Fons propis

per Software DELSOL

En l'estructura del balanç comptable d'una empresa (en la nostra comptabilitat que és per partida doble), sent el passiu l'origen dels recursos materials i econòmics que tenim en l'actiu, trobem dins de dita passiva tres parts ben definides:

 • El patrimoni net, que és el valor que té l'empresa si descomptem tots els seus deutes.
 • El passiu no corrent, que conté obligacions amb tercers a llargs termini i altres conceptes d'origen de fons també a llarg termini.
 • El passiu corrent o circulant, on trobem deutes amb tercers a curt termini (a menys d'un any) i altres conceptes comptables vinculats amb el trànsit més immediat de l'empresa.

Com veiem, les dues últimes parts del passiu (corrent i no corrent), responen a obligacions contretes amb tercers, que poden ser tercers aliens al negoci com els proveïdors o els bancs o tercers associats amb l'empresa com a empreses del grup, socis, administradors, etc. A més, recull altres comptes que no representen deutes, però sí potencials pèrdues o despeses com les provisions.

En el referit al patrimoni net no representa cap deute amb ningú, el seu contingut consisteix en conceptes d'aportació de recursos que no s'originen per contraprestació amb uns altres, sinó que pertanyen a la pròpia empresa i únicament es carregaran en cas de liquidació de l'entitat després de la seva dissolució o transformació.

Per això els denominem també fons propis.

El seu valor econòmic serà, per lògica, la diferència entre el valor total de l'actiu menys el dels passius corrent i no corrent.

Veurem, d'un en un, els conceptes o parts que componen aquests fons propis:

Capital (10): Consisteix en les aportacions que els socis fan, o es comprometen a fer, en el moment de la constitució de la societat o en un moment posterior si s'acorda una ampliació de capital.

Aquestes aportacions dels socis han de ser en diner efectiu o en actius amb valor econòmic (aportacions en espècie), no poden consistir en prestacions personals.

La quantia i configuració del capital social consta en els Estatuts de l'entitat.

En fer les aportacions de capital els socis reben, a canvi, justificants d'aquesta participació que es diuen:

 • Accions si és una Societat Anònima o una Societat Comanditària Per Accions.
 • Participacions socials en el cas d'una Societat Limitada.

Aquestes accions o participacions acrediten la contribució que el soci ha fet a l'entitat, són transmissibles i donen drets com la participació en els repartiments de beneficis, rebre informació de l'entitat i participar amb veu o i vot en les decisions a través de la Junta General.

Les aportacions figuren en aquest compte de Capital Social (100) des del moment en què consta la seva aportació en l'escriptura de constitució o ampliació de capital i s'inscriu aquesta en el Registre Mercantil, fins a aquest moment es recollirà en el compte (190) Capital Emès Pendent d'Inscripció.

En el cas d'entitats sense personalitat jurídica el compte a utilitzar seria la (101) Fons Social i si és una persona física a la (102) Capital.

En determinats casos parteix de les aportacions de capital a la qual es comprometen els socis no són lliurades en aquest moment, sinó que queden pendents d'aportació en dates futures concretes, en aquest cas apareix, dins del grup (10) de capital el compte (103) dita socis per desemborsaments no exigits; aquest compte figura amb valor negatiu (deutor) pel que redueixen el valor del compte de Capital, tret que estiguin pendents d'inscripció que estaran, com hem dit abans, en la (190).

Si l'empresa compra (en els pocs casos permesos per la Llei) les seves pròpies accions o participacions socials, aquestes no figuraran com a actius sinó aquí, minorant el compte de Capital (108).

També figuraran aquí, però en el compte (109) si l'empresa ha comprat les seves pròpies accions o participacions socials amb la finalitat d'amortitzar-les en compliment d'un acord de reducció de capital.

Reserves (11)

Prima d'emissió o assumpció (110): diferència, a favor de l'entitat, de les aportacions dels socis quan subscriuen noves accions o participacions aportant un preu superior al seu valor nominal.

Patrimoni net per emissió d'instruments financers composts (111): en particular per l'emissió d'obligacions convertibles en accions.

Reserva legal (112): la que està obligada entitat a constituir segons ordena l'art. 214 de la Llei de l'Impost de Societats.

Reserves voluntàries (113): les que constitueix lliurement l'entitat.

Reserves especials (114): les que es constitueixen per obligació legal o estatutària (excepte la 112), per exemple:

 • Reserves per a accions o participacions de la societat dominant.
 • Reserves estatutàries.
 • Reserva per capital amortitzat.
 • Reserva per fons de comerç.
 • Reserva per accions pròpies acceptades en garantia.

Reserves per pèrdues i guanys actuarials i altres ajustos (115): sorgeix del reconeixement de pèrdues i guanys actuarials i dels ajustos en el valor dels actius per retribucions post-ocupació al personal de prestació definida, d'acord amb el que es disposa en les normes de registre i valoració.

Aportacions de socis o propietaris (118): quantitats econòmiques o serveis lliurats pels socis sense contraprestació de cap mena, especialment les que fan per a compensar pèrdues.

Resultats pendents d'aplicació (12): Figuraran amb signe positiu o negatiu segons sigui procedent, són:

Romanent (120): resultats positius no repartits ni destinats a cap fi concreta després del tancament de cada exercici.

Resultats negatius d'exercicis anteriors (121)

Resultats de l'exercici (129): positius o negatius, estaran aquí fins que se'ls estableixi la seva destinació en el tancament.

Subvencions, donacions i ajustos per canvis de valor (13): Les concedides per tercers (no pels socis o propietaris) i que no hagin de retornar-se. Estaran en aquest lloc fins que, segons la normativa, hagin d'integrar-se en el compte de Pèrdues i Guanys.

Provisions (14): Obligacions a llarg termini, clarament especificades quant a la seva naturalesa, però que, en la data de tancament de l'exercici, són indeterminades quant al seu import exacte o a la data en què es produiran. Inclouen:

 • Provisión para retribuciones y otras prestaciones al personal.
 • Provisión para impuestos.
 • Provisión para otras responsabilidades.
 • Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.
 • Provisión para actuaciones medioambientales.
 • Provisión para reestructuraciones.
 • Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio.

Deutes a llarg termini amb característiques especials (15): Accions o altres participacions en el capital de l'empresa que, ateses les característiques econòmiques de l'emissió, hagin de considerar-se com a passiu financer.

Deutes a llarg termini amb entitats vinculades (16): A més d'un any, inclosos interessos generats sempre que el creditor estigui vinculat amb l'entitat.

Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes (17): Finançament aliè a llarg termini, inclosos els seus interessos.

La part que sigui a curt termini es traslladarà als comptes dels subgrups (50) i (52) segons sigui procedent.

Passius per fiances i garanties i altres conceptes a llarg termini (18): Inclouen:

 • Fiances rebudes a llarg termini
 • Bestretes rebudes per vendes o prestacions de serveis a llarg termini
 • Dipòsits rebuts a llarg termini
 • Garanties financeres a llarg termini

Situacions transitòries de finançament (19): Són:

 • Accions o participacions emeses
 • Subscriptors d'accions
 • Capital emès pendent d'inscripció
 • Accions o participacions emeses considerades com a passius financers
 • Subscriptors d'accions considerades com a passius financers
 • Accions o participacions emeses considerades com a passius financers pendents d'inscripció
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".