Actiu circulant

per Software DELSOL

L'actiu circulant (o actiu corrent) és el conjunt de comptes d'actiu (i per tant, en la seva majoria deutores) que suposen tot tipus recursos de l'empresa (per a qualsevol destinació relacionada amb la seva activitat, sigui per a finançament, per a la seva venda, per a la seva utilització en producció o per a auxiliar-nos en la prestació de serveis) que utilitzarem, previsiblement, a curt termini o, cosa que és el mateix, dins de l'exercici comptable.

Es diferencia per aquesta última dada (el curt termini) de l'actiu fix que són actius de durada major (a mitjà i llarg termini).

Seguint les definicions del nostre Pla General Comptable, l'actiu circulant està compost per:

 • Els elements d'actiu del cicle normal d'explotació destinats al seu consum, venda o realització. En aquest sentit es parla de “cicle normal d'explotació” el que es produirà dins de l'any o de l'exercici comptable, comptant el temps entre l'adquisició i la venda o consum de l'actiu afectat.
 • Altres actius dels quals esperem la seva realització, venda o venciment a curt termini. Dins d'aquest capítol inclourem els actius financers destinats a la seva negociació si esperem liquidar-los dins del termini assenyalat (un any o l'exercici comptable).
 • Diner efectiu i altres elements patrimonials líquids que estiguin a lliure disposició de l'empresa.

Els altres elements que componen l'actiu han de considerar-se no corrents.

Comptes del grup 3, Existències. Aquí trobem els béns materials d'actiu circulant com les mercaderies pendents de venda i components del procés de producció com a matèries primeres, envasos i productes, tant acabats com semiacabats.

 • Existències comercials (300/301): són mercaderies comprades per a la seva revenda directa, sense cap transformació.
  Matèries primeres (310/311): compres que s'utilitzen en el procés productiu per a la seva utilització i transformació prèvia a la seva venda.
 • Altres aprovisionaments (32): comprèn:
  • Elements i conjunts incorporables (320) fabricats por un tercer i que comprem per a utilitzar-los en el notre procés productiu sense transformació.
  • Combustibles (321).
  • Recanvis (322).
  • Materials diversos (325).
  • Embalatges (326).
  • Envasos (327).
  • Material d'oficina (328).
 • Productes en curs (33): béns en fase de transformació al tancament del balanç però que no són productes semiacabats ni residus.
 • Productes semiacabats (34): productes fabricats per l'entitat però que no es poden destinar a la seva venda fins que s'acabin d'elaborar.
 • Productes acabats (35): els que ha fabricat l'empresa i ja serveixen per a ser consumits o venuts.
 • Subproductes, residus i materials recuperats (36): són
  • Subproductes: el que sorgeix de manera accessòria o secundària en la fabricació principal.
  • Residus: apareixen en la fabricació de productes o subproductes i, si tenen algun valor de venda o ús, es comptabilitzen aquí.
  • Materials recuperats: els béns que tornen al magatzem, amb algun valor, després de la seva utilització en la producció.
 • Deterioració de valor de les existències (39): quan detectem, al tancament de l'exercici pèrdues de valor previsibles en tot tipus de mercaderies o matèries primeres. Figuren en l'actiu amb saldo negatiu (creditor) pel que resten valor a la resta de l'actiu.

Comptes del grup 4, Creditors i deutors per operacions comercials. Els comptes d'actiu d'aquest grup (que no són totes) recullen els drets que l'empresa adquireix per la seva activitat comercial (a curt termini).

 • Clients (43): recull els deutes, al nostre favor, dels nostres compradors de béns i serveis; per tant són crèdits comercials que esperem cobrar a curt termini i que tenen el seu origen en la nostra activitat productiva o de serveis. Comprèn subcomptes en els següents casos:
  • Clients (430); quan emetem i remetem una factura per a gestionar el cobrament dels nostres béns o serveis carreguem el seu import en aquest compte contra un compte del grup (7) i serà, posteriorment, abonada quan es realitzi el pagament o quan es reconverteixi en un altre tipus de deute, per exemple, si ens signen una lletra s'abonarà amb càrrec al següent compte (431).
  • Efectes comercials a cobrar (431) quan el deute del nostre client es formalitzi amb lletres o pagarés, en aquest compte ens trobem tots els efectes estiguin en cartera, descomptats, impagats o lliurats en gestió de cobrament excepte els quals hagin d'integrar-se en la (436).
  • Operacions de fáctoring (432) s'inclourà aquí el crèdit quan l'hem cedit per aquest tipus d'operacions sempre que siguem nosaltres els que continuem suportant els riscos i beneficis de les gestions de cobrament.
  • Empreses del grup, associades i altres vinculats (433), (434) i (435) tots els deutes d'aquest tipus de clients que no són tercers consumidors sinó empreses del nostre grup productiu.
  • Clients de dubtós cobrament (436) es carregaran en aquest compte [amb abonament a la (430) o una altra de les anteriors ja que pot també incloure factures representades per lletres, factoring, etc.] quan tinguem motius per a dubtar que cobrarem la nostra factura i romandrà aquí el seu saldo fins que es cobri o es converteixi (totalment o parcialment) en una insolvència.
  • Envasos i embalatges a retornar pels clients (437) figura en l'actiu i suposa una minoració de la (430).
  • Bestretes de clients (438) pagaments “a compte” que realitzen els clients abans d'emetre la factura.
 • Deutors diversos (44): deutes al nostre favor amb compradors de béns i serveis o altres persones que ens deguin diners. L'estructura dels subcomptes és molt similar a la del grup anterior (43) pel que la donem aquí per reproduïda.
 • Administracions públiques (47): aquest grup trobem comptes d'actiu i de passiu circulants..
  • Hisenda Pública deutora per diversos conceptes (470): aquí estaran deutes al nostre favor de qualsevol administració pública (excepte de la Seguretat Social) per conceptes com a devolucions d'impostos, subvencions, devolució d'IVA o qualsevol altra, existint en el pla subcomptes específics segons sigui l'origen del deute.
  • Organismes de la Seguretat Social deutors (471): el seu origen és els pagaments que hagi de fer-nos la Seguretat Social dins de les seves prestacions socials.
  • Hisenda Pública IVA suportat (472) es recull aquí l'IVA al nostre favor fins a la seva liquidació periòdica.
  • Hisenda Pública retencions i pagaments a compte (473) d'impostos futurs.
  • Actius per impost diferit (474) són drets que hem generat (per exemple a deduccions fiscals) que no es poden computar per les diferències entre la regulació comptable i la fiscal però que podran deduir-se en exercicis futurs.
 • Ajustos per periodificació: despeses anticipades (480): són despeses deduïbles però que no poden computar-se en l'exercici corrent sinó en exercicis futurs pel que romandrà el seu saldo aquí fins que es puguin comptabilitzar com a tals despeses.
 • Deterioració de valors comercials i provisions a curt termini (490): figura en l'actiu circulant amb signe negatiu, minorant altres comptes positius, quan detectem aquesta disminució de valor de crèdits al nostre favor.

Comptes del grup 5, Comptes financers. Aquí trobem els nostres actius a curt termini totalment líquids (caixa i bancs) o liquidables, és a dir, els diners que entra i surt en la nostra activitat i les obligacions i drets de caràcter econòmics a menys d'un any.

 • Inversions financeres a curt termini en parts vinculades (53): Inclou tot tipus d'actius com a préstecs, fiances constituïdes, dividends o interessos a cobrar o negociar a curt termini o qualsevol anàleg. Existeixen subcomptes específics per a cadascun d'aquests conceptes.
 • Altres inversions financeres a curt termini (54): El mateix tipus d'inversions que en el punt anterior (préstecs, interessos, dividends, fiances, etc) però amb empreses que no són del nostre grup.
 • Altres comptes no bancaris (55): inclou:
  • Titular de l'explotació (550).
  • Compte corrent amb socis i administradors (551).
  • Compte corrent amb altres persones o entitats vinculades (552).
  • Comptes corrents en fusions i escissions (553).
  • Compte corrent en unions temporals d'empreses i comunitats de béns (554).
  • Partides pendents d'aplicació (555) recull remeses d'efectiu que, en el moment de comptabilitzar-les, no podem identificar i s'utilitza aquest compte mentre resolem el problema. Han de romandre aquí el menor temps possible.
  • Socis per desemborsaments exigits (558) capital social compromès per subscripció del mateix dels socis i que ja és exigit.
  • Derivats financers a curt termini (559) operacions com a primes pagades o cobrades, operacions amb el valor raonable, diferències de canvi, permutes financeres, etc.
 • Tresoreria (57):  diners totalment líquids a la nostra disposició, inclou.
  • Caixa (570).
  • Bancs i institucions de crèdit de la (572) a la (575).
  • Inversions a curt termini de gran liquiditat (576) han de ser inversions ordinàries en el tràfic del nostre negoci, que siguin convertibles en efectiu en menys de tres mesos i que no suposin un risc significatiu.
 • Deterioració del valor d'inversions financeres a curt termini i d'actius no corrents mantinguts per a la venda (59): Variacions de valor negatives d'actius de tota mena que figura en l'actiu amb signe negatiu, minorant el valor positiu (deutor) de l'actiu afectat.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".