Compte corrent tributària

per Software DELSOL

El compte corrent tributari està implementada i regulada pel RD 1065/2007, de 27 de juliol en els seus articles 138 a 143.

És un sistema pel qual el contribuent pot compensar obligacions de pagament a l'AEAT i drets de devolucions de la mateixa integrant tot això.

Per tant, per als qui poden acollir-se a ell és molt convenient tenint en compte que els pagaments a Hisenda cal fer-los puntualment en el seu termini mentre que les devolucions solen no ser tan ràpides.

Requisits per a acollir-se al sistema

 • Ser empresaris o professionals que estiguin obligats a presentar periòdicament autoliquidacions tributàries d'IVA i/o de retencions i ingressos a compte.
 • Que la suma dels crèdits al seu favor l'any anterior sigui igual o superior al 40% del deute tributari total del mateix any anterior.
 • Estar donats d'alta en el cens d'empresaris o professionals i, si escau, en IAE.
 • Haver presentat en termini, durant l'últim any, autoliquidacions de l'Impost de Societats o de l'IRPF i les declaracions informatives i els pagaments a compte i resum anual d'IVA al fet que estiguin obligats.
 • No tenir deutes tributaris en període executiu tret que estiguin ajornades o suspeses, ni tenir pendent el pagament de responsabilitats civils per delicte contra Hisenda.
 • No haver renunciat ni haver estat exclòs del sistema de compte corrent l'any que se sol·licita ni en l'anterior.

Deutes i crèdits que s'inclouen en el sistema

Els crèdits al nostre favor que s'anoten en el compte corrent són els d'IRPF, Imposat de Societats, Imposat de la Renda de no residents i IVA.

Per a les devolucions que estiguin pendents quan ens donem d'alta la seva anotació es produirà quan venci el termini legal per a realitzar la devolució.

Els deutes al nostre càrrec que s'anoten seran per autoliquidacions presentades en termini dins del període en què s'aplica el compte corrent respecte d'IRPF, Imposat de Societats, Renda de no residents, IVA i de les seves declaracions per pagaments a compte periòdics.

La llei exclou del seu còmput en aquest compte corrent:

 • Els pagaments o cobraments d'autoliquidacions presentades fora de termini.
 • Les liquidacions provisionals o definitives fetes per l'Administració Tributària.
 • Devolucions en procediments especials de revisió o per resolucions de recursos o reclamacions econòmic-administratives.
 • L'IVA de les importacions.

Com acollir-se al sistema 

Per a això el contribuent ha de presentar una sol·licitud d'acollir-se al sistema el mes d'octubre de l'any anterior.

Presentada aquesta sol·licitud l'AEAT verificarà que es compleixen els requisits i, si és així, resoldrà directament la inclusió.

Si no es compleixen els requisits es notificarà així al contribuent que tindrà un termini de 15 dies per a presentar al·legacions.

El termini per a resoldre per l'Administració Tributària és de 3 mesos; si no es resol en aquest termini o, com a màxim, en començar l'any natural, s'entén desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Efectes del sistema sobre pagaments i cobraments a Hisenda

Des que estem inclosos en el sistema de compte corrent tributari tots els crèdits i dèbits tributaris inclosos es computaran en el compte en els moments del seu termini de pagament o acord de devolució.

Ni l'AEAT ni el contribuent poden exigir aquests crèdits o dèbits de manera individual sinó només el saldo resultant del compte.

Determinació del saldo del compte

Es realitza compensant les quantitats a pagar amb les quantitats a cobrar.

El saldo es determina trimestralment en data 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre mentre estigui vigent el compte corrent.

Aquesta determinació periòdica del saldo es notifica al contribuent que té 10 dies per a formular al·legacions i aportar documentació si no està d'acord.

Acabat el termini d'al·legacions l'AEAT liquidarà el resultat:

 • Si el saldo és a retornar l'AEAT pagarà en el compte bancari designat pel contribuent.
 • Si és a pagar haurà d'ingressar la quantitat en el termini general per a liquidacions.

Per ordre ministerial es pot establir una quantitat mínima a partir de la qual no estigui obligat practicar l'ingrés o devolució.

Durada i finalització del sistema

Una vegada que el contribuent està acollit al sistema de compte corrent tributari ho està de manera indefinida i, per tant, seguirà en ell fins que renunciï de manera expressa o es produeixi un acte administratiu de revocació per l'AEAT.

Renúncia del contribuent

Haurà de comunicar-la el contribuent en l'imprès previst per a això i produirà efectes des del trimestre següent a la renúncia.

En tot cas haurà de liquidar-se el saldo resultant del trimestre en curs en el moment de la renúncia.

Exclusió por l'Administració

La revocació de la inclusió en el sistema per l'AEAT es produirà, per la mateixa autoritat que ha de decidir sobre aquesta inclusió en el sistema, en els següents casos:

 • Mort, incapacitat o dissolució del contribuent.
 • Quan el contribuent deixi de complir els requisits l'any anterior.
 • Per entrar el contribuent en concurs de creditors.
 • Per falta de pagament en termini de les liquidacions del saldo.
 • Per presentar autoliquidacions amb sol·licitud de compensació que siguin improcedents (en tot o en part) i s'iniciï un procediment administratiu sancionador (encara que no estigui resolt).

Aquesta proposta de revocació es notificarà al contribuent que tindrà un termini de 10 dies per a efectuar al·legacions i, a continuació, podrà seguir el procediment administratiu corresponent.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".