IBI

per Software DELSOL

L'Impost de Béns immobles (d'ara endavant IBI) és un impost directe que recapten per al seu finançament els ajuntaments (juntament amb altres impostos directes que els corresponen com el d'Activitats Econòmiques o el de Circulació de vehicles i altres taxes i contribucions que li són pròpies).

La seva regulació legal la trobem, a més de la Llei General Tributària, en la Llei d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març en els seus arts. 61 i següents) i en les ordenances municipals dels ajuntaments que l'apliquen.

Fet Imposable

Ho és la propietat (o un altre dret real com els d'usdefruit o superfície) d'un bé immoble, sigui rústic, urbà o de característiques especials, sent subjectes passius els seus titulars.

Aquest fet imposable s'aplicarà una única vegada per cada immoble, de manera que, si es carrega a l'usufructuari, el nus propietari estarà no subjecte, per exemple.

Els immobles que es trobin en dos municipis tributaran en els dos en funció de la superfície que tinguin en cadascun.

No estaran subjectes a l'IBI:

 • Vies d'ús públic (carreteres, camins, etc).
 • Els béns de domini públic municipal i d'ús públic.
 • Els de domini públic afectes a serveis municipals.
 • Els béns patrimonials dels ajuntaments.

Estan exempts de l'impost:

 • Els que són propietat d'una administració municipal, autonòmica o de l'Estat quan es dediquin a la seguretat ciutadana, educació, centres penitenciaris o defensa nacional.
 • Muntanyes veïnals i de mà comuna.
 • Els béns de l'Església Catòlica i d'altres confessions religioses segons els acords i convenis aplicables.
 • Els de la Creu Roja.
 • Els béns destinats a activitats diplomàtiques o consulars d'estats estrangers segons els convenis aplicables.
 • Determinades muntanyes poblades per aprofitaments d'arbres.
 • Terrenys i edificis afectes directament a vies fèrries
 • Es pot declarar l'exempció, prèvia sol·licitud, d'un altre tipus de béns com a centres educatius, monuments històrics i determinats aprofitaments forestals.
 • Els que declari cada ajuntament en les seves ordenances.

Liquidació de l'IBI

L'impost s'esdevingui durant l'any natural i els requisits i situacions que afecten la seva liquidació es prendran en consideració a data 31 de desembre.

La base imposable és el valor cadastral de l'immoble objecte de l'impost.

La seva base liquidable es calcula a partir de la base imposable amb les reduccions legalment previstes (arts. 67 i següents) i notificades als contribuents.

La quota íntegra es calcula aplicant el tipus de gravamen a la base liquidable.

Per a la quota líquida es resten, de la quota íntegra, les bonificacions previstes per la Llei.

El tipus de gravamen el fixen els ajuntaments en la seva normativa pròpia però la Llei assenyala uns tipus mínims i màxims (sent, a més, els mínims supletoris en cas de falta de fixació en les normes municipals) que ha de respectar aquesta normativa:

 • Per als immobles urbans el tipus mínim és el 0,40% i el màxim el 1,10%.
 • Per als rústics el mínim és de 0,30% i el màxim del 0,90%.
 • Per a immobles de característiques especials el supletori serà de 0,60%, el mínim del 0,40% i el màxim de 1,30%.

Sobre aquests tipus màxims els ajuntaments podran superar per a dalt els tipus legals en determinats percentatges en casos especials com els que són capitals de província, si presten serveis de transport de passatgers o altres serveis per sobre dels quals els atribueix la Llei o quan el seu terreny rústic sigui de més del 80% del seu territori.

La normativa fiscal municipal pot, en aquesta regulació de tipus, fixar tipus diferenciats per a immobles no residencials amb els límits que estableix la Llei.

També pot assenyalar recàrrecs per als pisos residencials desocupats de fins al 50% de la quota líquida.

També pot l'ajuntament reduir els tipus en casos de revisió de valors cadastrals (durant els primers sis anys des de la mateixa) el topall mínim de la qual serà el 0,10% per als immobles urbans i el 0,075% per als rústics.

Quant a les bonificacions aplicables per a trobar la quota líquida hi ha de dos tipus: les obligades per la Llei i les potestatives.

Són bonificacions obligatòries:

 • Entre el 50% i el 90% de la quota líquida (prèvia sol·licitud expressa) per a promocions immobiliàries (tant si és d'obra nova com per a rehabilitació).
 • Del 50% de la quota íntegra (prèvia sol·licitud expressa) durant tres anys als habitatges reconeguts com de protecció oficial o equiparables a elles. La normativa municipal podrà regular una ampliació del termini d'aquesta bonificació.
 • Del 95% de la quota íntegra per a terrenys afectes a activitats de cooperatives o explotació comunitària.

En cuanto a las bonificaciones potestativas que pueden establecer las ordenanzas fiscales del ayuntamiento, pueden hacerlo dentro de los supuestos y límites que establece la Ley:

 • De fins al 90% per a zones del municipi singulars dedicades a activitats primàries agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres, que estiguin dotades d'infraestructures menors que la resta del municipi.
 • Una bonificació consistent en la diferència entre la quota de l'any anterior i la del corrent, corregida pels coeficients d'augment fixats per la norma, durant un període màxim de tres anys.
 • De fins al 95% de la quota íntegra per a immobles dedicats a recerca o ensenyament universitari.
 • De fins al 95% de la quota íntegra per a activitats econòmiques declarades d'especial interès o utilitat municipal.
 • De fins al 90% de la quota íntegra per a immobles de característiques especials segons normativa concreta i específica de la pròpia ordenança.
 • De fins al 90% de la quota íntegra per a les famílies nombroses.
 • De fins al 50% de la quota íntegra per als quals han instal·lat sistemes homologats d'energia solar per a producció de calor o electricitat.

Gestió Tributària

És una competència exclusiva dels ajuntaments que, per tant, són els qui reconeixen o deneguen exempcions o bonificacions, practiquen liquidacions, recapten, reben recursos i resolen qualsevol tipus d'expedient relacionat amb l'IBI.

Les seves bases, com hem vist, procedeixen del padró cadastral (dependent de l'Administració Tributària Estatal) i els ajuntaments regularan la seva assignació de característiques.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".