Obligació tributaria

per Software DELSOL

Una obligació tributària és un deure que els ciutadans (tant persones físiques com jurídiques) han de complir enfront de les Administracions Públiques Tributàries (l'AEAT, les oficines d'hisenda de les Comunitats Autònomes, les hisendes municipals) i que, com veurem, pot consistir en el pagament de determinades quantitats de diners o en un altre tipus de prestacions.

Dins d'això, la LGT estableix (en el seu art. 19) una obligació tributària principal, que és el pagament del deute tributari, i les altres obligacions que depenen sempre d'aquesta.

Reserva de Llei

Les obligacions tributàries sorgeixen sempre de disposicions amb rang de Llei emeses per l'Estat (art. 4 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre, d'ara endavant LGT); així doncs, cap altra norma que no sigui una Llei estatal pot establir tributs que són la base d'aquest tipus d'obligacions.

Les Comunitats Autònomes i les entitats locals poden emetre normes relatives a l'establiment i recaptació de tributs sempre que estiguin d'acord amb la Constitució i la Llei.

Les altres entitats públiques només podran exigir tributs quan ja estiguin previstos per una norma amb rang de Llei.

Segons l'art. 8 de la mateixa LGT necessàriament han d'estar regulats per Llei:

 1. Els elements essencials de cada tribut: fet imposable, meritació, base imposable i base liquidable, tipus impositius aplicables i qualsevol altre element essencial.
 2. Les obligacions tributàries de realitzar pagaments a compte.
 3. La concreció dels qui són obligats tributaris en cada cas (contribuents, substituts, obligats a determinats pagaments o declaracions, etc.).
 4. Les exempcions, reduccions i incentius fiscals.
 5. Els recàrrecs i interessos de demora.
 6. Els terminis de prescripció o caducitat dels impostos.
 7. Les infraccions i sancions tributàries.
 8. Les obligacions de presentar autoliquidacions, declaracions, pagaments a compte, etc.
 9. Com afecta l'incompliment de les obligacions tributàries als actes jurídics.
 10. Les obligacions entre contribuents com a resultat dels tributs.
 11. Les condonacions de deutes i sancions i la concessió de moratòries i quitacions.
 12. Que es pot recórrer en via econòmic administrativa.
 13. Quan pot intervenir l'Administració Tributària en una mica de manera permanent.

A més de tot l'enumerat la resta (el no contingut en l'enumeració) de la normativa tributària pot estar en disposicions de caràcter reglamentari o d'entitats d'àmbit menor (autonòmic o municipal).

Els tributs

A l'empara de l'art. 2 de l'LGT podem definir els tributs com a ingressos de les entitats públiques que procedeixen de pagaments que realitzen els ciutadans (els contribuents); aquests pagaments s'exigeixen per l'existència d'un fet al qual la Llei li assigna el naixement d'aquesta obligació (fet imposable).

La raó d'existir dels tributs és que l'Estat (en tots els seus nivells) obtingui recursos econòmics (el que es diu el sosteniment de les despeses públiques) però també serveixen com a instrument de la política econòmica i per a atendre els principis i finalitats que recull la Constitució.

Classes de tributs

L'LGT defineix tres tipus diferente de tributs:

 1. Taxes: són pagaments per serveis que el contribuent rep de l'administració individualitzadament com l'entrada d'una piscina municipal o la matrícula en un centre educatiu públic.
 2. Contribucions especials: són pagaments que s'exigeixen al contribuent quan l'actuació o implementació dels serveis públics produeix un benefici en el contribuent, augmentant el seu patrimoni o reportant-li un altre tipus de benefici individualitzable.
 3. Impostos: a diferència dels anteriors s'exigeixen al contribuent sense cap mena de contraprestació, s'exigeixen com a conseqüència d'un fet o circumstància (el fet imposable) que indica la seva capacitat de pagament.

Obligacions materials i formals

Segons l'art. 17 de l'LGT la relació jurídic tributària produeix obligacions que poden ser materials o formals a més de possibles sancions tributàries.

Les obligacions tributàries materials les obligacions principals i les de fer pagaments a compte; normalment se solen realitzar mitjançant la presentació d'autoliquidacions.

Són obligacions formals les que no tenen contingut econòmic (no cal pagar) però s'imposen al contribuent com a conseqüència dels procediments tributaris o duaners (art. 29 LGT).

Per fer una enumeració (no exhaustiva) d'aquestes obligacions formals podem dir que inclouen les de presentar declaracions censals (altes, baixes, variacions de dades), disposar del NIF o CIF, les de presentar declaracions, autoliquidacions o comunicacions, les obligacions comptables i de gestió de llibres fiscals (com els d'IVA, per exemple), de facturar les operacions, de cooperar amb l'Administració Tributària quant a inspeccions i comprovacions amb aportació de documents quan així es requereixi i les obligacions de certificar a uns altres les seves retencions o ingressos a compte.

Obligacions accessòries

Com hem dit al principi, l'obligació tributària principal és el pagament del deute tributari.

Les obligacions accessòries són també obligacions de pagament, en aquest cas, de quantitats per circumstàncies que tenen a veure amb el deute tributari principal.

Segons l'art. 25 de l'LGT aquestes obligacions accessòries seran el pagament d'interessos de demora, recàrrecs per declaracions fora de termini i els recàrrecs en període executiu.

Les sancions tributàries no són obligacions accessòries

L'interès de demora s'exigeix als obligats a un pagament quan el realitzen fora del termini previst o presenten la seva declaració o autoliquidació fora de termini i sempre que estiguin en via de constrenyiment. Es calcula per la quantitat deguda i el temps que s'ha trigat a ingressar aplicant l'interès legal dels diners incrementats en un 25%.

Els recàrrecs per presentació fora de termini d'autoliquidacions o declaracions que suposin una obligació de pagament per si, s'aplicaran diferents percentatges depenent del temps transcorregut i de si l'obligat ha estat o no requerit per a la seva presentació.

Els recàrrecs en període executiu (que són compatibles amb l'aplicació d'interessos de demora) seran, el recàrrec executiu d'un 5% quan es pagui abans de rebre la provisió de constrenyiment, del 10% (recàrrec de constrenyiment reduït) quan es pagui dins del termini concedit per a això i del 20% (recàrrec de constrenyiment ordinari) en els altres casos.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".