Mifid

per Software DELSOL

La DIRECTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 15 de major de 2014 relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (denominada MIFID2) regula, en el territori de la UE, a les empreses d'inversió, als organismes que dirigeixen els mercats financers i als serveis de subministrament de dades i és aplicable a les empreses procedents de fora del territori UE que tinguin aquestes activitats mitjançant sucursals en el territori europeu.

A més, estableix normes sobre la negociació en els mercats financers, els drets dels inversors i les garanties i supervisió que han d'existir en aquestes negociacions.

Suposa una regulació única i comuna dels mercats financers en els 31 estats de l'Espai Econòmic Europeu.

Empreses de serveis d'inversió

És “tota persona jurídica la professió de la qual o activitat habituals consisteixen a prestar un o més serveis d'inversió o a realitzar una o més activitats d'inversió amb caràcter professional a tercers”.

Aquestes empreses han de tenir autorització prèvia de les autoritats de l'Estat on estiguin, autorització que especifica i limita els serveis que pot prestar; per a la seva tramitació hauran de justificar i acreditar que compleixen tots els requisits necessaris.

L'autorització pot ser revocada per la mateixa autoritat si l'empresa no la utilitza en 12 mesos, ha mentit o no compleix les normes aplicables.

També hauran d'inscriure's en un registre públic creat a aquest efecte en l'Estat.

Amb la seva llicència en un estat poden prestar els seus serveis i tenir sucursals i agents en tot el territori de la Unió.

Han de ser persones jurídiques i tenir el seu domicili en aquest Estat.

Els seus accionistes, socis i directes, dels quals haurà d'informar-se a l'autoritat estatal, han de ser considerats adequats i idonis per a concedir l'autorització, també informarà sobre altres empreses, de dins o fora del país, amb les quals tingui vincles estrets.

Aquestes empreses han d'estar adherides a un sistema autoritzat d'indemnització d'inversors previst per la Directiva 2014/49/UE que regula el sistema de garantia de dipòsits.

La Directiva estableix els requisits de capital, reserves, estructura del balanç, mitjans tècnics i professionals amb les quals han de comptar aquestes empreses segons el tipus d'activitat per a la qual siguin autoritzades.

En concret han d'estar adequadament equipats per a la gestió de riscos, adoptar mecanismes eficients per a les negociacions i la seva liquidació i disposar de recursos financers suficients per al seu funcionament.

Poden operar a través d'agents vinculats que prestin serveis comercials i de relació amb clients i rebin i transmetin les seves ordres d'operacions.

Han de prendre les mesures necessàries per a detectar i evitar qualsevol conflicte d'interès en la seva activitat.

La informació que facilitin als inversors haurà de ser clara i veraç i les ordres que rebi dels seus clients hauran de ser executades de la manera més avantatjosa per a aquest client.

Tenen aquestes societats dret a accedir i utilitzar els serveis de liquidació i compensació existents en l'Estat on opera.

Empreses de tercers països amb sucursal a Europa

“Empresa que seria una entitat de crèdit que prestés serveis d'inversió o realitzés activitats d'inversió, una empresa de serveis d'inversió si la seva administració central o la seva seu social estiguessin situades dins de la Unió”.

Perquè puguin establir sucursals i operar en un Estat de la UE deuen, en primer lloc, tenir l'autorització corresponent al seu país extracomunitari d'origen; a més, serà necessari que existeixi un conveni entre aquest país i l'Estat on s'estableixen i, per a donar-los l'oportuna autorització, se'ls exigirà requisits relatius a la seva capitalització i altres condicions i obligacions semblants a les empreses nacionals.

Els mercats regulats

Un mercat regulat és un “sistema multilateral, operat o gestionat per un organisme rector del mercat, que reuneix o brinda la possibilitat de reunir —dins del sistema i segons les seves normes no discrecionals— els diversos interessos de compra i de venda sobre instruments financers de múltiples tercers per a donar lloc a contractes respecte als instruments financers admesos a negociació conforme a les seves normes o sistemes, i que està autoritzat i funciona de forma regular de conformitat amb el títol III de la present Directiva”.

La Directiva regula detalladament el funcionament d'aquests mercats, la seva transparència i els sistemes de negociació i liquidació, establint per a això diverses obligacions a les empreses de contractació i a les autoritats supervisores.

Els proveïdors de serveis de subministramuent de dades

Aquestes societats també han de comptar amb autorització prèvia de les autoritats de l'Estat on tinguin el seu domicili i inscriure's en el Registre Públic creat a aquest efecte.

L'autorització té valor en tot el territori UE i ha d'especificar per a quin tipus de dades autoritza.

La seva gestió i publicació de la informació sobre instruments financers està regulat de manera detallada per la Directiva.

Les autoritats supervisores

Tenen l'obligació, juntament amb les empreses de serveis d'inversió, de fixar “normes i procediments transparents que assegurin una negociació justa i ordenada, i fixin criteris objectius per a una execució eficaç de les ordres”.

Han de ser autoritats públiques, la Directiva permet delegar determinades funcions en determinats casos en altres organismes no públics.

Han de supervisar i investigar sobre el compliment de les normes establertes per al mercat, la seva transparència i integritat i poden suspendre o excloure de negociació a instruments financers que hagin deixat de complir les normes.

També poden realitzar expedients sancionadors, constatant infraccions i imposant sancions.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".