Consolidació comptable

per Software DELSOL

La consolidació comptable és una obligació que la Llei imposa a les empreses en els casos en què existeixin dos o més empreses que estiguin relacionades entre si constituint un grup d'empreses (amb una d'elles dominant), subgrups, associacions d'empreses, empreses multigrup o un altre tipus d'entitats anàlogues.

Consisteix tal obligació, com veurem, a elaborar una comptabilitat consolidada de totes elles i la presentació, en el Registre Mercantil, dels comptes anuals consolidats dimanants d'aquesta comptabilitat.

Aquesta obligació neix del nostre Codi de Comerç (RD de 22 d'agost de 1885), en els seus arts. 42 et seq., i està regulada, també, pel nostre Pla General Comptable, la redacció actual del qual està aprovada en l'RD 1159/2010, de 17 de setembre.

Quan existeix aquesta obligació

Quan una empresa (dominant) tingui el control d'una altra o unes altres (dependent).

Això succeeix quan tingui la majoria dels drets de vot (per si mateixa o mitjançant col·laboració de tercers), tingui el poder de nomenar o destituir la majoria dels administradors o quan hagi nomenat a la majoria dels components del consell d'administració de la dominada durant aquest exercici i els dos anteriors, especialment si coincideixen membres en tots dos consells d'administració. També quan dos o més persones, físiques o jurídiques, vulguin formular, de manera voluntària, comptes consolidats.

En els comptes consolidats es computaran tant les de les societats dependents com les que depenguin, al seu torn, de les dependents.

Encara que estiguin obligats a formular comptes consolidats, cada empresa individualment continua estant també obligada a formular i registrar els seus propis comptes individuals.

Per a la presentació de comptes consolidats hauran de nomenar-se auditors que controlaran, a més de l'habitual, la concordança entre els comptes.

L'aprovació dels comptes consolidats ha de fer-la la Junta General de la societat dominant i serà signada pels seus administradors.

A més, els altres socis de les societats dependents seran notificats dels documents de l'aprovació, de l'informe d'auditors i altra documentació.

Si alguna de les societats del grup cotitza en algun mercat europeu s'aplicaran les normes internacionals previstes en els reglaments de la UE, a més del Codi de Comerç.

Com elaborar els comptes consolidades

La comptabilitat consolidades ha d'incloure:

 • Balanç.
 • Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Estat de canvis del patrimoni net.
 • Estat de fluxos d'efectiu.
 • Memòria.
 • Informe de gestió (si escau).

A més de, com hem dit, l'informe dels auditors.

Han de formular-se de manera clara i reflectir la imatge fidel de l'estat patrimonial, situació financera i compte de resultats del conjunt consolidat. Per a això, si fos necessari, s'inclouran en la memòria totes les informacions complementàries que siguin precises.

La data del seu tancament i formulació serà la mateixa que la de la societat obligada a consolidar.

Quan existeixin canvis importants en la composició del grup hauran d'explicar-se prou en la memòria.

Criteris comptables

La seva estructura i contingut s'ajustarà als models aprovats reglamentàriament i que coincideixen amb els previstos per als comptes anuals normals.

En el balanç consolidat s'indicarà, en partida específica en el patrimoni net, les participacions d'altres interessats minoritaris.

La valoració de tots els elements patrimonials i d'ingressos i despeses ha de ser uniforme. Si és necessari per a això, es revaloraran elements que no compleixin aquest requisit.

Per a això s'aplicarà el mètode que la Llei crida d'integració global:

 • El valor comptable de la participació de la societat dominant en les altres haurà d'ajustar-se al seu valor raonable segons les circumstàncies. Si existeix diferència per això, haurà de computar-se en una partida específica amb nom adequat i explicar-se en la memòria; si la diferència és negativa podrà anar directament a Pèrdues i Guanys.
 • Els elements d'actiu i passiu de les societats dependents es valoraran segons apareixen en les seves comptabilitats (amb les seves amortitzacions i altres correccions valoratives) tret que sigui obligatori utilitzar el valor raonable.
 • Els ingressos i despeses s'incorporaran directament excepte els que responguin a operacions entre empreses del grup que hauran de ser eliminats.

Integració proporcional

Quan alguna de les societats del grup gestioni, juntament amb una altra o altres societats alienes al grup, una tercera societat podrà integrar-se la comptabilitat d'aquesta última proporcionalment al percentatge de participació que tingui.

Per a això es faran els ajustos necessaris.

Si alguna o algunes societats del grup tenen una influència important en una tercera societat aliena (amb una participació superior al 20%, per exemple) aquesta circumstància s'ha d'incloure en el balanç consolidat de manera clara, específica i independent, sota el seu propi epígraf.

Per a tot això s'aplicaran els criteris comptables que apareixen en l'art. 47 del Codi de Comerç.

La memòria consolidada

Ha d'especificar les dades completes (nom, domicili) de totes les societats del grup, els percentatges de participació i altres dades que identifiquin la vinculació d'unes i unes altres.

També les dades de les societats subjectes a integració proporcional o les subjectes a influència, segons el punt anterior, així com les dades de qualsevol altre intervinent (persona física o jurídica) que tingui una participació superior al 5%.

La mitjana (en número) de treballadors del grup, distribuïts per categories i l'estructura de despeses de personal.

També, amb tot detall, les retribucions de tota mena del personal d'alta direcció i membres de l'òrgan d'administració de la societat dominant, a més de qualsevol crèdit o bestreta a aquestes persones per qualsevol empresa del grup.

Informació sobre acords que no constin en el balanç consolidat i sobre el seu impacte financer.

El cost de l'auditoria de comptes, amb desglossament per partides, també els ingressos d'altres persones o entitats vinculades a l'auditor.

Les transaccions significatives amb altres entitats vinculades amb informació completa sobre aquesta vinculació, els imports i altra informació pertinent.

Informe de gestió consolidat

Ha d'exposar fidelment l'evolució del negoci i situació de les societats, també els seus riscos i incerteses.

Informar sobre tots els esdeveniments importants des del tancament, l'evolució previsible del conjunt, la seva activitat en recerca i desenvolupament i el valor de les accions o participacions de la societat dominant que posseeixi qualsevol empresa del grup o vinculada.

Informació financera (riscos, polítiques, etc.).

En cas de cotitzar en un mercat de la UE qualsevol de les societats s'informarà sobre això per separat.

Si una de les societats està considerada d'interès públic haurà d'aportar-se la informació addicional prevista per a aquests casos, a més de tota la informació no financera prevista per a cada cas concret.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".