'IVA, ja que no ordena mitjans propis.

  Pel que es refereix al IAE, en la mateixa línia que en IVA, es conclou que el soci del cas consultat no realitza una activitat econòmica subjecta al IAE perquè no compleix el requisit d'ordenar mitjans de producció i/o recursos humans.

 2. DGT V1148-15

  Es refereix a un advocat, soci d'una societat l'objecte social de la qual és l'assessoria d'empreses, en la qual el soci presta serveis d'advocacia, cotitzant a la Seguretat Social pel REPTA. La Direcció general contesta el següent:

  Quant a l'IRPF, com és sabut, a partir de 2015, segons l'article 27.1, els serveis prestats per un soci a la seva societat es qualifiquen com a provinents d'una activitat professional quan puguin classificar-se com a professionals segons les Tarifes del IAE (puguin enquadrar-se en la Secció Segona de les mateixes) i, a més, el soci estigui donat d'alta en el RETA o en una mutualitat alternativa al mateix.

  En aquesta consulta s'aclareix que l'àmbit subjectiu al que s'aplica aquest precepte és el de prestacions de serveis professionals pels socis de societats que, al seu torn, realitzen activitats professionals (siguin societats professionals de la llei 2/2007 o unes altres l'objecte social de la qual comprengui serveis professionals), i no s'aplica si l'activitat de la societat no pogués qualificar-se com a professional, això independentment que les societats s'hagin de matricular sempre en la Secció primera del IAE.

  Així mateix s'aclareix que s'entenen inclosos en els serveis professionals que presta el soci les tasques comercializadoras, organitzatives, o d'adreça d'equips, i els serveis interns prestats a la societat dins d'aquesta activitat professional.

  Respecte a la subjecció o no a l'IVA dels serveis prestats per aquests socis que, en virtut del que es disposa en la llei de l'IRPF, els han de qualificar en aquest últim tribut com a professionals, l'Òrgan Directiu expressa en síntesi el següent:

  • La subjecció a l'IVA és independent de la qualificació dels serveis en l'IRPF.
   La subjecció a l'IVA dels serveis prestats es produirà si l'activitat s'exerceix amb caràcter independent, segons la jurisprudència comunitària.
   Per apreciar si aquest exercici es produeix amb caràcter independent caldrà sospesar 3 aspectes:
   • Les condicions de treball, dins de les quals principalment caldrà examinar 2 indicis: si existeix o no subordinació, i no existirà quan el soci organitzi els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de l'activitat; i la integració o no del soci en l'estructura organitzativa de la societat.
   • La remuneració: si el soci suporta el risc econòmic o no.
   • La responsabilitat contractual enfront dels clients.

  Finalment conclou que en cas que els actius principals per a l'exercici de l'activitat es trobin en seu de la societat, els serveis que presten els socis quedaran exclosos de l'àmbit de l'IVA, en la mesura en què aquests no ordenin mitjans.

  I en cas que la titularitat o el dret d'ús dels actius principals no corresponguin a la societat, caldrà analitzar cada cas concret i tenir en compte totes les circumstàncies concurrents per determinar si existeix o no exercici independent d'una activitat econòmica. La relació serà laboral si en les condicions acordades entre el soci i la societat el professional se sotmet als criteris organitzatius, la seva remuneració no depèn dels resultats i la responsabilitat de l'activitat és de la societat. Si no concorren aquestes condicions, els serveis prestats pel soci estaran subjectes a l'IVA.

  Finalment, respecte al IAE, en la mateixa línia que l'expressada en IVA, es considera que caldrà examinar cada cas en concret per determinar si es compleix el requisit de l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i recursos humans que és el que determina l'exercici independent i la consegüent subjecció al IAE.

Conclusions que extraiem d'aquestes consultes

 • Socis de societats amb la finalitat social empresarial:
  • IRPF: en principi, i tret que el soci ordeni mitjans de producció i/o recursos humans, independentment del règim d'afiliació a la Seguretat Social, els rendiments satisfets per la societat al soci pel desenvolupament de les activitats de la societat es qualificaran com a rendiments del treball.
  • IVA: si els actius principals per a l'exercici de l'activitat de la societat estan en ella, els serveis prestats pel soci a la societat no estaran sotmesos a IVA.
  • IAE: si el soci no ordena mitjans materials i/o humans no és subjecte passiu del IAE.
 • Socis profesionals de societats amb finalitat social professional:
  • IRPF: si els serveis prestats pel soci a la societat i per aquesta a tercers es poden enquadrar en la secció segona del IAE (amb independència de l'epígraf en el qual s'hagi de matricular aquesta última) i el soci cotitza a la Seguretat Social en el REPTA o en una mutualitat alternativa, els serveis es qualifiquen com a activitat professional. En cas contrari es qualifiquen com a rendiments del treball.
  • IVA: per qualificar al soci com a subjecte passiu o no caldrà analitzar si l'activitat la realitza amb caràcter independent o no, pel que cal valorar els indicis de les condicions de treball, remuneració i responsabilitat i en concret:
   • Si la titularitat dels actius principals per desenvolupar l'activitat de la societat es troben en la societat: els serveis que presten els socis a la mateixa no estan subjectes a l'IVA, tret que aquests expliquin també amb mitjans per desenvolupar-la (reforçant amb un contracte els esmentats indicis).
   • Si la titularitat dels actius principals no corresponen a la societat (per exemple si pensem que en aquesta activitat l'actiu principal és la capacitació del soci), caldrà analitzar si existeix o no exercici independent: la relació serà laboral (no IVA) si en les condicions pactades (convindria tenir acord per escrit) resulta que el professional se sotmet als criteris organitzatius de la societat, no percep una remuneració lligada a resultats i és la societat la que respon davant tercers (encara que l'incompliment d'aquesta condició no és concloent). Portarà IVA en cas contrari.
 • IAE: si és la societat la que ordena mitjans de producció i/o recursos humans, el soci no estarà sotmès a aquest impost local i viceversa.

Exemple

Un despatx professional ha adoptat la forma de societat limitada i els seus socis són A (52% de participació), B (46%) i C (2%), economistes, cotitzen a la Seguretat Social en el RETA, i tots presten serveis professionals al despatx consistents en els propis d'assessoria fiscal dels clients del mateix. En el despatx no existeix contractat cap altre professional, sent els seus empleats dues persones amb la categoria d'administratius.

El soci A és a més administrador, amb el càrrec remunerat segons els Estatuts, cobrant per això 30.000 euros a l'any.

 1. Com es qualificaran els serveis prestats pels socis al despatx des del punt de vista de l'IRPF?
 2. Estaran subjectes a l'IVA els serveis prestats pels socis?
 3. Com es valoraran els serveis en l'IRPF i en l'Impost de societats?
 4. Seran deduïbles en l'Impost de societats del despatx les retribucions dels socis?

Solució

 1. Com es qualificaran els serveis prestats pels socis al despatx des del punt de vista de l'IRPF?

  Segons el que es disposa en l'article 17.2.i) de la LIRPF, les retribucions que percep el soci A com a administrador solament poden qualificar-se com a rendiments del treball.

  Segons el tercer paràgraf de l'art. 27.1 de la LIRPF, els serveis professionals prestats pels socis professionals a la societat amb objecte social professional, en enquadrar-se entre els de la Secció 2ª de les Tarifes del IAE i cotitzant en el RETA, necessàriament han de qualificar-se com a rendiments d'activitats professionals.

 2. Estaran subjectes a l'IVA els serveis prestats pels socis?

  Podemos fer dues hipòtesis:

  Primera.- Els actius principals per desenvolupar l'activitat de la societat són de la persona jurídica.

  En aquest cas, els serveis que presten els socis a la societat no estan subjectes a IVA, tret que aquests expliquin també amb mitjans per desenvolupar-la. Per tant si volem que se sotmetin a l'IVA podrem defensar aquesta tesi reforçant-la amb un acord soci-societat en el qual s'estipulin notes com la llibertat d'organització del seu treball, remuneració en funció del resultat i responsabilitat en els assumptes que porti cada soci.

  Segona.- Els actius principals per desenvolupar l'activitat no corresponen a la societat, ja que són serveis personalitzats i l'essencial és la capacitació dels socis.

  En principi els serveis estarien sotmesos a l'IVA, excepte que en l'acord soci-societat s'hagi pactat submissió a l'estructura organitzativa de la societat, que les retribucions no es perceben principalment segons resultats i que la responsabilitat davant tercers la té el despatx, en aquest cas no estarien subjectes.

 3. Com es valoraran els serveis en l'IRPF i en l'Impost de societats?

  La valoració dels serveis del soci A a la societat, com a administrador, segons el que es disposa en l'art. 18.2.b) de la LIS es valoraran segons la contraprestació, sense que pugui ser qüestionat el valor de mercat.

  Pel que fa als serveis professionals dels socis A i B estarem davant operacions vinculades que caldrà valorar al valor normal de mercat. No obstant això, si es compleixen els requisits de l'apartat 6 de l'article 18 de la LIS, els pactes no podrà ser qüestionat.

  Quant al soci C, no és persona vinculada a l'entitat perquè la seva participació no arriba al 25%, però la valoració dels serveis prestats haurà de tenir en compte el que es disposa en l'article 28.4 de la LIRPF: “quan intervingui contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor normal de mercat dels béns i serveis, s'atendrà a aquest últim”

 4. Seran deduïbles en l'Impost de societats del despatx les retribucions dels socis?

  En primer lloc, les retribucions que percep el soci A com a administrador, si es compleixen els requisits generals per a la deducció d'una despesa, com són la justificació, la comptabilització, la imputació conformement a meritació i la correlació amb els ingressos, seran deduïbles. És clar que sent el càrrec remunerat, la retribució de l'administrador no constitueix una liberalitat.

  En segon lloc, les retribucions que perceben tots els socis per la prestació dels serveis professionals a la societat també seran plenament deduïbles si es compleixen els requisits de deduïbles anteriorment esmentats.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".