Impost

per Software DELSOL

Els tributs són ingressos públics que es produeixen com a prestacions econòmiques que s'exigeix per una administració pública en ocasió de la producció d'un supòsit de fet (fet imposable) al qual la Llei vincula aquesta obligació de contribuir per a obtenir ingressos que són necessaris per al sosteniment de les despeses públiques (segons definició de la Llei General Tributària).

A més de ser un mitjà d'obtenció d'ingressos per a sostenir les despeses públiques els tributs també serveixen com a instruments de política econòmica general, a la recerca dels principis i finalitats que consagra la Constitució.

Els tributs poden ser:

 • Tasas su hecho imponible es la utilización o aprovechamiento individual de servicios o instalaciones públicos.

El que paga la taxa (obligat tributari) és afectat o beneficiat d'aquests béns o serveis públics.

Parlem de pagaments com la matrícula universitària, la utilització d'una piscina municipal o un bitllet d'autobús.

 • Contribucions especials: el seu fet imposable consisteix en un benefici que l'obligat tributari obté (o un augment de valor del seu patrimoni) com a conseqüència d'obres o serveis públics.
 • Impostos: tributs exigits sense contraprestació individualitzada.

El seu fet imposable són realitats (contractes, actes, fets, situacions) que posen de manifest la capacitat econòmica de l'obligat al seu pagament (contribuent).

El sistema tributari es basa en:

 • La capacitat econòmica dels obligats al pagament.
 • En els principis de justícia, generalitat, igualtat, progressivitat, distribució equitativa de les càrregues tributàries i no confiscables.

L'aplicació del sistema tributàri es basa en els principis de:

 • Proporcionalitat.
 • Eficàcia i limitació de costos indirectes pel compliment d'obligacions formals.
 • Respecte a drets i garanties que tenen els obligats tributaris.

Relació jurídica tributària. És el conjunt de drets i deures que existeixen en l'aplicació dels impostos.

D'ella sorgeixen obligacions materials i formals per al contribuent i per a l'Administració Tributària. A més, existeix una normativa sancionadora per incompliments d'aquestes obligacions.

 • Obligacions tributàries materials
  • El pagament de la quota tributària.
  • Realitzar pagaments a compte.
  • Altres accessòries com el pagament de recàrrecs, interessos de demora i unes altres.
 • Obligacions tributàries formals les que, encara que no tinguin contingut econòmic directe, les imposa la Llei Tributària o Duanera al contribuent (obligat tributari sigui o no deutor del tribut) per al desenvolupament de procediments administratius de caràcter tributari o duaner.

Fet imposable és el pressupost que la Llei fixa per a basar en ell cada tribut. La seva realització és l'origen del naixement de l'obligació del pagament de la quota tributària.

En regular aquest fet imposable la Llei pot delimitar-lo preveient casos de no subjecció al tribut.

Meritació és el moment en què es dóna per ocorregut el fet imposable i, per tant, el moment del naixement de l'obligació de pagament del tribut.

És important perquè d'ell depèn la normativa aplicable.

La Llei determinarà el moment en què apareix l'obligació de pagament que no té per què ser el moment de la meritació, pot ser en data posterior.

Exempcions són casos en els quals, encara que ocorri el fet imposable, per determinada circumstància la Llei eximeix al contribuent de la seva obligació de pagament.

Obligat tributari és la persona (física o jurídica) o altres entitats a les quals la Llei imposa les obligacions tributàries.

 • Contribuent
 • Substitut del contribuent
 • Obligat a realitzar pagaments fraccionats
 • Obligat a realitzar retencions
 • Obligat a practicar ingressos a
  compte Obligat a repercutir impostos indirectes
 • Obligats a suportar la repercussió
 • Obligats a suportar la retenció
 • Obligats a suportar ingressos a
  compte Successors
 • Els que es beneficien en els casos d'exempció, devolució o bonificació tributària quan no siguin subjectes passius.
 • Els que han de complir obligacions tributàries formals.

En el cas de mort d'una persona física les seves obligacions tributàries es transmeten als seus hereus.

En cas de dissolució d'una societat amb responsabilitat limitada els socis responen de les seves obligacions fins al límit del que hagin rebut per la liquidació.

Subjecte passiu és l'obligat tributari que ha de complir amb el pagament del tribut i complir les obligacions formals necessàries per a aquest pagament com a contribuent o substitut del contribuent.

El subjecte passiu no és necessàriament qui ha de suportar el pagament de l'impost, continua sent-ho, encara que pugui repercutir la quota a una altra persona.

Contribuent és el subjecte passiu que realitza el fet imposable.

Responsable tributari la Llei pot considerar com a responsable del pagament i de les obligacions accessòries, a més del subjecte passiu, a altres persones.

Aquesta responsabilitat podrà ser solidària o subsidiària.

Són responsables solidaris, segons la LGT:

 • Els responsables o col·laboradors actius en una infracció tributària; seran també responsables de les sancions.
 • Els partícips en entitats sense personalitat jurídica ni limitació de responsabilitat com a comunitats de béns o herències jacents.
 • Els successors d'un negoci respecte dels deutes tributaris de l'anterior titular.
 • Els que col·laborin a l'ocultació o aixecament de béns.
 • Els que incompleixin les ordres d'embargament.

En els altres casos la responsabilitat del tercer serà subsidiària.

Deute tributari és la quantitat a ingressar (quota) per l'obligació tributària principal o, si escau, del pagament a compte i a més:

 • Els interessos de demora.
 • Els recàrrecs per declaració extemporània.
 • Els recàrrecs en període executiu.
 • Altres recàrrecs previstos per la Llei.

Les sancions tributàries no formen part del deute tributari.

El deute tributari s'extingeix per:

 • Pagament.
 • Prescripció.
 • Compensació.
 • Condonació.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".