Codi de comerç

per Software DELSOL

El Codi de Comerç, RD de 22 d'agost de 1885, es va redactar originalment pel sistema de codi napoleònic en el qual es regulaven mitjançant codis sistemàtics diferents àrees (Codis civil, penal, etc).

Apareix a fi de regular tant a les persones dels comerciants (persones físiques o companyies) com els actes de comerç i els contractes de comerç.

Lleis especials

Determinades seccions originals del Codi de Comerç han desaparegut (quedant tots o part dels seus articles buits de contingut) per haver-se aprovat lleis específiques que regulen aquestes àrees com:

 • La Llei de Societats de Capital (RDLegistativo 1/2010 de 2 de juliol) encara que el Codi continua regulant determinats tipus de societat com les comanditàries.
 • Les borses de comerç estan regulades per la Llei del Mercat de Valors (*RDLegislativo 4/2015, de 23 d'octubre)
 • Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies.
 • Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança.
 • Llei 19/1985, de 16 de juliol, Canviària i del Xec (encara que el Codi continua regulant el robatori o furt dels efectes al portador).
 • Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima.
 • Llei de 26 de juliol 1922, de Suspensió de pagaments.

Els qui són comerciants

Té capacitat legal per a exercir el comerç els majors d'edat que tinguin lliure disposició dels seus béns.

No podran personalment fer-ho els menors de 18 anys o els incapacitats, encara que sí que podran continuar un negoci a través dels seus representants legals.

Si el comerciant està casat amb béns comuns aquests respondran de les seves obligacions si el cònjuge consent l'activitat. En tot cas aquest consentiment o falta d'ell haurà de ser públic per a protecció de tercers de bona fe.

No poden ser comerciants els inhabilitats judicialment, els que la Llei els prohibeixi comerciar i determinats tipus de funcionaris (jutges, notaris, governadors civils o militars, delegats d'Hisenda...).

Les persones físiques i societats estrangeres poden exercir el comerç atenent la seva legislació d'origen per a determinar la seva capacitat.

Registre Mercantil

La seva regulació legal apareix en el Codi de Comerç i està desenvolupada reglamentàriament pel RD 1784/1996 de 19 de juliol.

Depèn orgànicament del Ministeri de Justícia, hi ha un en cada capital de província i està a càrrec de Registradors de la propietat i mercantils.

Garanteix la interconnexió de la informació amb la plataforma europea.

S'han d'inscriure en el Registre Mercantil:

 • Els empresaris persones físiques (la seva inscripció no és obligatòria, però poden fer-la).
 • Les societats mercantils.
 • Les entitats d'assegurances, de crèdit i les de garantia recíproca.
 • Institucions d'inversió col·lectiva.
 • Fons de pensions.
 • Les altres persones físiques o jurídiques quan ho estableixi una Llei.
 • Les agrupacions d'interès econòmic.
 • Les societats professionals.
 • Els actes i contractes així requerits per la Llei.

També el Registre Mercantil legalitzarà els llibres dels empresaris i realitzarà el seu dipòsit i publicitat.

Les inscripcions es faran a partir de documents públics, prèvia qualificació d'aquests. Funcionen de manera anàloga als Registres de la Propietat.

La publicitat es fa mitjançant expedició de notes simples i certificacions, publicació en el diari oficial del Registre mercantil Central i consultes telemàtiques.

Comptabilitat dels empresaris

A la regulació del Codi de Comerç cal afegir una altra normativa posterior com el Pla General Comptable, la legislació fiscal aplicable i la doctrina de l'Institut de Comptabilitat.

El Codi comença establint l'obligació per a tots els empresaris de portar una comptabilitat ordenada i adequada que permeti el seguiment de les seves operacions.

Són llibres obligatoris el d'inventaris i comptes anuals i el diari i el llibre d'actes per a les Societats. Tots aquests llibres han de registrar-se en el Registre Mercantil del domicili de l'empresa.  El Codi fa una descripció i normes sobre com han de ser portats els llibres, així com la seva conservació i legalització.

Els empresaris poden contractar a tercers per a la gestió de la seva comptabilitat.

La comptabilitat és secreta, pot demanar-se la seva comunicació i reconeixement per les autoritats judicials només en casos molt concrets:

 • Successió universal.
 • Concurs, fallida o suspensió de pagaments.
 • Liquidació de l'entitat.
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • En els casos que els socis o els representants dels treballadors tinguin dret al seu examen.
 • A les persones amb interès legítim i acreditat davant el jutge.

En tot cas els llibres s'examinaran en el domicili de l'empresari i en la seva presència, l'interessat podrà fer-lo a través dels seus assessors tècnics.

Al final de l'exercici comptable l'empresari societat (i, en alguns casos també persona física) confeccionarà els comptes anuals composts per:

 • Balanç.
 • Compte de resultats.
 • Estat de canvis patrimonials.
 • Estat de fluxos d'efectiu.
 • Memòria.

Hauran de mostrar una imatge fidel de la realitat de l'empresa. El Codi fa una regulació casuística dels principis i normes comptables.

Aquests comptes seran signats per l'empresari, si és persona física, pels administradors de la societat o pels socis il·limitadament responsables si n'hi ha.

Pot ser obligatori la submissió dels comptes a auditoria quan l'ordeni un Jutjat o Registre Mercantil després del procediment que regula el propi Codi.

També estaran obligades a formular comptes anuals i informe de gestió les societats dominants d'un grup de sociedades en los casos y forma previstos por el Código.

Els contractes Mercantils

Existeix llibertat de forma i poden ser provats pels mitjans admesos en Dret, excepte els casos concrets que la Llei disposi una altra cosa.

Els contractes il·lícits no produeixen obligacions.

Si el que fa l'oferta i el seu destinatari estan en llocs diferents hi ha contracte des que l'oferent coneix l'acceptació i el contracte es considera celebrat en el lloc de l'oferta.

Si el contracte és intervingut per fedatari públic són perfeccionats des de l'acceptació de les parts i el seu contingut serà el que figuri en els seus registres.

Si es fixa una indemnització per incompliment la part perjudicada per aquest haurà d'optar entre exigir el compliment o la indemnització.

Han de complir-se de bona fe. Si hi ha dubtes no resolts es decidirà a favor del deutor.

Els còmputs de dies seran de 24 hores, els mesos segons el calendari gregorià i els anys de 365 dies.

Les obligacions han de complir-se en el seu termini; existeix legislació específica (Llei 3/2004 de 29 de desembre).

Companyies Mercantils

A més de les societats regulades per de el RDLegistativo 1/2010 de societats de capital, fonamentalment les anònimes i les de responsabilitat limitada, el Codi regula un altre tipus de societats:

 • La societat regular col·lectiva; la seva denominació és el nom de tots els seus socis o part d'ells posant la postil·la “i Companyia”.

En ella tots els socis responen amb tot el seu patrimoni.

Tret que es limiti expressament, tots els socis poden intervenir en el maneig i direcció.

Els seus socis estan obligats a no fer-li competència.

 • La comanditària simple en ella hi han dos tipus de socis:
  • Els col·lectius, que posen el seu treball (i poden també posar capital); són corresponsables de la societat amb tot el seu patrimoni i s'ocupen d'ella igual que en l'anterior companyia col·lectiva.
  • Els comanditaris que aporten determinat capital i només responen de les aportacions que han fet o s'han compromès a fer.

La seva denominació social serà el nom de tots els socis col·lectius o part d'ells amb l'esment de“Societat en Comandita”:

 • La comanditària per accions; és igual que l'anterior però les aportacions i drets dels socis comanditaris estan representades per accions.

Comptes en participació

Els comerciants poden associar-se per a determinats negocis aportant capital els uns als altres i participant dels resultats bons o dolents.

Comissió mercantil

És un mandat per a realitzar operacions de comerç.

El comissionista pot actuar com si fora en nom propi, en aquest cas queda obligat també pel contracte, o manifestant que ho fa en nom del seu comitent, en aquest cas el responsable és aquest últim però el comissionista respondrà d'ell mentre no es demostri que existeix el mandat.

El Codi regula les obligacions de les parts, les seves responsabilitats i els moviments econòmics des de la provisió de fons fins a la remuneració.

Finalment existeixen més formes de mandats mercantils com a factors, mossos i dependents.

El Dipòsit mercantil

Per a que ho sigui ha de complir:

 • Que el dipositari sigui comerciant.
 • Que el dipositat sigui objecte de comerç.
 • Que es faci per una operació mercantil.

El dipositari té dret a cobrar el dipòsit excepte pacte en contrari i respon del dipositat i de la seva gestió (per exemple, si són títols valor hauran de gestionar els seus drets)

Préstec mercantil

És mercantil si algun dels contractants és comerciant i el prestat es destina a operacions de comerç.

No reporten interès tret que es pactin per escrit, excepte incompliments de pagament.

També són mercantils els préstecs amb garantia de valors d'un mercat secundari contractats en escriptura pública. En aquest cas es produeix una garantia real del préstec.

Compravenda mercantil

Es mercantil la compravenda de coses mobles per tornar-les a vendre.

El Codi regula:

 • Qualitats.
 • Terminis de pagament.
 • Cumpliment (lliurament, dipòsit judicial o notarial, pagament).
 • Responsabilidad per vicis ocults, desperfectes o menyscapte.
 • Despeses de lliurament i recepció.

També regula la permuta mercantil que es regeix per les mateixes normes que la compravenda.

Transferències de crèdits no endossables

Es podran fer sense el consentiment del deutor principal, però cal notificar-la-hi.

El que transfereix respon de la legitimitat del crèdit però no de la solvència del deutor.

Fiançament mercantil

El que avala el compliment de contractes mercantils quan el fiador no és comerciant.

Són gratuïts.

És obligatori que constin per escrit.

Carts ordres de crèdit

Les expedeix un comerciant a un altre per a atendre una operació de comerç. Han d'expedir-se a nom d'una persona concreta i comprometre una quantitat fixa o, si no, fins a un màxim.

Comprometen al seu expedidor. No poden ser protestades.

El seu expedidor pot anul·lar-les comunicant-lo al destinatari.

El portador ha de reintegrar les quantitats a l'emissor. Si no l'usa en determinats terminis queda sense efecte.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".