Amortització comptable

per Software DELSOL

Per l'amortització podem computar, en el nostre compte de resultats, les despeses de compres de béns, materials o immaterials, que ens serviran a llarg termini (durant diversos anys) i que, per tant, no podem deduir-nos com a despesa en el moment del seu pagament perquè no seria una informació real.

Per exemple, si comprem un local per a emmagatzemar les nostres mercaderies és indubtable que això és una despesa per al nostre negoci. Però si en el moment de la compra paguem el seu preu (posem que paguem 100.000€), amb o sense finançament extern perquè això no influeix, la qual cosa no podem fer és comptabilitzar aquests cent mil euros en el moment que els paguem perquè aquest magatzem ens donarà servei durant cinc, deu, cinquanta anys o fins i tot més o, dit d'una altra manera, participarà en la generació d'ingressos durant tot aquest temps i computar-lo com a despesa en el moment del seu pagament falsejaria el nostre compte de resultats en aquest exercici i en els futurs.

L'amortització s'implementa estimant (amb informació lògica i regulada, com veurem més a baix) el temps que, en condicions normals, el ben afectat continuarà participant en la nostra producció i repartint la despesa en determinada proporció (resultant d'aquesta estimació) al llarg dels diferents exercicis comptables.

Per tant, l'amortització s'aplica a la major part actiu fix i, dins d'ell, al que anomenem immobilitzat material i immaterial que és on es produeix aquesta despesa diferida en el temps, no s'aplica a l'immobilitzat financer on no existeix normalment despesa i, si arribés a existir, es computaria normalment sense necessitat de periodificar i tampoc s'aplica a l'actiu circulant on, per definició, la compra de mercaderies, matèries primeres es fa amb el propòsit de revendre-les o fabricar articles que vendrem en el futur pròxim ni a la d'altres articles que consumirem en poc temps en la nostra activitat productiva.

Una altra forma de concebre i explicar l'amortització és que computa el desgast o depreciació del ben amortitzat ja que segons anem utilitzant-lo va perdent valor, en uns casos de manera visible i ràpida i, en uns altres, de manera gairebé imperceptible.

Per això, per posar un exemple, en l'amortització de béns immobles s'apliquen coeficients majors a la construcció (que es va deteriorant amb el temps) i valors molt petits al valor del sòl (que, físicament, no es deteriora mai encara que sí que pugui sofrir variacions de valor per altres factors).

L'amortització afecta al valor comptable de l'actiu sobre el qual s'aplica. Excepte casos especials, el valor comptable d'un bé és el seu preu d'adquisició o cost de producció.

En amortitzar aquest actiu cada exercici computem la despesa que suposa aquesta amortització, com és lògic, al deu i la contrapartida és un compte d'amortització acumulada que es registra en haver de manera que, encara que aparegui el preu d'adquisició en el compte original, a aquest import ha d'anar-se restant el seu compte corresponent d'amortització acumulada, de manera que si venem aquest actiu haurem de cancel·lar tots dos comptes pel que el valor d'aquest actiu serà la diferència dels valors d'ambdues, és el que anomenem valor comptable net o en llibres.

L'amortització en el Pla General Comptable i el Codi de Comerç

Les amortitzacions es realitzaran de manera racional i sistemàtica, atenent la seva vida útil i al seu valor residual, tenint en compte la depreciació que sofreixin normalment pel seu ús, gaudi i funcionament, així com una possible obsolescència tècnica o comercial.

En un mateix actiu s'amortitzaran de forma independent les seves parts o elements quan tinguin un cost rellevant en relació amb el cost total d'aquest actiu o quan la seva vida útil sigui diferent de la resta de l'element (el que parlàvem abans del valor de construcció i del sòl en un immoble).

Si es produeixen canvis en el valor residual, en la vida útil o en el mètode triat per a l'amortització d'un bé es comptabilitzen com a canvis d'estimacions comptables tret que es produeixin per a esmenar un error.

Si l'actiu amortitzable sofreix correccions valoratives per deterioració el nou valor resultant es continuarà aplicant com a base de les amortitzacions dels anys següents.

A més dels actius de l'immobilitzat material l'amortització s'aplica també

 • A l'immobilitzat immaterial i intangible (propietat industrial, patents, marques, fórmules, programes informàtics, despeses de desenvolupament, etc)
 • A drets com els de traspàs (que normalment van perdent valor amb el temps.

Los sistemas y criterios de amortización deben ser explicados y justificados en la memoria de las cuentas anuales.

L'amortització en la Normativa Tributària

La Llei de l'Impost de Societats (Llei 27/2014) limita la nostra capacitat de decisió sobre els mètodes i coeficients d'amortització perquè les despeses que computem amb ella afecten el resultat fiscal que és la base imposable d'aquest Impost.

Són deduïbles les amortitzacions d'immobilitzat (tant material com intangible i d'inversions immobiliàries) quan reflecteixin la depreciació efectiva que sofreixin aquests actius per funcionament, ús i gaudi o per obsolescència.

Aquesta depreciació serà efectiva en els següents casos:

 • Per l'aplicació de coeficients d'amortització lineal fixats per la taula d'amortització de la pròpia Llei.
 • Per l'aplicació d'un percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització.
 • Per l'aplicació del mètode dels números dígits.
 • Per l'aplicació d'un pla d'amortització proposat pel contribuent i acceptat per l'AEAT.
 • Quan el contribuent justifiqui prou les seves operacions.

La Ley del Impuesto de Sociedades fija, para la amortización lineal, los coeficientes máximos que podemos aplicar y los periodos máximos.

Tipus d'element

Coeficient lineal màxim

Període d'anys màxim

Obra civil

Obra civil general

2%

100

Paviments

6%

34

Infraestructures i obres mineres

7%

30

Centrals

Centrals hidràliques

2%

100

Centrals nuclears

3%

60

Centrals de carbó

4%

50

Centrals renovables

7%

30

Altres centrals

5%

40

Edificis

Edificis industrials

3%

68

Terrenys dedicats exclusivament a runams

4%

50

Magatzems i dipòsits

7%

30

Edificio comercials, administratius, de serveis i habitatges

2%

100

Instal·lacions

Subestacions. Xarxes de transport i distribució d'energia

5%

40

Cables

7%

30

Resta instal·lacions

10%

20

Maquiària

12%

18

Equips mèdics i assimilats

15%

14

Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció

8%

25

Vaixells, aeronaus

10%

20

Elements de transport intern

10%

20

Elements de transport extern

16%

14

Autocamions

20%

10

Mobiliari i estris

 

 

Mobiliari

10%

20

Lenceria

25%

8

Cristaleria

50%

4

Útils i eines

25%

8

Motlles, matrius i models

33%

6

Altres estris

15%

14

Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes

Equips electrònics

20%

10

Equips per a processos d'informació

25%

8

Sistemes i programes informàtics

33%

6

Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals

33%

6

Altres elements

10%

 

L'immobilitzat intangible amb una vida útil definida s'amortitza d'acord amb aquesta.

Llibertat d'amortització. – La mateixa Llei, en el seu art. 12.3 permet la llibertat d'amortització sense subjectar-se als terminis i coeficients que acabem de descriure en determinats casos que són

 • Les societats laborals (anònimes o limitades) per l'immobilitzat afecte a la seva activitat adquirit durant els cinc primers anys des que se les reconeix com a laborals.
 • Els immobilitzats afectes a recerca i desenvolupament excepte els edificis que, en aquest cas, es podran amortitzar linealment durant deu anys.
 • Les despeses de recerca i desenvolupament quan es computin com a immobilitzat.
  Per a les explotacions agràries que estiguin qualificades com a explotacions associatives prioritàries l'immobilitzat adquirit durant els cinc primers anys des que van obtenir la qualificació.
 • Els elements d'immobilitzat de valor inferior a 300€ amb un límit anual de 23.000€

Mètodes d'Amortització

Mètode lineal o de quotes fixes. – Està admès per Hisenda.

En el les quantitats a amortitzar són les mateixes tots els anys de manera que, cada exercici, s'amortitza una enèsima part del valor del bé.

Mètode de punt fix sobre una base d'amortització decreixent. – S'aplica no sobre el valor total d'adquisició del bé sinó sobre el valor pendent d'amortitzar (el valor comptable menys l'amortització acumulada) per a això haurem de calcular el percentatge que, aplicat durant el termini previst d'amortització, liquidi tot el valor en aquest termini.

Mètode dels números dígits. – Fem un disseny en el pla d'amortització per a aplicar quotes cada any que van creixent o decreixent de manera que s'aplica més ràpid al principi i més lent al final o a l'inrevés.

Per a calcular-ho sumarem els dígits dels anys que trigarem a amortitzar.

Per exemple, si són quatre anys sumarem 1+2+3+4=11.

A continuació dividim el valor total per la suma dels dígits i l'apliquem de manera progressiva o regressiva.

Mètode d'amortització constant per unitat de producte elaborada. – En aquest cas no apliquem l'amortització des de la vida útil de l'actiu en temps sinó per la vida útil en productivitat, és a dir, una màquina estimem que produirà un nombre concret de béns i la seva amortització es calcula per l'estimació del nombre d'aquests productes que produirà al llarg de l'any comptable.

Si apliquem aquest mètode i pretenem que l'admeti l'AEAT haurem d'explicar-lo presentant-li un pla d'amortització que Hisenda haurà d'aprovar.

Comptabilització

Suposem que amortitzarem un actiu amb una despesa d'amortització de 100,00€.

NOTA: encara que en aquests exemples posem els comptes que procedeixen, en la realitat crearem un subcompte diferenciat en cadascun dels dos costats per cada actiu diferent al que apliquem l'amortització.

En l'amortització d'actiu material serà:

Deure

 

 

 

Haver

 100,00

(681) Amortització d'immobilitzat material

 

(281) Amortització acumulada d'immobilitzat material

100,00

En l'amortització d'actiu intangible serà:

Deure

 

 

 

Haver

 100,00

(680) Amortització d'immobiltizat intangible

 

(280) Amortització acumulada d'inmobilitzat intangible

100,00

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".