Any natural

per Software DELSOL

Un any natural és, per definició, el temps que triga la Terra a fer un volt completa al voltant del Sol.

Segons el calendari que utilitzem, el calendari Gregorià, l'any natural dura 365 dies consecutius excepte els anys de traspàs (cada quatre anys) que són 366 dies, a més d'altres correccions que estableix aquest Calendari Gregorià.

A més dividim l'any en dotze mesos i en quatre trimestres.

Podem dir que l'any comença l'u de gener i acaba el 31 de desembre, però també serà un any natural qualsevol període de 365 dies consecutius a partir de qualsevol data, de data a data.

Totes aquestes divisions (anys, trimestres, mesos, dies) tenen molta importància i produeixen molts efectes (de tota mena) en la nostra vida; aquí ens centrarem en tres d'aquests efectes: el cicle comptable, els terminis dels impostos i els terminis processals.

El cicle comptable

L'exercici comptable és el període de temps durant el qual es realitzen les operacions comptables, tenint un principi (assentament d'obertura), una marxa al llarg del temps (assentaments ordinaris) i un final (tancament comptable i tancament fiscal); en aquest període es produeixen els resultats de l'exercici (de pèrdues o guanys), sent tot això el que anomenem cicle comptable.

L'article 26 de la Llei de Societats de Capital disposa que “Mancant disposició estatutària s'entendrà que l'exercici social acaba el trenta-un de desembre de cada any”, per tant si els Estatuts Socials no diuen una altra cosa l'exercici social començarà sempre l'u de gener i a acabar el 31 de desembre.

Els Estatuts Socials poden establir altres dates diferents d'obertura i tancament de l'exercici.

L'exercici comptable a durar un any natural excepte l'any de la seva constitució, que durarà des de la data d'inici de les operacions fins a la del seu tancament, i l'any en què es dissolgui i liquidi la societat, que durarà des del seu inici fins a la data de dissolució.

Tot això té moltíssimes conseqüències a més de la confecció de la comptabilitat, previstes en la pròpia LSC així com en altres normes com el Codi de Comerç o el Pla General Comptable. Suposa la fixació dels terminis per a la confecció dels Comptes Anuals, la seva aprovació per la Junta General ordinària, el seu dipòsit en el Registre Mercantil i la presentació dels impostos.

A més, per exemple, la durada dels elements patrimonials en menys o més d'un any o de cinc anys suposa la diferència entre actiu i passiu corrents i no corrents ja que suposa la diferència entre curt, mitjà i llarg termini.

Terminis dels impostos

Encara que els terminis fiscals són part dels terminis administratius, que veurem en el punt següent, els dediquem un apartat especial donada la seva enorme importància per a les empreses.

L'article 21 de la Llei General Tributària defineix la meritació d'un tribut com “el moment en el qual s'entén realitzat el fet imposable i en el qual es produeix el naixement de l'obligació tributària principal” i continua dient que la Llei de cada tribut fixa el moment de l'exigibilitat del pagament del tribut que pot ser en el moment de la meritació o en un altre establert per aquesta Llei.

En el cas dels impostos indirectes el moment del seu pagament per qui el suporta coincideix amb el moment de la seva meritació (quan es realitza l'operació); el seu pagament es produeix, no obstant això, pels responsables del seu ingrés en l'AEAT que no són els que el suporten sinó els que el gestionen, així succeeix, per exemple, amb l'IVA que es liquida trimestralment i es declara anualment.

En els impostos directes existeix sempre un termini d'ingrés.

Els impostos sobre beneficis (IRPF i Impost de Societats) es reporten al llarg d'un exercici fiscal (que dura un any).

Altres impostos directes, com l'IAE, l'impost de donacions i successions, l'impost de transmissions, l'IBI, etc, les seves respectives normes fixen un termini d'ingrés del deute tributari que sol ser un termini (en dies o mesos) a partir del fet imposable.

Els terminis legals

L'article 5 del Codi Civil tracta el tema del còmput dels terminis:

 1. "Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes"
 2. "En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles".

Els terminis civils poden ser de dues formes: la prescripció que es funda que no s'ha fet el que estava previst en el termini o el de caducitat que a més es fonamenta a donar seguretat jurídica sobre el temps de fer les coses.

Per la seva part els terminis administratius està regulats pels primers cinc apartats de l'article 30 de la Llei de Procediment Administratiu Comú segons el qual:

 1. "Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días".
 2. "Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones".
 3. "Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo".
 4. "Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes".
 5. "Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente".
 6. "Por último hablaremos de los plazos procesales, los que afectan a los actos judiciales de las partes que comparecen ante un Juzgado o Tribunal y de los propios órganos judiciales; está previstos por el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se remite a lo que ya hemos visto del Código Civil; las distintas leyes adjetivas, reguladoras de los distintos tipos de procedimientos judiciales, tienen su propia normativa".
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".