Concessions administratives

per Software DELSOL

Una concessió administrativa és un acte pel qual l'administració encomana a un particular la realització d'una obra pública o la prestació d'un servei públic.

Ha de distingir-se (perquè és totalment diferent) d'una autorització administrativa perquè en aquesta l'Administració el que fa és constatar i declarar que l'autoritzat té dret a fer alguna cosa, dret que ja tenia abans de l'autorització, l'única cosa que fa l'autorització és la comprovació i expressió d'un dret ja existent.

No obstant això, en la concessió administrativa el concessionari el que realitzarà és una obra o servei públic que està reservat en exclusiva a l'Administració Pública i que aquesta el presta a través d'ell utilitzant aquest mecanisme.

La normativa que regula aquest tipus de concessions és la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) que s'ha redactat en funció de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE (sobre concessions administratives) i 2014/24/UE (sobre contractació pública en general), totes dues de 26 de febrer de 2014.

La licitació pública

Tant la concessió d'obra com la de servei públics són contractes administratius que, com a tals, han de respectar els procediments d'adjudicació prevists pels articles 131 et seq. de la Llei.

Els contractes menors (de valor inferior a 40.000€ per a les obres i de 15.000€ per als serveis) poden donar-se per adjudicació directa i els de prestacions sanitàries amb valors inferiors a 30.000€ també, en tots els altres s'haurà de seguir un procediment públic de licitació amb concurrència d'empreses que realitzen les seves ofertes en condicions d'igualtat i lliure competència.

L'administració que contractarà ha de publicar les convocatòries de la licitació en el Diari Oficial de la UE i en el corresponent a la pròpia administració convocant, allí assenyalaran els terminis per a concórrer.

Hauran de facilitar accés a plecs i altra informació que sol·licitin sobre el projecte als potencials contractants de manera pública i a tot el que desitgi concórrer.

Els que concorrin faran les seves propostes (una sola cadascun) ajustades a l'oferta i condicions, aquestes propostes seran secretes i contindran les ofertes econòmiques i, si escau, altres variants quan siguin pertinents per al projecte.

Els preus hauran de reflectir, per separat, l'IVA a repercutir en ells.

A aquestes propostes s'acompanyarà una declaració responsable sobre el compliment de tots els requisits, un compromís de constituir una unió temporal (quan sigui necessari), les empreses estrangeres una submissió expressa a les lleis i tribunals espanyols i altra documentació requerida per al cas concret.

L'administració pot requerir documentació justificativa però si el concurrent està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors no tindran obligació de presentar cap document addicional.

La subhasta, després d'avaluar les primeres ofertes, es podrà celebrar econòmicament per a presentar millores en les propostes.

L'adjudicació es farà valorant la relació qualitat-preu i haurà de ser justificada (motivada); en els contractes de concessió d'obres o serveis es podrà utilitzar més d'un criteri.

Amb això, la taula classificarà les ofertes de millor a pitjor i ho notificarà a l'òrgan de contractació.

Triat un licitador se li requerirà perquè, en deu dies, present la documentació que justifiqui que compleix les condicions si no l'ha aportat ja; si no la presenta se li descartarà i haurà de pagar una sanció del 3% del pressupost, cridant al següent en ordre de la llista.

L'adjudicació definitiva es notificarà a tots els licitadors i es publicarà. El contracte es farà en document oficial reflectint totes les condicions de la licitació.

Concessió d'obres

Estudi de Viabilitat

Abans d'acordar la realització d'una obra l'Administració està obligada a realitzar un estudi de viabilitat sobre les finalitats d'aquesta obra, els seus avantatges, l'ús o incidència econòmica que tindrà, les normes urbanístiques, l'impacte ambiental, els riscos, costos, finançament, justificant la solució triada enfront d'unes altres, la seguretat i salut en les obres, el risc operacional (valors actuals i futurs) i si els fons o ajudes són compatibles amb la normativa comunitària.

Aquest estudi pot, en determinats casos, ser substituït per un estudi de viabilitat financera.

Pot realitzar aquest estudi un particular que el lliuri a l'administració: si és aprovat tindrà una bonificació de 5 punts en la futura licitació.

L'estudi se sotmetrà a informació pública durant un mes. Després de la seva aprovació s'elaborarà un avantprojecte que ja contindrà totes les dades tècniques i econòmics de l'obra i que també se sotmetrà a publicitat i informació pública i, després, a un projecte definitiu amb els replantejos que siguin necessaris.

Plec de clàusules administratives particulares

Han de contenir:

 • Definició de l'objecte del contracte.
 • Requisits de capacitat i solvència financera, econòmica i tècnica que han de tenir els licitadors.
 • Si poden existir cessions de contracte o unions d'empreses per a concórrer.
 • Contingut obligatori de les propostes dels licitadors: relació de promotors, plans sobre les obres i dates d'inici i terme i lliurament, termini de la concessió, pla econòmic financer,

Els licitadors podran introduir millores.

 • Sistemes de retribució de les obres i de càlcul d'actualització de costos.
 • Beneficis mínims del concessionari que assumiran les pèrdues si no s'arriba a la seva quantia.
 • Garantia.
 • Altres característiques del futur concessionari, drets i obligacions de les parts i astriccions del contracte.
 • On i quan cal presentar les ofertes.
 • Com es distribuiran, entre administració i concessionari, els riscos de l'execució de les obres.

Execució de les obres

Feta la concessió i signat el contracte, les obres es faran segons les condicions i terminis establerts.

Poden ser realitzades amb ajuda de l'Administració que podrà ser executant o finançant part de l'obra.

Es poden executar les obres amb contractes a altres empreses (subcontractes). En aquest cas el concessionari ha de controlar les obres perquè s'ajustin al contracte.

El concessionari assumeix el risc i ventura de l'obra i el seu risc operacional, però en casos de força major que suposi majors costos es podrà ajustar el pla economicofinancer i, si aquesta força major fa impossible l'obra, es podrà resoldre el contracte pagant l'Administració les obres ja realitzades i els sobrecostos.

Comprovació de les obres

A la seva terminació, l'Administració estendrà acta de comprovació dels disposat en el plec de clàusules administratives del contracte, així com un document de valoració de l'obra i un altre d'impacte ambiental.

Si s'han fet pagaments parcials amb certificacions mensuals es reflectiran en aquesta final.

L'aprovació de les obres permet l'obertura a l'ús públic de l'obra.

Drets del concessionari

A explotar l'obra cobrant una tarifa o peatge durant el temps de la concessió com a cobrament per la seva aportació.

Al fet que es mantingui l'equilibri econòmic de la concessió.

A utilitzar béns de domini públic necessaris per a l'obra, la seva conservació o explotació; podrà demanar a l'administració les expropiacions, imposició de servituds de desnonaments administratius necessaris per a l'obra.

A cedir la concessió o hipotecar-la, prèvia autorització administrativa.

A titulitzar els seus drets de crèdit.

Deures del concessionari

Executar l'obra segons el contracte.

Explotar l'obra amb continuïtat i segons el contracte.

Admetre a tot usuari sense cap discriminació per a la utilització de les obres en la seva explotació.

Cuidar del bon ordre i qualitat de l'obra i del seu ús.

Respondre per danys a tercers quan li siguin imputables.

Protegir el domini públic que està a la seva cura.

Zones diferenciades d'explotació comercial

Les obres poden incloure altres zones que serveixin per a usos diferents d'activitats complementàries com a hotels, gasolineres, etc.

Aquestes zones queden a l'explotació del concessionari, directament o a través de tercers.

Drets i prerrogatives de l'Administració

Interpretar els contractes.

Modificar els contractes quan ho exigeixi l'interès públic.

Decidir el restabliment de l'equilibri econòmic.

Resoldre el contracte quan escaigui segons la Llei.

Vigilar, inspeccionar i controlar el compliment del contracte.

Assumir l'explotació de l'obra quan sigui intervinguda o segrestada.

El segrest de l'obra es farà quan el concessionari no pot fer front, temporalment, a la seva explotació amb mal al públic.

Imposar sancions al concessionari en cas d'infraccions previstes en el plec.

Exercir les funcions de policia en l'explotació de l'obra.

Imposar solucions temporals en cas d'emergència, indemnitzant al concessionari.

Financiació de l'obra

Ha de finançar-les el concessionari que assumeix el risc operacional.

Quan existeixin raons d'interès social, es podrà cofinançar per l'Administració amb préstecs reintegrables o subvencions. També podran finançar, d'aquesta manera, altres administracions pública interessades.

El concessionari podrà buscar finançament privat emetent títols o obligacions en els mercats, aquests actius financers no podran tenir venciment més enllà de la terminació de la concessió i podran tenir, si escau, la garantia de l'Estat.

També podrà hipotecar els seus dret en la concessió, prèvia autorització administrativa.

S'admeten, així mateix, crèdits participatius.

L'equilibri econòmic

Cuando existan modificaciones en las obras o la Administración rompa las condiciones del contrato y en casos de fuerza mayor se deberá restablecer el equilibrio económico en favor del concesionario o de la Administración.

Para ello se adoptarán medidas consistentes en la modificación de tarifas o de plazos.

Además, si la obra resulta excesivamente onerosa para el contratista por cambios en la normativa administrativa o por tener que incorporar innovaciones técnicas podrá desistir del contrato (sin indemnización).

Retribució del concessionari

Tindrà dret a cobrar una tarifa per l'ús de l'obra als usuaris segons es prevegi en el plec de concessió. Aquesta tarifa té caràcter públic però no és un tribut.

Les tarifes previstes en la concessió són màximes, el concessionari podrà cobrar quantitats menors i podran ser revisades.

També podrà abonar la retribució la pròpia Administració quan així estigui previst, segons la seva utilització pública.

Així mateix, el concessionari rebrà els ingressos procedents de les zones comercials annexes.

Extinció de la concessió

La concessió de l'explotació de l'obra acabarà en complir-se el termini previst en el plec, excepte pròrroga en els casos previstos per la Llei.

Amb la seva extinció s'extingeixen també els drets sobre zones annexes comercials.

A més, també s'extingirà el contracte quan l'Administració o el concessionari el declari resolt per una causa prevista legalment com l'execució hipotecària, el retard en més de sis mesos en els pagaments deguts de l'Administració, el rescat de l'obra per l'Administració, la supressió per raons d'interès públic o el segrest o intervenció de l'obra.

Si l'extinció és per culpa de l'Administració haurà de pagar els costos del concessionari, si no ho és pagarà la valoració econòmica de la concessió.

Si és imputable al concessionari haurà d'indemnitzar a l'Administració els perjudicis causats.

Contracte de concessió de serveis

La Llei permet que l'Administració presti els seus serveis públics a través d'un particular concessionari quan siguin susceptibles d'explotació econòmica i no necessitin l'ús de l'autoritat.

Abans de contractar-los ha d'establir-se el règim jurídic d'aquests serveis, quina Administració els assumeix com a propis, el seu abast d'utilització pel públic i les seves característiques jurídiques, econòmiques i administratives.

El contracte de concessió ha d'expressar clarament les funcions i l'àmbit territorial.

El concessionari s'obliga a prestar el servei segons el contracte administratiu i les normes legals, els seus terminis i executant les obres que estiguin previstes.

Si és un servei públic l'Administració continuarà realitzant les labors de policia.

El concessionari té dret a cobrar unes tarifes als usuaris, segons el contracte, que podran revisar-se segons aquest.

El plec de clàusules pot preveure que el concessionari pagui un cànon a l'Administració perquè aquesta participi en l'explotació.

Per raons d'interès públic l'Administració podrà modificar les condicions del contracte o les tarifes, compensant al concessionari per a mantenir l'equilibri.

El contractista podrà desistir del contracte si resulta excessivament onerós per les disposicions administratives o per haver d'incorporar innovacions tècniques.

Acabat el termini de la concessió el contracte es reverteix, tornant a l'Administració; el contractista lliurarà les instal·lacions.

Els impagaments de l'Administració al concessionari generaran interès de demora.

Si no es compleix el servei l'Administració pot segrestar o intervenir el mateix.

El contracte acaba quan es compleix el seu termini i, a més, es pot resoldre en cas d'execució hipotecària, demora de més de sis mesos en pagaments de l'Administració, rescat del servei per l'Administració per raons d'interès públic, supressió del servei per les mateixes raons, impossibilitat de prestar el servei o segrest o intervenció. Amb les indemnitzacions que procedeixin igual que en el punt anterior.

El concessionari pot subcontractar prestacions accessòries del servei, no el servei en si.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".