Flux d'efectiu

per Software DELSOL

Parlem de flux d'efectiu per a referir-nos a les variacions i moviments de diners en efectiu en el nostre negoci durant un període determinat.

És un estat financer bàsic; l'objectiu perseguit que l'empresa tingui informació real sobre la seva capacitat de generar efectiu (o equivalent) i quals són i seran les seves necessitats de liquiditat.

Aquesta informació ha de descriure, a més, d'on ve i a on va l'efectiu; hem de saber si es genera en operacions normals de l'empresa o perquè hem obtingut un crèdit o per una altra causa diferent i, també, en què s'està gastant i per què.

Estat de fluxos d'efectiu

Un dels documents integrants dels comptes anuals d'una entitat mercantil és, precisament, l'estat de fluxos d'efectiu, regulat en el Pla General de Comptabilitat a aquest efecte.

En aquest document trobem informació sobre l'origen i utilització dels actius en diners líquids i altres actius equivalents, els diferents moviments apareixen classificats per activitats i veiem la variació neta de l'efectiu, en cada capítol, al llarg de l'exercici.

Els actius que apareixen són:

 • Els diners en la caixa de l'empresa.
 • Els dipòsits bancaris.
 • Els instruments financers convertibles en diners sempre que el seu venciment no sigui superior a tres mesos i que no existeixi un risc de canvis de valor, sempre que siguin una cosa habitual i normal en l'activitat de l'empresa.
 • Els descoberts ocasionals en la gestió de l'efectiu.

En el document es recullen, doncs, els fluxos d'efectiu que procedeixen de l'activitat normal de l'empresa que són, en essència, els que sorgeixen de les activitats que són la seva principal font d'ingressos i altres activitats que no puguem considerar com d'inversió o finançament.

La variació d'aquests fluxos d'efectiu es registrarà pel seu import net, tret que correspongui a interessos, dividends percebuts i impost sobre beneficis que apareixeran en un lloc separat.

Per a això, el resultat abans d'impostos ha de corregir-se eliminant despeses i ingressos que no suposin un moviment d'efectiu i afegir els moviments d'efectiu conseqüència de moviments d'anys anteriors. La classificació per conceptes que es farà, segons el PGC és:

 • Ajustos a eliminar
  • Correccions valoratives: amortitzacions, deterioracions o resultats d'aplicació de valor raonable i variacions en provisions.
  • Activitats d'inversió o finançament; com la venda d'immobilitzat o d'instruments financers.
  • Efectiu procedent d'actius o passius financers que hagi d'aparèixer separat.
  • Les bestretes de pagament dels nostres clients o descomptes bancaris es computarà com un cobrament anticipat en el temps.
 • Canvis en el capital corrent que provinguin de diferències en el temps entre l'activitat normal de prestació de béns i serveis i el seu corrent monetari.
 • Els que provinguin d'interessos, inclosos els dividends.
 • Els que vinguin de l'impost sobre beneficis.

Fluxos d'efectiu per activitats d'inversió

Han d'aparèixer apart: són pagaments per adquisició d'actius no corrents, altres actius que no s'inclouen en l'efectiu i similars (immobilitzats materials i immaterials, inversions financeres o immobiliàries i els cobraments que sorgeixin de la seva venda o amortització final).

Fluxos d'efectiu per activitats de finançament

Aquí estan inclosos els cobraments que provinguin de la compra, per terceres persones, de títols valor emesos per la nostra empresa i, també, de diners procedents de finançament d'entitats financeres o altres persones com a préstecs o instruments similars de finançament.

També inclourem els pagaments dimanants de l'anterior, amortització o devolució d'aquests préstecs i els pagaments als nostres accionistes per dividends.

D'actius i passius financers

Els cobraments i pagaments que provinguin d'actius o passius financers es poden mostrar nets, explicant la seva valoració en la memòria.

Es considera el seu període de rotació com a elevat quan entre la data d'adquisició i el del seu venciment sigui inferior a sis mesos.

Fluxos de moneda estrangera

Es computen en la comptabilitat al tipus de canvi vigent en el moment que s'ha produït el flux, si aquest tipus de transaccions es produeixen en gran volum el PGC autoritza a utilitzar una mitjana ponderada del tipus de canvi en el període que es produeixen.

Si entre els nostres actius líquids equivalent i efectiu figuren actius en moneda estrangera haurà d'informar-se, en l'estat de fluxos d'efectiu, l'efecte que es produeixi per la variació dels tipus de canvi.

Saldos no disponibles

Sempre que el seu import sigui significatiu, l'empresa està obligada a informar d'aquests saldos, tant líquids com equivalents a l'efectiu, quan no estiguin disponibles per a ser utilitzats.

Fluxos d'instruments de cobertura

Quan realitzem operacions amb instruments de cobertura d'altres elements o operacions comptables, els fluxos que provinguin d'aquests instruments de cobertura hauran de figurar en la mateixa partida que els de la partida coberta i s'explicarà en la memòria com s'ha fet.

Operacions interrumpidas

En les operacions no portades a fi hauran de detallar-se en la memòria ho fluxos que provinguin d'aquestes operacions amb detall suficient.

Transaccions no monetaries

Han d'aparèixer en la memòria les operacions d'inversió o finançament (amb import significatiu) que no hagin donat lloc a fluxos d'efectiu i, per això, no apareguin en l'estat de fluxos d'efectiu; és el cas de conversió de deute extern en instruments propis de patrimoni o una compra d'un actiu mitjançant lísing.

Si una operació d'inversió té una part de la seva contraprestació en efectiu (o actius líquids equivalents) i una altra part en altres elements no efectius, apareixerà la primera part en l'estat de fluxos d'efectiu i s'haurà d'informar en la memòria sobre l'altra part sense incidència monetària amb independència de la informació que procedeixi de la part que sí ha originat moviments d'efectiu.

De la compra o venda d'un patrimoni empresarial

Quan la variació d'efectiu o actius equivalents s'origini en la compra o venda d'un negoci complet o una línia d'activitat (el conjunt dels seus actius i passius) es computarà com una única partida d'inversió en els epígrafs d'inversions o de desinversions segons sigui el cas.

Per a això crearem una partida específica a la qual anomenarem unitat de negoci.

De deute amb característiques especials

Els fluxos d'efectiu procedents d'aquest tipus de deute apareixeran entre els fluxos d'efectiu d'activitats de finançament, creant per a això una partida específica anomenada deutes amb característiques especials en l'epígraf 10 Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".