Dret mercantil

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia defineix Dret mercantil com el “Dret que regula l'estatut dels empresaris i les seves activitats específiques”.

Mentre que el Dret Civil és el Dret comú, que s'aplica en general i, també, de manera subsidiària o supletòria a altres branques del Dret, el mercantil és un Dret especialitzat que s'aplica específica a totes les realitats del comerç, els comerciants, les empreses i a les seves diferents facetes, operacions, contractes, situacions patrimonials, etc.

La norma genèrica i general del Dret mercantil és el Código de Comercio (RD de 22 de agosto de 1885, d'ara endavant CdC); encara que en la seva redacció original de 1885 regulava tots els aspectes del comerç, al llarg d'aquest segle i mig han anat apareixent normes específiques en diferents àmbits, com veurem en els punts següents.

El comerciant

El CdC defineix al comerciant com el que es dedica habitualment al comerç, a més de les companyies mercantils.

El CdC regula la capacitat necessària per a exercir el comerç (han de ser majors d'edat o estar assistits pels seus representants legals i no haver estat inhabilitats) així com la implicació del patrimoni familiar si el comerciant està casat.

Aquest exercici de l'activitat comercial està prohibit, és a dir, no es poden dedicar al comerç, els jutges, magistrats i fiscals, els caps governatius, econòmics o militars, els funcionaris d'Hisenda o qualsevol altra persona que la Llei estableixi.

Els estrangers, siguin persones físiques o societats, poden exercir el comerç a Espanya segons la capacitat jurídica que tinguin al seu país.

Els contractes mercantils

L'àmbit dels contractes és el fonamental del Dret mercantil que, des del seu origen, s'ha concebut com un dret dels contractes.

Segons preveu l'article 2 del CdC i l'enumeració de contractes d'aquest cos legal considerem que són contractes mercantils els contractes dels comerciants en els seus actes de comerç i els contractes de les empreses mercantils (les societats de capital).

L'article 50 del CdC estableix que “Els contractes mercantils, en tot el relatiu als seus requisits, modificacions, excepcions, interpretació i extinció i a la capacitat dels contractants, es regiran, en tot el que no es trobi expressament establert en aquest Codi o en les Lleis especials, per les regles generals del Dret comú”.

Avui dia existeixen molts contractes de naturalesa mercantil que no estan regulats en el CdC, que poden estar-ho en altres normes jurídiques o, fins i tot, no tenir regulació pròpia i atorgar-se pel principi de llibertat de pactes que preveu l'article 1255 del Codi Civil.

S'aplica, com a regla general, el principi de llibertat de forma d'aquests contractes, que podran fer-se per escrit o no, sempre que es pugui provar la seva celebració, i en qualsevol idioma. El CdC no admet que es provin per mitjà de testimonis els contractes de més de 9€.

Als contractes celebrats a l'estranger s'aplicarà la Llei del lloc.

En els punts següents veurem els contractes més habituals.

La compraventa mercantil

L'article 325 CdC diu que “serà mercantil la compravenda de coses mobles per a revendre-les, bé en la mateixa forma que es van comprar, o bé en una altra diferent, amb ànim de lucrar-se en la revenda”.

Per tant, no totes les vendes que fan les empreses són mercantils, només les de mercaderies i matèries primeres per a la seva producció i venda.

El CdC regula aquestes operacions quant a les qualitats, mostres i gèneres i regula els terminis de lliurament, les despeses i les responsabilitats de cadascun en cas de pèrdua o deterioració.

Precisament a aquest tipus d'operacions es refereixen els terminis màxims de pagament i l'especial regulació de la morositat, en cas d'impagament, que realitza l'actual relació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre; també té rellevància la qualificació d'una compravenda com a mercantil a l'efecte de poder deduir-se l'IVA suportat, segons la seva normativa aplicable.

La Comissió Mercantil

És un contracte de mandat, és a dir, el comissionista obra per compte d'un altre comerciant que li ha encomanat un negoci determinat; està regulat en els articles 244 et seq. del CdC.

El comissionista pot actuar en representació del seu mandant, en aquest cas haurà de demostrar que té aquesta representació (normalment amb un poder notarial) o actuar en nom propi però en interès del seu mandant.

Si el comissionista realitza algun acte d'execució del que li han encomanat s'entendrà que accepta l'encàrrec. El CdC regula les obligacions i drets de tots dos contractants i les formes d'executar aquest contracte.

Altres contractes mercantils

A més dels ja vists, existeixen molts altres contractes de naturalesa pròpiament mercantil, enumerarem alguns d'ells.

 • Contracte de franquícia en el dues empreses col·laboren: una d'elles, cridada franquiciador facilita una marca, un coneixement i uns mètodes i sistemes operacionals a l'altra, el franquiciat que pot explotar-los dins de determinat territori a canvi d'un preu.
 • Contracte d'assegurança l'assegurador s'obliga a indemnitzar a l'assegurat en el cas que es produeixi un succés no previst (un risc) i ho fa a canvi d'un preu anomenat prima; està regulat en l'RD Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
 • Contracte d'agència Semblant a la comissió mercantil, l'Agent representa a un comerciant en determinat territori de manera estable i a canvi d'una remuneració, està regulat per la Llei 12/1992, de 27 de maig.
 • Contracte de lísing o arrendament financer: serveix per a adquirir, mitjançant finançament, actius fixos mitjançant un contracte atípic consistent en el pagament d'unes quotes periòdiques al proveïdor del lísing que, prèviament, ha comprat l'actiu que nosaltres li hem sol·licitat.
 • Contracte de préstec mercantil un préstec és mercantil quan algun dels quals intervenen és comerciant o, també, quan el que es presta són béns que es destinen al comerç. Es pot prestar diners, títols valor o altres béns fungibles. Els préstecs bancaris només seran mercantils quan es fan a comerciants i destinats a operacions de comerç.
 • Contracte de factoring per al cobrament de deutes mercantils, el factor gestiona i garanteix el pagament de tals deutes prestant, a més, altres serveis complementaris com la comptabilitat.

Les societats mercantils

Les companyies mercantils existeixen quan “dues o més persones s'obliguen a posar en fons comú béns, indústria o alguna d'aquestes coses, per a obtenir lucre” (article 116 del CdC).

Aquestes entitats tenen personalitat jurídica: això significa que la Llei els considera persones i tenen, per això, capacitat jurídica, és a dir, poden ser propietaris o titulars d'altres drets reals, signar contractes i comprometre's, deure diners i ser creditores de diners i pràcticament totes les coses que pot fer una persona (excepte els actes personalíssims que són casar-se i atorgar testament).

El que no tenen és capacitat d'obrar, com no tenen cos físic per a poder signar, per exemple, ni voluntat pròpia, són els seus representants legals (els seus administradors) els que actuen en el seu nom i els seus amos (els accionistes o equivalents) els que prenen les decisions per elles.

Històricament han existit societats com la col·lectiva, la comanditària i la comanditària per accions; avui dia continuen tenint la seva regulació en el CdC però estan en clar desús.

Les societats mercantils que s'utilitzen actualment són la Societat Anònima (SA) i la Societat de Responsabilitat Limitada (SL o SRL) i la seva regulació es troba en la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol).

La característica de tots dos tipus de societats és que tenen limitació de responsabilitat, això significa que dels deutes i obligacions que tinguin amb uns altres respon el patrimoni de la societat però els seus socis (els propietaris del seu capital) no responen més enllà del capital que hagin aportat a la societat o del qual s'hagin compromès a aportar.

Això és un gran avantatge enfront de l'exercici del comerç per una persona física que respon dels deutes del seu negoci amb tots els seus béns presents i futurs.

Els efectes comercials

També entren dins de l'àmbit del Dret Mercantil les lletres de canvi, els pagarés i els xecs.

Aquests documents són mitjans de pagament que es produeix en el mateix moment (en els xecs) o diferit en el temps (les lletres i els pagarés), la seva utilització es produeix, normalment, en l'àmbit d'operacions mercantils.

Són títols protegits per la Llei pel que si no s'atén el seu pagament el que no ha cobrat per ells pot acudir a un jutge i exercitar una acció executiva embargant els béns del qual no ha pagat sense més judici.

La seva regulació es troba en la  Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985, de 16 de julio).

El Registre Mercantil

El Registre Mercantil és una oficina pública creada i regulada pels articles 16 et seq. del CdC i pel seu Reglamento (RD 1784/1996, de 19 de julio).

Està a càrrec de Registradors Mercantils que són funcionaris públics subjectes a aranzel, per la qual cosa les gestions que es realitzen en ell tenen un cost econòmic.

Existeix un Registre Mercantil en cada capital de província i en ell s'inscriuen tots els actes de les societats mercantils que tenen rellevància enfront de tercers (la seva fundació, el nomenament d'administradors, canvis d'estatuts, etc.) així com de determinats comerciants persones físiques i és, també, on es dipositen els comptes anuals i es diligencien els llibres de comptabilitat.

Existeix, a més, un Registre Mercantil Central que té competència en tota Espanya i que realitza, fonamentalment, les autoritzacions i certificacions de nom social, normalment en el moment de la constitució d'una societat mercantil.

La bossa de comerç

També forma part de la regulació mercantil la dels mercats de títols. Existeixen dos tipus de mercats:

 • Mercat primari en el qual els inversors compren títols (accions, obligacions, bons, deute públic) directament a les empreses o institucions que els emeten i en les condicions de la seva emissió.
 • Mercat secundari en el qual els propietaris d'aquests títols els venen i compren a altres inversors segons una cotització (valoració del seu preu) que depèn del mercat.

La regulació legal d'aquests mercats es trobanen la Ley de Mercado de Valores (Legislativo 4/2015, de 23 de octubre) i la seva supervisió i inspecció les realitza un organisme públic: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a  més de la col·laboració d'altres organismes públics i privats, com el Banc d'Espanya.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".