Comptabilitat financera

per Software DELSOL

Parlem de comptabilitat financera per a referir-nos a aquell aspecte de la comptabilitat general la utilitat de la qual és registrar i facilitar informació sobre tots els aspectes amb transcendència econòmica en l'activitat de l'empresa.

En realitat, més que un tipus diferent de comptabilitat (que no ho és) ens trobem davant una de les utilitats que té la comptabilitat i dels aspectes sobre els quals treballa juntament amb altres com la comptabilitat de gestió i la comptabilitat analítica.

A diferència d'aquests altres aspectes de la comptabilitat (la de gestió i l'analítica) que estan dissenyats per a la utilitat de la pròpia empresa, la comptabilitat financera està destinada, mes bé, a donar informació a tercers sobre la situació de l'empresa.

A partir de la comptabilitat financera s'elaboren els anomenats informes financers que enumerarem i explicarem més endavant i que poden ser consultats per altres persones o entitats alienes a l'empresa per a assistir-los en les seves relacions amb aquesta empresa, parlem de l'Administració Tributària, de la Seguretat Social o altres administracions públiques que puguin, per exemple, concedir subvencions, de proveïdors que puguin vendre a crèdit o dissenyar un pla de vendes personalitzat per a l'empresa, de bancs i entitats financeres que puguin concedir-li finançament així com de possibles adquirents de títols de deute del negoci o, fins i tot, dels propis accionistes.

Els informes financers són, fonamentalment, quatre: l'estat de fluxos d'efectiu, el de canvis del patrimoni net, el compte de pèrdues i guanys i el balanç general; tots aquests documents seran ampliats, matisats i, si és necessari, explicats en la memòria.

Publicitat de la comptabilitat

Encara que els llibres comptables no són documents públics ja que, tal com els regula el nostre Codi de Comerç (RD de 22 d'agost de 1885) en el seu article 32 la comptabilitat dels empresaris és secreta, ha de ser custodiada en el domicili de l'empresa i només pot obligar-se a l'empresari a la seva exhibició per mandat judicial i en els casos que enumera la Llei de manera exhaustiva, aquest secret inicial es refereix als llibres pròpiament dits perquè, a partir d'aquests llibres, l'empresa està obligada a formular, cada exercici, comptes anuals amb tota la informació comptable d'aquest exercici i en les quals es contenen els informes financers de l'empresa.

L'obligació no és només formular aquests comptes anuals, sinó que, també, existeix l'obligació d'aprovar-les (normalment per la Junta General) i realitzar el seu dipòsit en el Registre Mercantil.

Resulta que el Registre Mercantil és, per la seva pròpia naturalesa, públic pel que els comptes allí dipositats són accessibles per a qualsevol interessat, això està expressament previst per l'art. 281 de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010) que estableix que “Qualsevol persona podrà obtenir informació del Registre Mercantil de tots els documents dipositats”.

Per tant, qualsevol persona o entitat que vagi a realitzar qualsevol tipus de transacció o negoci amb l'empresa té la possibilitat d'acudir al Registre mercantil i consultar els informes financers de l'empresa.

Requisits de la comptabilitat en su vessant financer

Atès que, com hem vist, l'objectiu de la comptabilitat financera és facilitar informació a tercers creditors o inversors en el negoci, per a complir la seva comesa ha de reunir uns requisits mínims:

 • Contenir informació rellevant per a aquests tercers que prendran decisions sobre la base d'ella.
 • Evitar omissions o errors que puguin *malinformar a tercers. La informació ha de ser fiable.
 • Claredat els informes ha de ser comprensibles.
 • Comparabilitat els informes de diferents exercicis comptables han de ser redactats amb les mateixes maneres i criteris comptables perquè puguin ser comparats i donar informació sobre l'evolució financera del negoci.

En aquest últim punt podem tenir algun problema en aquells països on la unitat monetària sigui poc estable i, per tant, les seves quanties siguin massa diferents d'un any per a un altre. En aquest cas deurà, almenys, ser advertit el problema o buscar solucions per a poder realitzar aquesta comparació.

Estat de fluxos d'efectiu

Aquest primer document informa sobre l'origen i la utilització dels recursos de l'empresa que consisteixin en diners líquids (caixa o bancs) o altres actius que siguin molt líquids com a instruments financers amb venciment inferior a tres mesos i sense riscos de canvis significatius de valor.

La informació facilitada ha d'indicar l'evolució d'aquests fluxos d'efectiu en una possible comparació interanual.

L'estat total de flux d'efectiu és el resultat de sumar tres fluxos que són:

 • Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (FEAE).
 • Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (FEAI).
 • Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (FEAF).

Estat de canvis del patrimoni net

Està compost per dues parts: l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i l'estat total de canvis del patrimoni net.

L'estat d'ingressos i despeses reconegudes recull el resultat de les operacions de compra i venda a través de dues vies: d'una banda el resultat del compte de Pèrdues i Guanys i, per un altre, aquells casos en què computem pèrdues o guanys patrimonials directament al patrimoni net quan el manin o, almenys, ho permetin les normatives fiscal i comptable.

En això estaran incloses, entre altres supòsits, les correccions valoratives d'actius que han de ser realitzades al final de cada exercici.

Compte de Pèrdues i Guanys

Aquest document, que també s'elabora al final de l'exercici i just abans del tancament d'aquest exercici, és el resultat de saldar els comptes d'ingressos, del grup (7) contra les de despeses del grup (6) a més d'aquells casos en els quals determinades operacions s'imputen, directament, al compte de Pèrdues i Guanys.

La informació que ens dóna consisteix en els resultats de l'explotació que, si el seu saldo és deutor seran pèrdues i si és creditor seran beneficis.

Però aquesta informació no es limita a l'anterior, també ens informarà de l'estructura, tant dels ingressos com de les despeses, la qual cosa ens donarà una idea bastant precisa de per què s'han produït aquests resultats.

Balanç general

El balanç general s'elabora després del tancament comptable de cada exercici i conté tots els elements patrimonials de l'empresa i l'origen financer d'aquests elements.

Per a això la seva estructura està composta de tres parts:

 • L'actiu: on trobem els elements patrimonials (o actius) que són aquells béns i drets que posseeix l'empresa per a la realització de les seves activitats productives. Al seu torn si subdivideix en:
  • Actiu no corrent: elements patrimonials que prestaran servei durant molt de temps (més d'un any).
  • Actiu corrent: elements que utilitzem en el dia a dia i que adquirim perquè ens prestin servei en el moment o a molt curt termini (menys d'un any).
 • El net patrimonial: és l'origen d'on han sorgit els elements de l'actiu quan no sigui per obligacions amb altres persones. Inclou, fonamentalment, el capital aportat pels socis i els beneficis que no s'han repartit i queden per a la seva utilització en el negoci.
 • El passiu: l'origen dels elements de l'actiu quan sigui per haver contret deutes o un altre tipus d'obligacions amb tercers com a préstecs, deutes pendents amb proveïdors o similar. Al seu torn se subdivideix en
  • Passiu no corrent: obligacions a més d'un any.
  • Passiu corrent: obligacions a menys d'un any com, per exemple, les factures pendents de pagament.

És important aquesta estructura del balanç perquè, segons les proporcions en les quals trobem els seus actius i passius, ens donarà una informació molt valuosa sobre la solvència i bona o mala gestió financera de l'empresa.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".