Impost successions i donacions

per Software DELSOL

L'impost de successions i donacions és un impost directe que s'aplica sobre els increments de patrimoni de la persona per adquisicions a títol gratuït.

Encara que és un impost estatal està cedit a les Comunitats Autònomes pel que la seva regulació general per a tot l'Estat Espanyol és la Llei 29/1987, de 18 de desembre i el seu reglament, RD 1629/1991, de 8 de novembre, però el seu desenvolupament final, fixació de tipus impositius, procediments, deduccions, exempcions, etc., ho trobarem en les normes emeses per cada comunitat autònoma.

Aquesta cessió de determinats tributs estatals a les autonomies ja està prevista en la Constitució de 1978 (art. 157.a) i desenvolupada per l'art. 4 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.

En aquest article veurem les normes generals per a tot l'Estat, havent-se de mirar la legislació autonòmica per a cada cas concret.

En realitat, les normes sobre gestió de l'impost de la legislació autonòmica són molt similars a aquestes normes generals, on sí que existeixen diferències molt importants és en la fixació de tipus i en les exempcions el que fa que en determinades autonomies aquest impost sigui una despesa important per al contribuent i en unes altres no ho sigui.

Fet imponible

Com hem dit, el fet imposable d'aquest impost és l'increment de patrimoni de la persona física a títol gratuït que pot ser:

 • Per rebre una herència o llegat (o similar).
 • Per rebre una donació (o similar).
 • Per rebre quantitats d'una assegurança de vida quan el que ha contractat l'assegurança és una persona diferent del beneficiari.

Aquests increments patrimonials són sempre de persones físiques, si es produeixen en persones jurídiques no estan subjectes a l'impost sinó que tributaran a través de l'Impost de Societats

La Llei estableix una sèrie de presumpcions per als casos que una persona vegi incrementat el seu patrimoni sense justificació i una altra el vegi disminuït, tenint en compte parentius i sempre dins de determinats terminis de prescripció.

Subjecte passiu i aplicació geogràfica

Els obligats al pagament d'aquest impost són les persones físiques que reben una herència, llegat o assegurança de vida i els que reben una donació o similar.

Com l'impost està cedit i regulat per la Comunitats Autònomes és important delimitar l'àmbit geogràfic de la seva aplicació:

Per als residents a Espanya s'aplica en el lloc on resideixin (on estiguin empadronats) amb independència d'on es trobin els béns que adquireix.

Als no residents a Espanya se'ls exigirà el pagament d'aquest impost per obligació real quan adquireixin béns situats a Espanya o quan l'assegurança de vida ho sigui d'una asseguradora espanyola o contractat al nostre país.

A més, es consideren responsables subsidiaris del pagament de l'impost les entitats financeres, les asseguradores i els agents mediadors si han lliurat diners al beneficiari, així com els funcionaris que tramitin canvis de titularitat de béns sense la justificació d'haver liquidat l'impost.

Base Imposable

La base imposable és el valor net dels béns o drets adquirits gratuïtament.

Aquest valor net serà el valor real del que es rep deduint les càrregues i altres despeses que hagi de suportar qui el rep.

La seva determinació la realitza l'Administració Tributària (normalment prèvia declaració del subjecte passiu).

En les herències la Llei presumeix en aquesta base imposable tots els béns del mort fins a un any abans de la defunció, tret que es provi que els havia transmès, també s'han d'incloure béns, drets i valors per determinats negocis entre el mort i el seu hereu (o presumpte legatari) en els tres o quatre anys anteriors.

Quant a les despeses deduïbles ho seran:

 • Les càrregues o gravàmens perpetus establerts en la successió o donació quan disminueixin efectivament el valor del rebut.
 • També podran deduir-se els deutes que s'hagin de pagar del mort quan estiguin prou documentades.
 • Són deduïbles altres despeses com els de judicis per testaments i les despeses d'última malaltia, enterrament i funeral.

La Llei permet deduir-se, a més, en concepte d'aixovar domèstic el 3% del cabal rebut.

En les donacions es podrà deduir com a despeses les càrregues que porten inherents en termes semblants a les herències.

En tots dos casos es podrà deduir també la quantitat en deutes que estiguin garantides amb drets reals pels béns adquirits.

Base liquidable

La base liquidable (sobre la qual aplicarem els percentatges dels tipus impositius) serà el resultat de restar, a la base imposable, les deduccions que es permetin en les normatives tant estatal com de la Comunitat Autònoma que correspongui.

Aquestes deduccions s'apliquen segons grups establerts per la Llei i que responen al grau de parentiu, així:

El Grup I són els descendents menors de 21 anys.

El Grup II els descendents de més de 21 anys i el cònjuge i ascendents.

El Grup III els germans i cosins germans i els descendents del nostre cònjuge.

El Grup IV tots els altres.

També es té en compte, en les regulacions d'aquestes deduccions altres circumstàncies com, per exemple, si el beneficiari és invàlid.

Tipus de gravamen

Com hem dit, el tipus de gravamen és el percentatge que s'aplica a la base imposable.

Aquests percentatges són els que estableixi la normativa de cada Comunitat Autònoma però, si no els estableix tal normativa, s'aplicarà la taula de percentatges que apareix en l'art. 21 de la Llei Estatal.

Quota Tributària

Es troba aplicant el tipus de gravamen a la base imposable i un coeficient multiplicador que s'aplica segons el patrimoni preexistent del beneficiari que, igual que en el cas anterior, s'aplica segons la normativa autonòmica o, en defecte d'això, el que es disposa per l'art. 20 de la Llei Estatal.

Deducció per doble imposició internacional

Si el contribuent és resident a Espanya i ha de liquidar, també, un impost anàleg en un altre país es podrà deduir la menor d'aquestes dues quantitats, la qual cosa ha pagat efectivament a l'estranger o el tipus mitjà de l'impost sobre els béns que estiguin fora d'Espanya.

Meritació i prescripció

En les herències, llegats i assegurances de vida l'impost s'esdevingui en el moment de la defunció i en les donacions en la data del contracte de donació.

Prescriu l'obligació de declarar i tributar als quatre anys des de la seva meritació però, cura, aquest termini de prescripció s'interromp si l'Administració realitza algun tipus d'inspecció o requeriment.

Declaració

La Llei permet presentar declaració de l'impost o autoliquidació, en aquest segon cas hauran de realitzar totes les operacions per a liquidar l'impost.

El termini per a presentar aquesta declaració o autoliquidació serà de 30 dies en cas de donació i de sis mesos en cas de successió.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".