Diferències temporàries

per Software DELSOL

Una societat mercantil (normalment una Societat Limitada o una Societat Anònima) entre les seves obligacions té la de mantenir una comptabilitat de societats, la qual cosa suposa la gestió de llibres comptables i l'elaboració, aprovació i registre d'uns comptes anuals en cada exercici (generalment anual).

Aquesta labor comptable ha d'estar, per descomptat, a càrrec de professionals que tinguin la suficient preparació per a això i ha d'ajustar-se als requisits, principis i criteris comptables fixats per la normativa comptable.

La normativa comptable general és el Pla General de Comptabilitat (d'ara endavant PGC) aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre existint a més altres versions del mateix adaptades a determinats casos entre les quals destacarem aquí, únicament, el Pla General de Comptabilitat per a PIMES (d'ara endavant PGCPIMES) aprovat pel RD 1515/2007, de 16 de novembre.

Una altra obligació que tenen aquestes societats mercantils és complir amb les seves obligacions fiscals presentant, a aquest efecte, les declaracions i autoliquidacions al fet que estan sotmeses i, per tant, fent els pagaments que procedeixin.

El problema sorgeix perquè la normativa fiscal i, més en concret, la Llei de l'Impost de Societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre) a més d'altres normes que la desenvolupen com el seu Reglament (RD 634/2015, de 10 de juliol), alguna que la matisa com la Llei de la fiscalitat de cooperatives (Llei 20/1990, de 19 de desembre) i algunes altres, estableix una regulació diferent de la comptable amb el que hi ha suposats en els quals la regulació fiscal i comptable no són només diferents sinó, fins i tot, contradictòries.

Així doncs, ens trobem amb que hem de complir, al mateix temps, dues regulacions que són diferents i que poden arribar a ser contradictòries i com?, molt fàcil: la comptabilitat es confeccionarà segons les seves pròpies normes reguladores però, a l'hora de presentar les nostres declaracions i autoliquidacions fiscals haurem de fer les correccions necessàries per a complir, també, la normativa fiscal; a aquestes correccions les denominem ajustos extracontables o correccions del resultat comptable.

Com a orientació per a realitzar aquesta labor trobem les normes publicades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes sobre registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l'Impost de Societats.

Quan aquestes divergències afecten el compte de resultats (perquè, per exemple, apliquem un sistema d'amortització que està permès per la normativa comptable i no per la fiscal o perquè comptabilitzem determinades despeses que no estan permesos fiscalment) parlem de diferències temporals que es registren en comptes de pagaments anticipats o cobraments diferits o que registren la diferència entre uns resultats i uns altres segons la normativa que apliquem.

Diferències temporàries

No obstant això, aquesta esquizofrènia normativa, aquesta doble regulació no coincident, no només pot afectar el compte de resultats, també pot suposar diferències en la valoració d'elements del nostre balanç (actius, passius i instruments de patrimoni propi) mentre afectin les nostres obligacions fiscals futures.

En aquest cas parlem de diferències temporàries, que formen part del que el PGC denomina actius i passius per impost diferit.

Al valor fiscal d'un element patrimonial el denominem base fiscal.

És possible que existeixin elements que tinguin determinat valor segons aquesta base fiscal però que manquin de valor comptable i, per això, no figurin en el nostre balanç.

La base fiscal d'un actiu serà, doncs, el valor d'aquest actiu que podrà ser deduïble fiscalment en el futur quan rebi el desemborsament del seu valor comptable o import en llibres. Si l'empresa no tributa aquesta base fiscal coincidirà amb el valor comptable.

La base fiscal d'un passiu serà el seu valor comptable menys la part d'aquest valor que pugui deduir-se fiscalment en el futur. En el cas d'ingressos ordinaris cobrats a compte la base fiscal serà el seu import en llibres menys qualsevol ingrés ordinari que no tributi en exercicis futurs.

Quan es produeixen les diferències temporàries

El més habitual és que es produeixin per diferències entre la base imposable de l'impost i el resultat comptable (òbviament abans d'impostos) pels diferents criteris d'imputació temporal i que, per tant, afectaran diversos exercicis comptables.

També es poden produir en altres casos:

 • En ingressos i despeses que hem registrat directament al net patrimonial i que no apareixen en la base imposable: en aquest cas també estaran les variacions de valor d'actius i passius quan no es realitzin complint la normativa fiscal específica.
 • Quan, en una combinació de negocis, els elements comptables figuren amb un valor diferent del que hagi d'atribuir-se'ls segons la regulació fiscal.
 • Altres elements del balanç que reconeixem comptablement sempre que el seu valor comptable difereixi del que li atribuïm segons la normativa fiscal (en més o en menys).

Clasificació de les diferències temporàries

Segons el PGC existeixen dos tipus:

Les diferències temporàries imposables les que suposaran, amb el temps, una major despesa fiscal per a l'empresa, és a dir, que produiran en exercicis futurs majors quantitats a pagar o menors quantitats a retornar, normalment quan es recuperin els actius o es liquidin els passius en els quals consisteixen.

Les diferències temporàries deduïbles que són el contrari de les anteriors, suposaran en el futur una menor despesa fiscal, menors pagaments o majors devolucions d'impostos també quan es produeixi la seva recuperació o liquidació, segons els casos.

Un tercer tipus que no apareix en el PGC serien les diferències temporàries permanents que, segons el ICAC no s'identifiquen com a diferències temporàries, consisteixen en la diferència entre l'import net d'ingressos i les despeses totals a efectes fiscals.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".