Capital social

per Software DELSOL

El capital social és un element comptable que trobem en el passiu del balanç, en el net patrimonial i que representa les aportacions que els socis han realitzat (o s'han compromès a realitzar) a la societat.

La Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010) exigeix que el capital consti en els estatuts de la societat.

Segons aquesta norma per a descriure el capital social hem de donar informació sobre les participacions socials o accions en què es divideix, el valor nominal que tenen i les seves sèries i numeració correlativa.

En les Societats Limitades, quan es constitueixin en règim de fundació successiva, ha de constar de manera expressa la subjecció de la societat a tal règim mentre no se subscrigui un capital mínim.

El capital social està representat per títols que acrediten les aportacions, presents o futures, dels socis; aquests títols es denominen:

 • Accions en les societats anònimes i les societats comanditàries per accions.

Haurà de donar-se informació sobre les diferents classes d'accions, el seu valor nominal pendent de desemborsament (i forma i terminis per a fer tal desemborsament) i si es representen per títols físics (en paper) o per anotacions en compte. Si és per títols les accions poden ser nominatives o al portador. També haurà de dir-se si es preveu l'emissió de títols múltiples.

 • Participacions en les societats de responsabilitat limitada.

S'informarà sobre el nombre de participacions, el seu valor nominal i numeració correlativa.

Si els drets que donen aquestes participacions fossin diferents segons la seva classe s'explicarà.

Drets del  socis

A canvi de les seves aportacions econòmiques els socis tenen una sèrie de drets respecte de la societat:

 • Drets econòmics: participar en els beneficis de la societat (quan es reparteixin) i també en la liquidació del seu patrimoni.
 • Dret preferent a subscriure noves accions o participacions i de subscriure obligacions convertibles en accions.
 • Drets polítics: d'assistir i votar, en proporció a la seva participació en el capital, en les Juntes Generals i impugnar els acords socials.
 • Dret d'accés i informació.

En principi, tots els socis tenen els mateixos drets en proporció a la seva participació en el capital, però la Llei permet l'existència d'accions o participacions privilegiades, amb obtenció de beneficis econòmics preferents així com la d'accions sense vot.

Augment i reducció de capital

L'augment del capital social

La societat pot realitzar l'augment de dues maneras:

 • Emetent noves accions o participacions.
 • Elevant el valor nominal de les quals ja existeixen.

L'augment es pot realitzar amb càrrec a:

 • L'emissió de noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni social.

Per a poder realitzar-ho han d'estar totalment desemborsades les accions anteriorment existents (la llei permet un 3% no desemborsat com a màxim).

En les aportacions no dineràries haurà d'existir informe i garanties d'aquestes aportacions.

 • Amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuren en el balanç.

L'únic òrgan que pot acordar l'augment de capital és la Junta General que haurà de seguir el procediment establert per a la modificació d'estatuts socials.

Si l'augment es realitza elevant el valor nominal és preceptiu l'acord unànime dels socis tret que es realitzi totalment amb càrrec a beneficis o reserves.

En les Societats Anònimes és també preceptiu que, després de l'augment de capital, un 25% del capital estigui desemborsat.

La Junta General de les societats anònimes pot delegar en els administradors per a executar l'acord d'augment de capital, completant les condicions no aprovades en junta o, fins i tot, perquè acordin diversos augments de capital successius fins determinats límits; aquesta autorització no podrà afectar a més de la meitat del capital social i ha de ser amb càrrec a aportacions a realitzar en un termini no superior a cinc anys.

En les societats anònimes es permet l'oferta pública de subscripció d'accions que haurà de complir els requisits anàlegs a la fundació successiva, amb la intervenció d'organismes administratius que procedeixi.

Dret de preferència

Quan s'augmenti per emissió de noves accions o participacions per aportacions dineràries cada soci té dret a assumir o subscriure una part proporcional a la seva participació anterior.

Aquest dret no s'aplicarà en casos d'absorció d'una altra societat o un patrimoni o en la conversió d'obligacions en accions.

Els terminis seran els que estableixin els estatuts socials, però no podran ser inferiors a un mes.

Aquest dret de preferència és transmissible a tercers en les Societats Anònimes i estarà limitat a les persones que puguin subscriure participacions en les limitades.

En les societats limitades si els socis no exerciten el seu dret de preferència s'oferiran a altres socis durant un termini de quinze dies.

Per motius raonats i taxats per la Llei la Junta General podrà suspendre aquest dret de preferència.

Augment incomplet de capital

Quan no es desemborsi totalment l'augment de capital s'entendrà augmentat en les quanties que sí s'hagin desemborsat tret que l'acord de la Junta General d'augment prevegi que, en aquest cas, quedi sense efecte.

Si queda sense efecte hauran de restituir-se les aportacions realitzades en la forma legalment prevista.

Reducció del capital social

Igual que en l'augment, la reducció de capital es pot realitzar per disminució del valor de les accions o participacions o per l'emissió d'altres noves.

Aquesta disminució s'acordarà per alguna d'aquestes causes:

 • Per a restablir l'equilibri entre capital i patrimoni net quan aquest hagi disminuït per pèrdues.
 • Per a constituir o augmentar la reserva legal o altres reserves.
 • Per a retornar el valor d'aportacions dels socis.
 • En les anònimes per a condonar l'obligació de realitzar aportacions pendents.

Els acords han de ser adoptats per la Junta General segons el procediment de modificació estatutària i la seva execució i inscripció es realitza de manera anàloga a l'explicat en el punt anterior per a l'augment de capital, al que ens remetem.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".