Compte de pèrdues i guanys

per Software DELSOL

En la comptabilitat de societats el Compte de Pèrdues i Guanys és un dels documents que componen els comptes anuals (juntament amb el balanç de situació, l'estat de fluxos d'efectiu, els canvis de patrimoni net i la memòria).

Els elements que integren el Compte de Pèrdues i Guanys (excepte quan es registrin directament en l'estat de canvis de patrimoni net) són:

 • Ingressos (Grup 7): augments del patrimoni net de l'empresa bé per augment o entrades d'actius o bé per disminució del passiu. No estan incloses les que siguin conseqüències d'aportacions dels socis.
 • Despeses (Grup 6): Disminucions del patrimoni net de l'empresa en forma de sortides o disminucions de valor dels actius o d'augment de valor dels passius. No s'inclouran les que provinguin de distribucions, monetàries o no, als socis.

Reconèixer i comptabilitzar ingressos i despeses 

Per a reconèixer un ingrés ha de ser conseqüència d'un increment de recursos quan la seva quantia pugui determinar-se.

Quan reconeixem un ingrés es produeix, simultàniament, l'augment de valor d'un actiu o la desaparició o disminució d'un passiu o, en determinats casos, el reconeixement d'una despesa.

En reconèixer una despesa estem comptabilitzant una disminució de recursos de l'empresa quan la seva quantia pugui determinar-se.

En el cas de la despesa es produeix, també simultàniament, l'increment d'un passiu o la disminució o desaparició d'un actiu o el reconeixement d'un ingrés o d'una partida de patrimoni net.

Es registraran en el període a què es refereixen els comptes anuals, els ingressos i despeses reportades en aquest, establint-se en els casos en què sigui pertinent, una correlació entre tots dos, que en cap cas.

Configuració del Compte de Pèrdues i Guanys segons  el PGC

S'ha de tenir en compte:

 • Ingressos i despeses segons la seva naturalesa.
  Vendes i prestació de serveis i altres ingressos pel seu import net amb devolucions i descomptes.
  Treballs realitzats per altres empreses.
  Subvencions, donacions i llegats.

Incidències en el compte de Pèrdues i Guanys

A més de les compres, les vendes, amortitzacions i provisions, així com despeses ordinàries com els de lloguer o personal, existeixen molts altres aspectes de la nostra comptabilitat que incideixen en l'elaboració del Compte de Pèrdues i Guanys i, per tant, en el nostre resultat comptable.

 • Cost amortitzat d'un instrument financer les diferències de valor, en més o en menys, d'un actiu o passiu financer s'imputen aquí mitjançant el mètode del tipus d'interès efectiu per la diferència entre cost d'adquisició i valor de reemborsament i qualsevol deterioració que es produeixi.

No està permès reclassificar un actiu financer inclòs inicialment en la categoria de mantinguts per a negociar, per la qual cosa no es poden realitzar canvi en el Compte de Pèrdues i Guanys excepte quan puguem qualificar l'actiu afectat com a inversió en empreses del grup.

No es pot classificar un actiu financer com a inversió mantinguda fins al venciment si en l'exercici dels comptes, o en els dos anteriors, s'han venut o reclassificat actius d'aquesta categoria per import que no sigui insignificant en relació amb el valor total de les inversions mantingudes fins al venciment.

 • Permutes el compte recollirà l'augment o disminució de valor dels actius en cas de permutes, prenent en consideració qualsevol lliurament d'efectiu en elles.
  Deterioracions de valor es recolliran aquí les diferències que produeixin com a despesa. S'inclouen aquí les correccions de valor d'actius financers i qualsevol altre tipus d'actius.

Al tancament de l'exercici s'han de fer les correccions valoratives de les quals existeixi una evidència objectiva de diferència.

Aquesta correcció serà la diferència entre el valor en llibres i l'import recuperable que és la quantitat major entre el seu valor raonable menys costos de venda o el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs segons les expectatives de dividends o beneficis (en el cas que l'actiu sigui una empresa participada).

Inclou també les diferències de valoració de partides no monetàries.

 • La deterioració acumulada en els actius per pèrdua de valor raonable i les correccions en exercicis posteriors en cas de recuperació del valor.
 • Baixa d'actius quan es donen de baixa per la seva venda o un altre motiu es registrarà com a ingrés o despesa les diferències entre el seu valor comptable i el preu obtingut. Aquí s'inclourà, encara que no se de de baixa l'actiu, les variacions de valor per reclassificació d'actius.
 • Càrregues i ingressos financers en contractes d'arrendament tant en arrendaments ordinaris com financers.
 • Interessos i canvis de valoració d'inversions i actius financers.
 • Diferències de canvi de moneda estrangera per deterioració o augment de valor.
 • Interessos i dividends de tota mena d'actius i passius financers.
  Els contractes de garantia financera en la part que suposi un ingrés.
 • Les correccions periòdiques per retribucions als treballadors a llarg termini mentre produeixin variacions d'imports anteriors.
 • Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es computen directament com a ingrés minorat per la despesa que produeixi.
 • Impost sobre beneficis apareix com a despesa encara que no es pot incloure a efectes fiscals; en tot cas aquesta despesa ha de ser periodificat depenent de les despeses que no són computables a efectes fiscals en l'exercici però si el seran en futurs exercicis.

No es recolliran en el compte de Pèrdues i Guanys els canvis que es produeixin en els seus instruments de patrimoni i que suposin un canvi del patrimoni net, però si les despeses de la transmissió.

Tampoc recollirà aquest compte els canvis de valor dels instruments financers híbrids (que són els que són accessoris a un altre tipus d'actius).

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".