Depreciació

per Software DELSOL

En el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola depreciació és “disminución del valor o precio de algo, ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo con otras cosas de su clase”.

En l'àmbit empresarial i comptable parlem de depreciació com el registre comptable pel qual constatem que un element de l'actiu de l'empresa no té el valor que figura nominalment i, amb aquest registre, corregim aquesta diferència assignant a l'actiu el valor que li correspon en realitat.

Existeixen dos procediments per a realitzar un ajust comptable per depreciació d'un actiu, que són:

 • L'amortització que només d'aplica a l'actiu no corrent (o immobilitzat). Consisteix en la periodificació de la despesa d'elements que utilitzarem en l'activitat productiva a mitjà o llarg termini perquè aquesta despesa no es computi directament en el moment de la seva adquisició (el que no seria ajustat a la realitat econòmica) sinó al llarg de la seva vida útil i tenint en compte la seva depreciació al llarg d'aquest temps. L'amortització es realitzarà segons un mètode o pla d'amortització que serà, en tot cas, ajustat a les condicions de l'actiu amortitzat i segons les normes comptables i fiscals que siguin aplicables al cas.
 • Els ajustos comptables per deterioració es produeixen al final de l'exercici, just abans del tancament comptable, i consisteixen a constatar i computar comptablement una diferència entre el valor econòmic comptabilitzat per a un actiu i el real que serà el menor import entre el seu possible valor de venda (descomptats les despeses de venda) o el seu valor d'ús o, en el cas d'actius financers, el seu valor de mercat.

En tots dos casos el registre comptable de la depreciació només es podrà produir quan es donin les condicions i requisits previstos per la normativa aplicable i en la forma i per les quantitats que, així mateix, estiguin previstes per la normativa aplicable.

Però existeix un problema: la normativa aplicable no és una única, sinó que hi ha dues normatives que s'han d'aplicar i que són:

 • La normativa mercantil comptable que existeix en el Codi de Comerç, el Pla General Comptable i altres normes aplicables a cada cas concret, així com la doctrina de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)
 • La normativa tributària que trobarem en les normes que regulen els tributs aplicables, especialment la Llei de l'Impost de Societats, així com la doctrina que trobarem en les consultes vinculants de l'Agència Tributària.

Aquestes dues regulacions legals no sempre diuen el mateix i, de fet, en molts casos trobem regulacions que es contradiuen.

En aquest cas haurem de confeccionar la comptabilitat segons les normes comptables i, per a complir la normativa tributària que és contrària al que hem fet, haurem de realitzar el que anomenem un ajust extracomptable que augmentarà o disminuirà el resultat comptable segons sigui procedent ajustant-lo al que norma aquesta normativa tributària.

Estudiarem com és això en les diferents possibilitats referides, sobretot, a les deterioracions.

Immobilitzat material i intangible

Tant el PGC (NRV2ª, 2.2) i el Codi de Comerç (articles 38 i 39) normalitzen que s'efectuaran correccions valoratives perquè cada element de l'immobilitzat material tingui el seu valor recuperable que, com ja hem dit, serà el major entre el seu valor de venda menys costos de la venda o el seu valor d'ús.

La normativa tributària (art. 13.2.a de la Llei de l'Impost de Societats) prohibeix deduir la pèrdues per deterioració d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible inclòs el fons de comerç.

Aquí per tant totes dues normatives són totalment contradictòries i haurem de realitzar els ajustos extracomptables que procedeixin.

Actius financers

La normativa comptable ordena que, al tancament de cada exercici, s'efectuïn correccions valoratives quan existeixin evidències objectives que el valor d'un actiu financer s'ha deteriorat o que el valor en llibres d'una inversió no serà recuperable, tot això segons la qualificació de cada tipus d'actiu financer (mantingut per a negociar, préstecs, partides a cobrar, inversions financeres temporals o permanents, etc.).

Per la seva part la normativa tributària (art. 13.2 de la Llei de l'Impost de Societats) estableix que no són deduïbles les pèrdues per deterioració en valors que representin capital o fons propis d'entitats, ni els valors representatius de deute.

Igual que en el cas anterior totes dues normatives són totalment contradictòries i haurà de realitzar-se l'ajust extracomptable.

Existències

El PGC Pime (NRV 12a): han de realitzar-se correccions valoratives per deterioració i reconèixer-les com a despesa en el compte de Pèrdues i Guanys quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció.

Per la seva part la Llei de l'Impost de Societats sí que autoritza a computar una deterioració quan sigui reversible, però no només pel mer fet que el seu valor de compra sigui inferior al de mercat.

En aquest cas les regulacions són diferents, però no sempre contradictòries; haurà de realitzar-se l'ajust extracomptable en els casos en els quals els criteris no coincideixen.

Crèdits comercials

La normativa comptable (NRV 8a del PGC Pime): ha de computar-se la deterioració i realitzar la correcció valorativa corresponent al final de l'exercici quan sigui evident que un actiu financer o un grup d'actius financers similars entre si, s'han deteriorat per un o més fets ocorreguts després del seu reconeixement inicial i que vagin a ocasionar retards o reduccions dels fluxos d'efectiu futurs motivats per una possible insolvència del deutor.

Dotarem en aquest cas la corresponent provisió per a insolvències que apareixerà com una despesa en el nostre compte de Pèrdues i Guanys.

Si desapareix la causa de la deterioració o es produeixen altres circumstàncies que el facin desaparèixer o, simplement, no es produeix, es revertirà aquesta deterioració que apareixerà com un ingrés en el nostre compte de resultats.

Per la seva part la Normativa Tributària (art. 13.1 de la Llei de l'Impost de Societats) permet computar pèrdues per deterioració per possibles insolvències quan, a data de la meritació de l'impost, se de alguna de les següents circumstàncies:

 1. Hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment.
 2. Quan el deutor estigui en concurs de creditors.
 3. Quan el deutor hagi estat processat per delicte d'alçament de béns.
 4. Quan el cobrament estigui pendent d'un procediment judicial o arbitral.

No seràn deduïbles:

 1. Els deutes d'entitats públiques tret que estiguin en un procediment judicial o arbitral.
 2. Els deutes amb persones o entitats vinculades a la nostra empresa tret que entrin en concurs i es produeixi ja la fase de liquidació.
 3. Les estimacions generals o genèriques de riscos d'insolvència de clients.

Com en els altres casos, totes dues normatives no coincideixen però poden ser o no contradictòries i haurà de realitzar-se l'ajust extracomptable en els casos que sigui necessari.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".