Cicle comptable

per Software DELSOL

El cicle comptable és el període de temps durant el qual l'empresa realitza operacions que han de ser computades en la comptabilitat produint-se, normalment, efectes patrimonials en ella.

Coincideix amb l'exercici que és el període en què la societat computa els seus resultats.

L'exercici social té, normalment, una durada d'un any natural, pot tenir durada menor en l'exercici en què s'ha fundat la societat, que durarà en aquest cas des del moment d'inici d'activitats fins al del tancament de l'exercici, i en l'exercici en què la societat es dissolgui, que durarà des de l'inici de l'exercici fins al moment de la seva dissolució; en els altres casos l'exercici durarà un any.

Aquest any que dura l'exercici comença, com és lògic, en una data determinada i acaba a l'any següent en el dia anterior d'aquesta mateixa data d'inici.

Els estatuts socials poden fixar les dates d'inici i tancament de l'exercici. Si no fixen una data diferent, per defecte, l'exercici comença l'u de gener de cada any i acaba el 31 de desembre següent, segons estableix l'art. 26 de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010). En qualsevol cas, el més habitual és que els exercicis comptables coincideixin amb l'any natural.

No és un tema fútil: les dates fixades per a l'inici i fi de l'exercici social determinen moltes coses.

D'una banda, poden determinar resultats comptables depenent de la possible estacionalitat de l'activitat econòmica de l'empresa.

D'altra banda, la data de tancament de l'exercici social és la que s'utilitza per a fixar els terminis de la legalització de llibres comptables, dipòsit de comptes anuals i presentació de l'impost de societats i de la junta general ordinària anual.

Com la majoria de les societats mercantils tanquen el seu exercici el 31 de desembre aquests terminis de llibres, comptes i impost de societats coincideixen per a aquesta majoria en els mateixos moments; però si una societat tanca el seu exercici en un altre moment de l'any aquests terminis varien per a ella.

El cicle comptable té un inici, un desenvolupament i un moment final, el veurem.

Balanç de situació inicial

En el començament de l'exercici l'empresa té un determinat patrimoni, actius i obligacions, que ve reflectit en el balanç de situació inicial, que coincidirà amb el balanç de tancament de l'exercici anterior.

Aquest balanç inicial servirà per a, comparant-lo amb el de tancament d'aquest mateix exercici, comprovar les variacions en el patrimoni i els resultats comptables, com es veurà més a baix.

Obertura  de la comptabilitat

El primer que es fa és un primer assentament de l'any, l'assentament d'obertura on es registren tots els saldos dels comptes que havien estat saldats i deixats a zero en el tancament de l'exercici anterior.

Els comptes d'actiu (en el balanç) són béns i drets utilitzables per a l'activitat i les de passiu d'on s'han aconseguit aquests recursos.

Registre de les operacions de l'exercici

Al llarg de la durada de l'exercici s'aniran registrant les operacions que tinguin rellevància econòmica: les que produeixin obligacions de pagament o cobrament de diners, els moviments de diners i unes altres sempre que tinguin una incidència directa en elements patrimonials.

Aquests assentaments del dia a dia recullen l'augment o disminució d'elements de l'actiu, que creixen amb el seu càrrec (al Deure) i decreixen amb el seu abonament (en Haver) i, a l'inrevés, dels elements del passiu que creixen amb el seu abonament i decreixen amb el seu càrrec.

Igualment es computaran ingressos i despeses en els comptes corresponents dels grups (6) i (7) el que donarà lloc, en el seu moment, al compte de resultats.

Periodificació

El compte de resultats que elaborarem al final de l'exercici ha de computar els ingressos i les despeses per a aconseguir un resultat comptable, com veurem en el seu lloc corresponent.

No obstant això, els ingressos i despeses amb els quals hem de treballar són els produïts i computables en l'exercici corresponent, és a dir, perquè el resultat sigui autèntic i equiparable no podem tenir en compte realitats que no pertanyen a l'any comptable.

Per això, hem d'analitzar els nostres ingressos i despeses per a depurar la informació; hi ha operacions que haurem de matisar en casos com:

 • Ingressos i despeses que s'han reportat durant l'exercici però que encara no s'han cobrat o pagat. Estem parlant d'obligacions de cobrament/pago diferides però que corresponen a operacions que sí s'han produït durant l'exercici.
 • Ingressos i despeses que no s'han reportat en l'exercici, encara que s'hagin cobrat o pagat en ell. Pot ocórrer que l'empresa cobri un bé o servei que encara no ha prestat o pagui alguna cosa que encara no ha rebut.

El concepte de meritació correspon al moment de la prestació efectiva de serveis o lliurament de béns i aquest és el moment en què han de computar-se les operacions amb independència d'altres factors.

Per a això hem de fer els ajustos comptables necessaris perquè la nostra comptabilitat respongui a la realitat d'aquestes meritacions.

Ajustos previs a la determinació dels resultats de l'exercici

Seguidament realitzarem el que anomenem assentaments d'ajustos en els quals es corregiran errors, s'acumulen operacions, revisarem i donarem de baixa o alta en llibres partides que es deguin, provisionar possibles insolvències (quan ho permeti la normativa) i computar deterioracions o altres depreciacions de valor.

Utilitzarem, per a això, sobretot comptes de despeses pagades a compte, guanys d'ingressos cobrats a compte, despeses reportades i no pagats i ingressos reportats i no cobrats.

Balanç de comprovació de sumes i saldos

A diferència del que ocorrerà amb el balanç de situació, el balanç de comprovació de sumes i saldos no està estructurat en actiu i passiu sinó a Haver i Deure, encara que sent comptabilitat per partida doble aquí també hauran de quadrar perfectament els saldos.

La seva utilitat és conciliar la comptabilitat amb la realitat de l'empresa; és imprescindible treballar amb ell abans del tancament de l'exercici anual però també és totalment convenient realitzar aquesta operació diverses vegades al llarg d'aquest exercici, almenys una vegada al trimestre o amb més freqüència i, per descomptat, cada vegada que es detecti que és necessari resoldre problemes.

Amb ell podrem detectar errors, irregularitats, desquadraments i altres situacions que podrem resoldre abans de continuar.

Càlcul del resultat

A continuació, hem de realitzar el compte de Pèrdues i Guanys saldant mitjançant l'abonament totes les despeses del grup (6) i el càrrec de tots els ingressos del grup (7) amb el que obtindrem els resultats de l'exercici que seran de guanys, si el saldo és creditor, o de pèrdues, si és deutor.

Fet això, tots els comptes d'ingressos i despeses quedaran a zero, constant a partir d'aquí en el net patrimonial el resultat de l'exercici en el seu lloc.

Tancament de la comptabilitat

El següent pas és realitzar l'assentament de tancament de l'exercici, en el qual anem, de manera molt semblant al cas anterior, a saldar tots els comptes i deixar-les a zero.

Com hem dit al principi, aquest tancament de la comptabilitat ens servirà per a fer l'assentament d'obertura de l'any següent realitzant la mateixa operació però al revés.

Comptes anuals

En un termini màxim de tres mesos des de la data de tancament de l'exercici estem obligats a formular els comptes anuals al costat d'un informe de gestió i una proposta d'aplicació de resultats.

El contingut dels comptes anuals és:

 • Balanç.
 • Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Estat de canvis del patrimoni net.
 • Estat de fluxos d'efectiu.
 • Una memòria.

Distribució del resultat

Com hem vist, entre els documents que hem de formular està la proposta d'aplicació de resultats.

Aquesta possible distribució de resultats deu, en tot cas, complir la normativa corresponent ja que tot té conseqüències, si hi ha pèrdues, si hi ha resultats positius però hem de compensar pèrdues o altres casos concrets.

En qualsevol cas, havent-hi beneficis deurem obligatòriament proveir l'anomenada reserva legal fins que cobreixi els percentatges de fons propis que la legislació exigeix.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".