Compte 475

per Software DELSOL

En el pla general comptable el compte 475 “Hisenda pública creditora per conceptes fiscals” és un compte de passiu inclosa en el grup 4 (Creditors i deutors per operacions de trànsit).

Reflecteix l'obligació de pagament de tributs a qualsevol de les administracions públiques.

En ella trobem els següents subcomptes

 • 4750 Hisenda pública creditora per IVA.
 • 4751 Hisenda pública creditora per retencions practicades.
 • 4752 Hisenda pública creditora per impost de societats.
 • 4758 Hisenda pública creditora subvencions a reintegrar.

4750 Hisenda pública creditora per IVA

En aquest compte es reflecteix al final de cada període impositiu (trimestre o mes, segons els casos) la diferència, si és positiva, entre l'IVA repercutit (477) i l'IVA suportat (472) i el seu posterior pagament a un compte de tresoreria (normalment al nostre banc), per tant.

S'abona en la liquidació periòdica; per exemple, al final del trimestre tenim un IVA suportat de 4.200,00€ i un IVA suportat de 1550,00€, l'assentament seria.

 

Deure

 

Haver

(477) H.P. IVA repercutit - 4,200,00

 

(472) H.P. IVA suportat 1,550.00

 

 

(4750) H.P. creditora per IVA 2,650,00

 

En el mateix cas anterior si, a més, en el període anterior la liquidació d'IVA ens hagués sortit negativa i tinguéssim un IVA a compensar de, per exemple, 1.000,00€ els descomptaríem de la quantitat a pagar i l'assentament seria.

 

Deure

 

Haver

(477) H.P. IVA repercutit - 4,200,00

 

(472) H.P. IVA suportat 1,550.00

   

(4700) H.P. deutora per IVA 1,000,00

 

 

(4750) H.P. creditora per IVA 1,650,00

 

Es carrega en el pagament periòdic en el banc (que es realitzarà entre els dies un i vint del mes següent a la finalització del període trimestral o mensual).

En realitzar aquest càrrec el compte (4750) hauria de quedar saldada, és a dir, a zero.

En el segon exemple anterior l'assentament seria.

 

Deure

 

Haver

(4750) H.P. creditora per IVA  1650,00

 

(572) Bancs c/c en euros 1650

4751 Hisenda pública creditora per retencions practicades

Aquest compte reflecteix les quantitats que hem retingut a tercers (per exemple a treballadors en les seves nòmines o a professionals que ens han de facturar amb retenció); aquestes quantitats que els paguem de menys hem d'ingressar-les a l'Administració Tributària i podran descomptar-la, aquests treballadors o facturadors, en les seves declaracions d'IRPF.

S'abona quan es produeix la retenció, segons els casos serà:

Retencions als treballadors en les seves nòmines, la retenció de l'IRPF és un descompte de la quantitat que cobra, al final, el treballador (juntament amb els descomptes de la Seguretat Social).

Per al seu càlcul hem d'aplicar les normes publicades i que podem trobar en la pàgina web de l'AEAT.

Per exemple, tenim un treballador en la nostra empresa que té una nòmina de 2.000,00€ amb una retenció d'IRPF del 15%, és a dir, 300,00€, una quota patronal de la Seguretat Social de 660,70€ i una quota obrera de 197,40€, l'assentament a fer seria

 

Deure

 

Haver

(640) Sous i salaris 2000,00

 

(476) Organismes de la SS

(642) Seguretat social a càrrec de 

 

creditors 858,10

l'empresa  660,70

 

(4751) H.P. creditora per

   

retencions practicades  300,00

 

 

Remuneracions pendents de pagament 1,502,60

Retencions als treballadors autònoms a diferència dels anteriors, l'autònom dependent de la nostra empresa està obligat a pagar a la Seguretat Social el rebut normal d'autònoms que, en aquest moment, ascendeix a la quantitat de 229,58€ i la retenció d'IRPF es fa a un tipus fix del 15%, per la qual cosa la seva nòmina, posem de 2.000,00€, es comptabilitzarà:

Deure

 

Haver

(640) Sous i salaris 2000,00

 

(476) Organismes de la SS

   

creditors 229,58

   

(4751) H.P. creditora per

   

retencions practicades  300,00

 

 

(465) Remuneracions pendents de pagament 1,470,42

 

Retencions als professionals que ens presten serveis i ens facturen. En aquest cas Hisenda obliga a aplicar una retenció del 15% (excepte els casos en què està permès aplicar el tipus del 7%, per exemple, els autònoms que han iniciat recentment la seva activitat) a més de l'IVA al tipus que correspongui.

Exemple: un professional ens carrega una factura de 2.000,00€ per la qual ha de repercutir-nos un IVA al 21% i deduir la retenció abans dita del 15%, l'assentament seria

Deure

 

Haver

(623) Serveis de professionals independents 2,000,00

 

(4751) H.P. creditor per retencions practicades 300,00

(472) H.P. IVA suportat 420,00€

 

(410) Creditora per prestacions de serveis 2,120,00

Es carrega en el pagament trimestral de les retencions (Model 111).

En la declaració informativa resum anual de retencions (Model 190) hem de donar notícia a l'AEAT de la diferent naturalesa de les retencions practicades, és a dir, ens demana informació i quantitats separades de les retencions a treballadors, professionals, etc.

Per això és convenient crear subcomptes en cada apartat per a tenir la informació separada i evitar haver de puntejar.

En aquest pagament trimestral deixarem, normalment, saldada (a zero) el compte (4751) en pagar les quantitats retingudes a través del nostre banc pel que, si per exemple hem retingut per tots els conceptes durant el trimestre la quantitat de 1.240,00€, l'assentament  serà

Deure

 

Haver

(4751) H.P. creditora per retencions practicades 124,00

 

(572) Bancs c/c en euros 1,240.00

4752 Hisenda pública creditora per impost de societats

Com el seu nom indica recull la despesa de l'Impost.

S'abona en el moment del tancament de l'exercici per l'import que hem de pagar per l'Impost de Societats.

A l'ésser la base imposable de l'impost, fonamentalment, la diferència entre ingressos i despeses hem de contemplar diverses possibilitats ja que els ingressos i despeses previstes pel Pla General Comptable no coincideixen exactament amb els previstos per la legislació de l'Impost.

Possibilitat 1.- si la base imposable és igual que el resultat comptable, per a una societat que té una quota de 2.000,00€ en l'Impost l'assentament seria:

Deure

 

Haver

(630) Impost sobre el benefici 20,000,00

 

(4752) HP creditora per impost de societats 20,000,00

Possibilitat 2.- És possible que el resultat comptable no sigui el mateix que la base imposable de l'impost.

Si aquestes diferències fossin permanents no és necessari fer reflex comptable d'elles perquè l'Impost de Societats no varia.

Però si les diferències són temporals, per exemple perquè no podem deduir una despesa avui però sí que podrem fer-lo en anys futurs i, per tant en el seu moment arribarà a ser una despesa, llavors si es comptabilitza.

En aquest cas, si la base de l'impost és menor que el resultat, l'assentament que hem de fer és

Deue

 

Haver

(630) Impost sobre el benefici 25,000,00

 

(4752) HP creditora per impost sobre societats 2,000,00

 

 

(479) Impost sobre el benefici diferit  5,000,00

I si, a l'inrevés, la base és major que el resultat comptable serà

Deure

 

Haver

(630) Impost sobre el benefici 20,000,00

 

(4752) HP creditora per impost sobre societats  25,000,00

(4740) Impost sobre la bestreta de benefici 5,000.00

 

 

No obstant això les petites entitats i persones físiques subjectes al Pla per a PIMES pot comptabilitzar, en aquest segon cas, l'Impost sense tenir en compte aquestes diferències i computar-les quan arribin.

Es carrega quan arriba la data de presentar i pagar l'Impost, no fa falta exemple perquè és molt senzill, es carrega la (4752) i s'abona a les de bancs (572) i, si n'hi ha, a  retencions i pagaments a compte (4751).

 

4758 Hisenda pública creditora per subvenciones a reintegrar

En el cas que una administració pública, nacional o internacional, ens concedeixi una subvenció reintegrable, és a dir, que ens donen uns diners que haurem d'acabar retornant en determinada data, computarem en haver-hi aquesta quantitat en els comptes (172) o (522) de “deutes a llarg/curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats”.

En el moment que ens la concedeixen (per exemple 1.000,00€) el comptabilitzarem de la següent manera:

Deure

 

Haver

(572) Banc 1,000,00

 

(172) Deutes a LT transformables en subvencions, donacions i llegats 1,000,00

Si la subvenció perd el seu caràcter de reintegrable, és a dir, que ens “perdonen” la seva devolució les carregarem amb abonament als comptes (940), (941) o (942).

Si no és així i la subvenció continua sent reintegrable. En el moment del pagament el comptabilitzarem així

Deure

 

Haver

(172) Deutes a LP transformables en subvencions, donacions i llegats 1,000,00

 

(4758) Hisenda Pública creditora per subvencions a reintegrar   1,000,00

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".