Règim especial simplificat

per Software DELSOL

En aquest règim especial simplificat d'IVA els ingressos del contribuent es calculen utilitzant uns mòduls (dades que indiquen com funciona l'activitat com a consum elèctric, personal assalariat, metres quadrats del local, etc) que es fixen per a cada tipus d'activitat.

A aquests ingressos (estimats però que són els que s'apliquen) podem deduir les despeses reals, és a dir, les quotes d'IVA suportat en la compra de béns i serveis corrents i en la d'actius fixos per a l'activitat.

El resultat de les operacions corrents, és a dir, ingressos (estimats) menys despeses excloses els d'actius fixos, no pot ser inferior a una quantitat mínima establerta per a cada activitat.

Compatibilitats i incompatibilitats

El règim especial simplificat d'IVA està íntimament relacionat amb el règim d'estimació objectiva d'IRPF (mòduls).

Per això per a acollir-se a aquest règim d'IVA i tributar per ell és necessari que el contribuent estigui inscrit en el règim de mòduls en les seves declaracions d'IRPF, encara que també seria compatible amb el règim de recàrrec d'equivalència i amb els règims especials d'agricultura, ramaderia i pesca.

Si en IRPF estem en qualsevol règim, general o especial, diferent dels enumerats en el paràgraf anterior (estimació directa normal o simplificada o qualsevol altre) no podem acollir-nos a aquest règim d'IVA així que, si renunciem, per exemple, al règim de mòduls (mitjançant una declaració censal, 036 o 037), automàticament sortim del règim simplificat d'IVA encara que no ho féssim expressament.

¿Qui pot acollir-se a aquest règim?

Poden les persones físiques i les entitats en règim d'atribució de rendes quan compleixin les següents condicions:

 • Que l'activitat (o activitats) que realitza estiguin incloses en la normativa que regula el règim simplificat.
 • Que els ingressos de l'any anterior no siguin superiors als límits que fixa la normativa del règim que són:
  • En totes les activitats excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, el límit és de 250.000€ (per als anys 2016 i 2017). No es computaran en aquests ingressos l'IVA ni les subvencions o indemnitzacions.
  • Per a les activitats forestals, agrícoles i ramaderes el límit també és de 250.000€; igual que l'anterior exclòs l'IVA i les subvencions i indemnitzacions.
 • També hi ha límits previstos al nombre de treballadors, vehicles i bats que s'utilitzen.
 • Que les compres normals o importacions de béns i serveis, exclòs l'immobilitzat, no sigui superior, l'any anterior, a 250.000€ (per a 2016 i 2017).
 • Que no hagi renunciat a aplicar-ho.
  Com hem dit en el punt anterior, que no hagin renunciat ni siguin exclosos en IRPF del règim especial o dels de ramaderia, agricultura i pesca.
 • Que no realitzin cap altra activitat que sigui incompatible amb els règims de mòduls d'IRPF o IVA (és a dir, no pot tenir unes activitats en aquest règim i unes altres en un altre sinó que totes han d'estar en el mateix).

Obligacions formals

Donar-se d'alta en el cens d'activitats econòmiques (model 036 o 037) en alguna activitat acollida a aquest règim sense renunciar a ell.


Tenir un registre de factures rebudes en el qual hem de tenir un registre ordenat amb indicació, separada, de la compra o importació d'actius fixos així com la informació necessària per a fer les regularitzacions que procedeixin.

Si es realitza alguna altra activitat compatible però no acollida a aquest règim s'anotaran per separat les adquisicions de cada activitat.


Conservar la documentació justificativa que són reals els índexs o mòduls que apliquem.


Conservar, per ordre de data i numerades, les factures rebudes de proveïdors nacionals i comunitaris així com els justificants comptables si el proveïdor és extracomunitari i les liquidacions de l'impost per importacions.


Conservar les factures emeses ordenades per data i agrupades per trimestre.

Liquidació

Com veurem més a baix l'IVA es paga, en aquest règim, trimestralment; els tres primers trimestres la liquidació és provisional, utilitzant les dades de mòduls de l'any anterior.

En la presentació del quart trimestre fem la liquidació definitiva, utilitzant ja la informació de l'any que estem declarant (com es fa al gener de l'any següent ja els tenim).


Una particularitat és que els contribuents en aquest règim, que realitzin l'activitat de transport de viatgers o mercaderies per carretera i hagin generat IVA suportat per la compra de vehicles afectes a l'activitat, podran computar aquest IVA en les seves declaracions trimestrals o, a la seva elecció, sol·licitar la devolució d'aquest IVA. Aquesta sol·licitud es fa a través del Model 308 per internet amb termini durant els 20 primers dies naturals del següent mes al de la compra.

Com es fa la liquidació trimestral provisional (tres primers trimestres):

 1. Quota reportada en operacions corrents; serà el resultat d'aplicar a cada mòdul (segons les unitats del mateix) el 21%.
 2. Afegim o restem, segons cada cas, l'IVA generat en operacions intracomunitàries, el d'operacions d'inversió i el de lliuraments i adquisicions d'actius fixos.
 3. Ja tenim el resultat.

L'import a ingressar es calcula segons l'Import de les operacions corrents: es calcula aplicant el percentatge corresponent a l'activitat a l'import anual de les quotes reportades per operacions corrents, utilitzant els mòduls aplicables l'1 de gener d'aquest any o la data d'inici si és nova activitat.

Al resultat que ens de aquest càlcul hem d'afegir l'import de quotes reportades en operacions intracomunitàries, les adquisicions que siguin inversions i el lliurament d'actius fixos i restar l'IVA suportat en compres interiors o intracomunitàries i la inversió en actius fixos.

No obstant això, a la nostra elecció, podem ingressar la quantitat que resulti en el primer trimestre com a quantitat fixa en els altres dos i que es regularitzarà, de totes maneres, en l'última declaració de l'any.

Com es fa la liquidació trimestral definitiva (quart trimestre):

Primer: Trobem la quota definitiva derivada del règim simplificat, que serà la major de:

 • Quota reportada per operacions corrents (aplicar el sistema de mòduls per unitat, menys l'IVA suportat per operacions corrents, menys compensacions previstes a contribuents acollits al règim especial d'agricultura i pesca, menys l'1% de la quota reportada en concepte de despeses de difícil justificació.
 • Quota mínima, aplicant el percentatge de la quota reportada per operacions corrents, més l'IVA retornat per quotes suportades fora del territori.

Segon: Al resultat anterior sumem:

 • L'IVA d'adquisicions intracomunitàries.
 • L'IVA d'operacions d'inversió.
 • El de lliurament d'actius fixos.

Tercer: A això restem l'IVA per adquisició d'actius fixos.

Quart: Sumem o restem, segons el resultat, la regularització de béns d'inversió.

Cinquè: Restem els ingressos a compte durant l'any, és a dir, la qual cosa hem ingressat durant els tres primers trimestres.

Sisè: Ja tenim el resultat final a pagar.

Forma de presentació:

 • Pel lloc web de l'Agència Tributària, en aquest cas serà necessari disposar d'identificació amb certificat electrònic, cl@ve pin o altres mitjans previstos.
 • En paper: En les oficines d'Hisenda o en el banc; l'imprès el trobarem en la pàgina web de l'AEAT perquè, des del 2014, ha desaparegut el formulari en paper.

La presentación física en l'AEAT o oficina bancaria sólo la pueden hacer las personas físicas.

Terminis de presentació:

 • Els tres primers trimestres (liquidacions provisionals) han de presentar-se de l'1 al 20 del mes següents a la finalització d'aquests, és a dir, a l'abril el 1T, juliol el 2T i octubre el 3T.
 • El quart trimestre (liquidació definitiva) es presentarà de l'1 al 30 de gener de l'any següent a l'exercici afectat.

Com omplir l'imprès:

Com hem dit es troba en la pàgina web de l'AEAT, ho trobarem en seu electrònica – imposats i taxes – IVA – Model 303 IVA autoliquidació.

Entrant aquí el primer que hem de fer és contestar a la informació que se'ns demana.

 

A part de la informació general, nom i NIF, trimestre i any, ens fa preguntes sobre com cotitzem a l'IVA a les quals hem de contestar SI o NO; si contestem SI a tributa exclusivament en règim simplificat la següent finestra que veurem, quan pressionem acceptar serà l'imprès d'aquest règim.

Activitats ramaderes, agrícoles i forestals
La part superior està dedicada a aquest tipus d'activitats.

Si estem donats d'alta en aquest tipus d'activitats podem tenir una o més. Per això haurem de donar d'alta cadascuna que tinguem facilitant la informació dels mòduls que corresponguin amb el seu número.

El propi programa realitzarà els càlculs definitius.

 

Codi d'activitat: el codi el podem buscar el programa segons la qual sigui.

Volum d'ingressos: el volum total d'ingressos sense incloure les subvencions ni les indemnitzacions ni l'IVA (normal o en recàrrec d'equivalència).

Els que es dediquin a transformació, elaboració o fabricació de productes naturals computaran els que utilitzin amb el valor de mercat.

En les declaracions provisionals (els tres primers trimestres) el volum d'ingressos serà el del 4T de l'any anterior. Es regularitzarà en l'última declaració.

Resta d'activitats en mòduls
El següent apartat és per a declarar totes les altres activitats subjectes a aquest règim.

Funciona de la mateixa manera que l'anterior, hem de donar d'alta cada activitat i facilitar la informació dels mòduls i les seves unitats i el propi programa realitza els càlculs.

En la part inferior d'aquesta secció trobem la liquidació del pagament (és comú als dos anteriors casos), trobem:


Les caselles C, D, Z, E, F i 47 les emplena el propi programa amb la informació que li hem facilitat en els apartats anteriors.


Adquisicions intracomunitàries de béns (51).- La xifra total de l'adquisició intracomunitària de béns subjectes i no exemptes. Es pot declarar la totalitat d'aquestes quantitats en el 4T

Lliurament d'actius fixos (52).- Les quantitats d'IVA reportat per liquidació d'actius fixos materials i la transmissió dels immaterials. També es podrà declarar tot en el 4T

IVA reportat per inversió del subjecte passiu (53).- segons preveu l'art. 84Un. 2n i 4t de la Llei de l'IVA; aquí computarem també les adquisicions i compres intracomunitàries.

Total quota resultant (54).- En els tres primers trimestres serà la suma de les caselles 47, 51, 52 i 53; en el 4T de les 50, 51, 52 i 53.

Adquisició o importació d'actius fixos (55).- L'IVA suportat per compra o importació d'actius fixos deduïbles. Aquí s'inclouran les dels vehicles que no hagin sol·licitat la devolució en el Model 308 segons hem explicat més amunt.

Regularització de béns d'inversió (56).- Només s'emplenarà en el 4T; el resultat de regularització de deduccions per béns d'inversió de períodes anteriors.

Total IVA deduïble (57).- Suma de les caselles 55 i 56.

Resultat del règim simplificat.- En positiu o negatiu la diferència entre 54 menys 57

La part següent “informació addicional” ens demana la d'operacions intracomunitàries, exportacions i operacions especials corresponents al criteri de caixa.

Peu de la declaració:

 

Casella 76: Apliquem modificacions de la base imposable per factures que siguin totalment o parcialment impagada en les condicions que estableix la Llei.

Casella 77: Els resultats en aquest règim simplificat (Casella 58) mes-menys la casella 76.

Casillas 65 i 66: Informem del percentatge d'operacions en territori de l'estat respecte de les del País Basc o Navarra.

Casella 77: IVA d'importacions

Casella 67: Quantitats a compensar, si escau, de resultats negatius de la declaració anterior.

Casella 68: Regularització anual dels percentatges d'operacions definitius entre el territori de l'Estat i els de les hisendes forals de País Basc i Navarra.

Casella 69: Resultat del període.

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".