Actiu fix

per Software DELSOL

Dins de l'estructura del balanç comptable parlem d'actiu fix (o no corrent) el que inclou elements comptables que representen béns o drets que no es convertiran en efectiu al llarg de l'any corrent i romanen en l'empresa durant més d'un any.

Per tant, són elements que no varien durant l'exercici d'explotació (o any fiscal) i no produiran liquiditat econòmica a curt termini.

Per exemple, un edifici, un pis o un local que utilitzem per al desenvolupament de la nostra activitat econòmica és un actiu fix però si parléssim d'un negoci immobiliari que es dediqui a comprar i vendre immobles per compte propi ja no serien un actiu fix sinó una mercaderia que es compra i ven, normalment, durant l'exercici fiscal, mentre que, per exemple, les oficines de la immobiliària sí que serien actius fixos.

La conclusió lògica és que un element pertany a l'actiu fix per la destinació que se li dóna i no pel que és, el mateix tipus de bé (per exemple, un pis) si es destina a utilitzar-lo al llarg del temps serà actiu fix i si s'utilitza per a transformar-ho i/o vendre-ho serà un actiu circulant.

L'amortització

Encara que els actius fixos són més duradors normalment no són eterns, pel temps, pel seu ús, per obsolescència o per circumstàncies de mercat el seu valor va disminuint i, a més, per a poder tenir aquests actius fixos en el nostre patrimoni empresarial els hem hagut d'adquirir i, per tant, haver realitzat una despesa econòmica.

Com la seva durada en el nostre teixit productiu és de diversos anys (i pot arribar a ser de moltíssims anys) no podem computar la despesa de la seva adquisició i condicionament com a tal en el moment que el realitzem, sinó que estem obligats a periodificar aquesta despesa al llarg de la vida útil del bé en qüestió.

Aquesta periodificació es realitza a través de l'amortització en la qual anem computant la despesa que suposa aquest bé al llarg del temps.

L'amortització es realitzarà segons criteris i taules prevists per la normativa comptable, intentant ajustar-nos a la depreciació efectiva del bé al llarg del temps per a reflectir el seu valor de la manera més ajustada a la realitat.

El valor comptable d'aquest bé de l'immobilitzat serà el seu valor en l'element comptable que el recull menys la seva amortització acumulada.

L'amortització comptable no sempre coincidirà la realitzada a la vista de la normativa fiscal, que figura en la Llei de l'Impost de Societats, per la qual cosa caldrà fer les correccions valoratives que procedeixin a l'hora de liquidar aquest impost.

Els elements d'Actiu Fix en el Pla General Comptable

El nostre PGC recull els elements de l'immobilitzat en el grup de comptes (2) que són, habitualment, comptes d'actiu i, per tant, deutores; excepte els casos de comptes que registrin depreciacions per deterioracions o amortitzacions acumulades.

Veurem, a continuació, com s'agrupen:

Immobilitzacions intangibles (20):

Parlem d'elements que no tenen una presència física tangible.

Normalment es comptabilitzaran pel cost de la seva obtenció i s'amortitzaran segons la durada que tindran en el nostre teixit productiu que, normalment, és molt fàcil de determinar.

Aquí s'inclouen:

 • Despeses de recerca i desenvolupament (200) i (201): els que realitzem per a obtenir elements de propietat industrial o intel·lectual abans que puguin ser comptabilitzats com a tals aquests elements.
 • Concessions administratives (202).
 • Propietat industrial (203).
 • Fons de comerç (204): es computa, únicament, quan adquirim un negoci en bloc i per la diferència de valor entre els elements que hem comprat i el preu pagat que, s'entén, es refereix a la capacitat del negoci adquirit de produir vendes.
 • Drets de traspàs (205): igual que en el Fons de Comerç es comptabilitza segons les quantitats pagades per aquest concepte.
 • Aplicacions informàtiques (206).
 • Bestretes per a immobilitzacions intangibles (209): són despeses lliurades a compte a proveïdors per a l'obtenció d'aquest tipus d'immobilitzat.

Immobilitzacions materials (21):

Aquests elements són tangibles (mobles o immobles) que figuren en l'actiu no corrent del balanç i, per això, són normalment deutores.

Aquí s'inclouen:

 • Terrenys i béns naturals (210); quan no estan inclosos en el punt següent com a part del valor d'un pis o local.

Parlem, per tant, de solars urbans, terrenys rústics, mines i pedreres.

 • Construccions (211).
 • Instal·lacions tècniques (212) són elements complexos per a usos especials en la producció inclosos edificis, màquines, elements diversos inclosos els sistemes informàtics i els recanvis o recanvis que necessitin.

La seva característica és que, encara que estan composts d'elements separables estan units de manera definitiva per a un ús definit i sotmesos al mateix criteri d'amortització.

 • Maquinària (213); a més de les màquines de tota mena inclou els elements per al transport intern dins de la unitat productiva de persones, mercaderies i animals.
 • Utillatge (214); utensilis i eines que s'utilitzen per separat, seran comptats anualment i el seu desgast es computarà com a despesa en el compte (659).
 • Altres instal·lacions (215); unitats complexes d'elements units però separats diferents dels que estan en el compte (212) i que s'amortitzen al mateix ritme.
 • Mobiliari (216).
 • Equips per a processos d'informació (217).
 • Elements de transport (218): tot tipus de vehicles, terrestres, marítims i aeris.
 • Un altre immobilitzat material (219); tot el no inclòs en els subgrups anteriors. Aquí es computen envasos o embalatges i recanvis d'immobilitzat de durada superior a l'any.

Inversions immobiliaris (22):

Aquí es recullen aquest tipus de béns de durada superior a l'any quan el seu objecte no sigui participar en l'activitat productiva ni el seu comerç com a mercaderies, sinó que els tinguem per a obtenir rendes i/o plusvàlues. Inclou:

 • Inversions en terrenys i béns naturals (220).
 • Inversions en construccions (221).

Immobilitzacions materials en curs (23):

Despeses realitzades durant l'exercici per a adaptar, construir o muntar elements de l'immobilitzat que encara no estan operatius, inclou les despeses realitzades en immobles.

Inversions financeres a llarg termini parts vinculades (24):

Les realitzades en empreses del grup, associades, multigrup o vinculades d'una altra manera; inclou els interessos reportats quan tinguin venciment de més d'un any o sense venciment quan l'empresa no vagi a vendre'ls a curt termini.

També s'inclouen les fiances i dipòsits constituïts a llarg termini.

Es comptabilitzaran aquí en comptes separats, dins del mateix grup, els interessos reportats explícits de venciment superior a l'any (els que siguin de venciment dins de l'any figuraran en l'actiu corrent).

Figuren en l'actiu del balanç i són comptes deutors.

Altres inversions financers a llarg termini (25):

Tot tipus d'inversions i els seus interessos de venciment superior a un any amb tercers no vinculats.

Figuren en l'actiu del balanç i són comptes deutors. Inclouen:

 • Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni (250); inclou accions, participacions en societats limitades o en institucions d'inversió col·lectiva sempre que no estiguin vinculades.
 • Valors representatius de deute a llarg termini (251); per exemple, obligacions o bons d'entitats no vinculades.
 • Crèdits a llarg termini (252); no comercials i concedits a tercers no vinculats.
 • Crèdits a llarg termini per alienació d'immobilitzat (253); quan el seu origen estigui en la venda d'immobilitzat.
 • Crèdits a llarg termini al personal (254).
 • Actius per derivats financers a llarg termini (255); s'inclouen també els derivats implícits d'instruments financers híbrids, en particular les primes pagades per opcions i les variacions positives de valor raonable d'actius per derivats financers.
 • Actius per retribucions a llarg termini de prestació definida (257); són drets de cobrament d'una assegurança.
 • Imposicions a llarg termini (258); saldos positius en entitats financeres per dipòsits a llarg termini.
 • Desemborsaments pendents sobre participacions en el patrimoni net a llarg termini (259).
 • Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini (26).

Amortitzacions acumulades i deterioraments (28) i (29)

Són comptes que figuren en l'actiu del balanç minorant el valor dels comptes corresponents segons es vagi produint l'amortització o es comptabilitzi la deterioració que correspongui.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".