Nòmina

per Software DELSOL

El rebut de salaris o nòmina és el document que una empresa amb treballadors utilitza per a realitzar, cada mes, la liquidació i pagament dels salaris d'aquests treballadors.

Per a l'empresa és, juntament amb el rebut de la transferència bancària, un justificant de pagament ja que si el treballador signa la nòmina està reconeixent haver-la cobrat i estar conforme amb la liquidació que en ella es conté.

La nòmina es confecciona i signatura, com hem dit, cada mes, però també per a les pagues extra i, al final del contracte, per a la liquidació d'havers del treballador que es va.

En la nòmina trobem tota la informació rellevant sobre la relació laboral del treballador a què va destinada i l'empresa, en concret la seva antiguitat, categoria professional, salaris i unes altres com el tipus de contracte.

Només amb una nòmina tenim ja totes les dades necessàries per a conèixer les dades sobre el treballador.

Per això és molt important entendre bé aquesta informació.

A continuació expliquem el contingut d'una nòmina.

Encapçalat

Dades de l'empresa. Com a mínim apareixerà:

 • Nom (si és persona física el nom i cognoms i si és una societat el seu nom)
 • Adreça normalment serà el domicili social o el del centre de treball. En tot cas és important perquè l'empresa reconeix el domicili que aparegui a efecte de rebre notificacions i, si escau, podria fixar la competència d'un jutjat.
 • CIF (o NIF si és persona física).
 • Codi de Compte de Cotització (ccc) és el codi amb el qual l'empresa realitza les seves altes, baixes, cotitzacions i altres tràmits amb la Seguretat Social relatius a la seva relació laboral amb aquest treballador.

L'empresa pot tenir un únic *ccc per a tots els seus treballadors o tenir diversos diferents corresponents a diferents activitats o diferents centres de treball.

Dades del treballador. La informació no només de les seves dades personals sinó també de les característiques de la seva relació laboral:

 • Nom i cognoms.
 • NIF.
 • Núm. de llibre matrícula l'empresa té l'obligació de tenir diligenciat (segellat per l'Administració) un llibre de matrícula on farà constar les dades dels seus treballadors amb informació rellevant sobre la relació laboral, altes i baixes.

En aquest llibre els treballadors apareixen numerats correlativament, per això informem del número corresponent a aquest treballador.

L'empresa ha de posar a la disposició de la Inspecció de Treball (o d'altres autoritats administratives o judicials) aquest llibre de matrícula quan així sigui requerit per a això.

 • Núm. d'afiliació a la Seguretat Social en aquest cas el codi de cotització del treballador.

Aquest número d'afiliació és personal del treballador i el mateix durant tota la seva vida laboral i l'utilitzarà en tots els règims de la Seguretat Sòcia en els quals arribi a estar: en aquest cas treballant per compte d'altri però també si en el futur es donés d'alta en autònoms o en qualsevol altre règim especial.

 • Categoria o grup professional és el que definirà les funcions que realitza el treballador en la seva activitat i el seu salari.

Segons l'art. 22 de l'Estatut dels Treballadors els convenis col·lectius són els que estableixen un sistema de classificació professional per mitjà de categories o grups professionals.

Aquesta classificació es basa en les aptituds, titulació o preparació dels treballadors i les funcions que desenvoluparà en la seva activitat laboral.

Existeixen equivalències entre diferents categories i grups i una jerarquia entre elles ja que existeixen categories superiors i inferiors.

En tot cas les funcions del treballador estaran fixades en el contracte o altres pactes entre empresa i treballador, però han d'enquadrar-se en la categoria i/o grup més adequats a aquesta activitat.

El canvi de funcions i/o categoria professional es denomina mobilitat funcional i està regulada i limitada per la normativa vigent.

 • Grup de cotització també ho assigna el conveni col·lectiu segons la categoria i grup professional.

El grup de cotització determina el salari del treballador i la regulació de les seves bases de cotització (màximes i mínimes).

Meritacions

Període de liquidació. A quin període correspon la nòmina de data a data i, al final, el total de dies cotitzats, dada important perquè els dies totals pels quals cotitzen pel treballador determinaran, en gairebé tots els casos, els drets que aquest treballador té davant la sol·licitud de prestacions a la Seguretat Social i al SEPEE (desocupació, maternitat, jubilació, invalidesa, etc).

Percepcions salarials. Són les percepcions econòmiques que rep el treballador (en diners o en espècie) com a retribució pel seu treball i pels períodes de descans computables com a treball (art. 26 de l'Estatut dels Treballadors).

La seva estructura i quanties estan configurades pels convenis col·lectius-

La suma d'aquestes percepcions dóna el salari brut, és a dir, el salari abans de restar-li les deduccions que es veuran més endavant.

Inclou:

 • Salari base retribució fixada per unitat de temps o d'obra.

Depenent de la categoria professional i grup de cotització el Conveni Col·lectiu aplicable fixa un salari mínim per a aquest treballador.

També pot pactar-se entre empresa i treballador un salari diferent que haurà de ser superior al fixat pel Conveni.

En aquest cas la diferència entre el salari pactat i el del Conveni es considera absorbible el que significa que l'empresa no està obligada a aplicar les revisions (pujades) salarials que realitzin els Convenis col·lectius mentre que el salari que s'aplica en còmput anual sigui superior al del conveni (tret que s'hagi pactat una altra cosa amb el treballador).

 • Complements salarials (o plusos) també els determina el Conveni Col·lectiu en funció de les condicions personals del treballador, el treball que realitza i la situació i resultats de l'empresa.

Per tant, cada tipus d'activitat i cada categoria professional tindrà assignada pel Conveni complements salarials diferents (transport, vestuari, perillositat, antiguitat, etc).

Aquests complements seran consolidables o no consolidables, és a dir, el treballador seguirà o no tenint dret a ells davant un canvi de funcions. En cap cas són consolidables els vinculats al lloc de treball o situació i resultats de l'empresa.

 • Hores Extraordinàries són les que es treballen per sobre de la jornada laboral ordinària pactada en contracte o determinada pel Conveni.

Estan previstes per l'art. 35 de l'Estatut dels treballadors.

Les regula el conveni col·lectiu que pot dictar com es paguen o que siguin compensades per descansos dins dels quatre mesos següents a la seva realització.

El màxim d'hores extraordinàries retribuïdes és de vuitanta a l'any, excepte emergències.

Són voluntàries, així que el treballador no pot ser obligat a realitzar hores extraordinàries, tret que s'hagi pactat expressament una altra cosa en el Conveni o en el contracte.

 • Gratificacions extraordinàries regulades per l'art. 31 de l'Estatut dels Treballadors.

És el Conveni Col·lectiu qui determina les pagues extra i com es cobren, com a mínim seran dues a l'any (una d'elles per Nadal) però el conveni pot establir més (tres o quatre) i/o incloure una paga de beneficis.

Normalment la quantia de les pagues extra sol ser equivalent al salari d'una mensualitat.

Per pacte entre treballador i empresa o pel Conveni es pot decidir (o també es pot prohibir) pagar aquestes pagues prorratejades mes a mes, és a dir, en cada nòmina mensual incloure la part proporcional (un dotzè) de la suma de les pagues extres en lloc de fer aquestes pagues en el seu moment.

 • Salari en espècie són retribucions que el treballador rep en béns materials diferents dels diners com a xecs restaurant, bonificacions en compres, etc.

No pot ser superior al 30% de les percepcions salarials del treballador.

Percepcions no salarials. El mateix art. 26 de l'Estatut dels treballadors norma que no són salari els pagaments per indemnitzacions o suplerts per les despeses que tingui per la seva activitat laboral ni les indemnitzacions i prestacions de la Seguretat Social que cobra a través de l'empresa.

Estan també inclosos en aquesta part altres conceptes salarials com les dietes (fins a un màxim de 91,35€ per dia), les despeses de locomoció (fins a 19 cèntims per quilòmetre) i altres despeses com a peatges i aparcaments.

Aquestes percepcions extrasalarials estan excloses de les bases de cotització a la Seguretat Social i també exemptes de retenció d'IRPF amb independència del tractament posterior que tinguin quant a aquest impost.

La suma de totes les meritacions salarials i extrasalarials és la nòmina bruta.

Deduccions

Cotitzacions a la Seguretat Social. En la cotització que mensualment ingressa l'empresa a la Seguretat Social hi ha una part que paga la mateixa empresa i un percentatge que és a càrrec del treballador.

Aquests percentatges de cotització s'apliquen sobre la base de cotització que veurem més endavant.

L'empresa reté aquí aquest percentatge de cotització a càrrec del treballador en els percentatges previstos per la norma que són:

 • Contingències comunes el 4,70% (l'empresa el 23,60%)
 • Desocupació 1,55% excepte contractes de durada determinada 1,60%) (l'empresa 5,50% i 6,70% respectivament)
 • Formació professional 0,10% (empresa 0,60%)
 • Hores extraordinàries per força major el 2% (empresa 12%)
 • Hores extraordinàries no estructurals 4,70% (empresa 23,60%)
 • Hi ha altres conceptes de cotització en els quals el treballador no aporta res sinó només l'empresa com, per exemple, el FOGASA.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L'empresa està obligada a retenir al treballador un percentatge del seu sou i ingressar-lo a Hisenda com a pagament a compte dels impostos personals d'aquest treballador.

Al final de l'any l'empresa declara les retribucions totals anuals del treballador i les quantitats que li ha retingut i lliurament al treballador un certificat de retencions.

El treballador es deduirà aquestes retencions en la seva declaració de la renda i, si li han retingut més del que li surt a pagar, pot demanar a Hisenda la devolució de la quantitat que correspongui.

Els percentatges de la retenció a aplicar en nòmina s'obtenen segons taules de l'Agència Tributària a partir de la quantia del salari anual i de les circumstàncies personals del retingut, si està casat, si té fills al seu càrrec, etc.

Bestretes. L'article 29 de l'Estatut dels Treballadors atorga al treballador el dret a rebre bestreta del salari sobre el treball ja realitzat.

En el mateix sentit molts convenis col·lectius donen al treballador dret a sol·licitar bestreta del seu sou, però sempre sobre el treball ja realitzat i no cobrat (no sobre sous futurs) i amb diferents condicions com l'aparició de determinades circumstàncies extraordinàries.

En el cas que l'empresa pagui aquesta bestreta el descomptarà després aquí en la nòmina del total a percebre, però sense que afecti els càlculs de la liquidació i a les bases fiscal i de cotització.

Valor dels productes rebuts en espècie. Si en les meritacions el treballador té retribucions en espècie (com s'ha vist en la part anterior) se suma aquest concepte a la resta de les meritacions però, si es deixa així, el treballador cobrarà dues vegades ja que se suma al net de la nòmina una quantitat que ja a percebut en espècie.

Això se soluciona deduint aquí la mateixa quantitat que s'ha computat com a retribució en espècie.

Altres deduccions. Aquí es pot descomptar altres conceptes com les quotes del treballador a un sindicat o la devolució d'un préstec donat al treballador per l'empresa.

Nomina neta. Al peu d'aquesta secció es fa la suma de totes les deduccions abans enumerades i aquesta suma es resta de la nòmina bruta que s'ha calculat en la secció anterior amb el que obtenim el “Líquid a percebre” o nòmina neta que és la quantitat en efectiu que cobrarà el treballador.

Bases de Cotització

Normalment en la part inferior de la nòmina apareix el càlcul de les bases de cotització.

La base de cotització per contingències comunes es calcula:

 • Amb la suma de les percepcions salarials (salari basi i tots els complements salarials) sense incloure les hores extraordinàries ni les percepcions no salarials.

Les dietes i plusos de transport, de material i de treball tampoc s'inclouen tret que superin el 20% de l'IPREM:

 • A tot l'anterior se suma la prorrata de pagues extres

La base de cotització per contingències professionals per a obtenir-la sumem a la base de contingències comunes, les hores extraordinàries.

Base de cotització addicional per hores extraordinàries. Els percentatges aplicables a la cotització d'hores extraordinàries segons siguin estructurals o per força major s'apliquen a les percepcions efectives que rebi el treballador per aquest concepte.

Base de la retenció IRPF Coincideix amb la nòmina bruta.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".