Sanció tributària

per Software DELSOL

Una sanció tributària és una resolució administrativa que emet un òrgan de l'Administració Tributària en el qual es declara que una persona (física o jurídica) que és contribuent ha comès una infracció (que, com veurem, ha d'estar expressament tipificada per la Llei) i, en conseqüència, li imposa una sanció que, normalment, consisteix en una multa en diners, a més d'altres requeriments com a pagaments de deutes tributaris o els seus interessos.

El procediment Administratiu Sancionador està regulat pels arts. 54 et seq. de la Llei de Procediment  Administratiu Comú (Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i, de manera molt més específica, per la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre, d'ara endavant LGT) en els seus articles 178 et seq. a més d'altres normes com el Reglament General del Règim Sancionador Tributari (RD 2063/2004, de 15 d'octubre) i la normativa reguladora de cada tipus de tribut que, en tots els casos, conté les seves pròpies infraccions i sancions.

Principis aplicables a les sancions tributàries

L'article 178 de l'L GT estableix que “serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia” i afegeix, més endavant el d'irretroactivitat.

 • El principi de legalitat significa que l'Administració Tributària ha d'actuar sempre en compliment de les normes jurídiques que la regulen; està totalment prohibit que emeti cap mena d'acte o resolució que no estigui expressament previst i permès per la Llei.
 • El principi de tipicitat és complementari de l'anterior: perquè un acte del contribuent sigui considerat una infracció administrativa ha d'estar descrit com a tal (tipificat) i la sanció que se li imposi haurà de ser també la prevista de manera expressa per la Llei.
 • El principi de responsabilitat definit en l'art. 179 de la LGT, per a poder sancionar a un contribuent ha de ser responsable dels fets que són infracció tributària, per la qual cosa no es podrà sancionar als que no tinguin capacitat d'obrar, actuïn baix força major, siguin decisions col·lectives en les quals ells no hagin participat o hagin salvat el seu vot, quan hagin posat la diligència necessària i raonable o quan siguin producte de deficiències tècniques dels programes d'ajuda de la pròpia AEAT. Si esmenen el fet malament abans de ser requerits per l'administració, regularitzant la situació, no se'ls imputarà la infracció.
 • El principi de no concurrència previst en l'art. 180 de la LGT, quan un mateix fet sigui constitutiu de dos o més infraccions se sancionarà per la més greu; perquè s'apliquin diverses sancions a fets connexos ha d'estar expressament permès per la norma.

Les infraccions i sancions tributàries

L'article 183 de l'LGT defineix les infraccions com “las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Ley”, pel principi de tipicitat que hem descrit més amunt no pot existir una infracció tributària si no està expressament prevista per una norma de rang legal.

Aquestes infraccions es classifiquen en tres grups, lleus, greus i molt greus. La seva tipificació i descripció la podem trobar en la pròpia LGT (arts. 191 et seq.) i, també, en les lleis que regulen cada tipus de tribut.

Les sancions tributàries consisteixen en una multa a pagar pel sancionat; existeixen a més altres sancions accessòries no pecuniàries en determinats casos com la pèrdua de subvencions, la no possibilitat d'aconseguir aquestes subvencions o la prohibició de contractar amb les administracions públiques.

La graduació d'aquestes sancions, la quantitat que s'imposa de multa, estarà condicionada pel tipus de sanció, lleu, greu o molt greu; encara que, per a la seva graduació, es tindran en compte altres circumstàncies com la reiteració dels fets, el perjudici que han produït per a la Hisenda pública, els incompliments d'obligacions documentals i de facturació o si l'interessat signa un acord de conformitat amb la sanció proposada.

A més, la sanció a imposar es pot reduir: en un 50% en actes d'acord o un 30% en cas de conformitat amb la sanció.

El dret de l'Administració a sancionar prescriu als quatre anys des dels fets i s'extingeix si mor l'infractor.

Procediment sancionador

Perquè l'Administració Tributària pugui imposar una sanció a un contribuent és necessari que ho faci conformement a les normes del procediment administratiu, en concret el procediment sancionador previst pels arts. 207 et seq. de l'LGT.

El procediment comença amb l'adopció, per l'òrgan administratiu, de l'acord d'iniciar-lo i la notificació a l'interessat de la seva obertura. En aquesta comunicació es descriuran els fets que poguessin ser constitutius d'una infracció i es proposarà una sanció per a ells.

L'interessat tindrà un termini per a presentar un plec de descàrrecs on manifesti el que al seu Dret convingui.

Si en aquesta contestació l'administrat diu que està conforme amb els fets i amb la sanció proposada s'acabarà l'expedient i se li aplicaran les reduccions que hem explicat més amunt.

Si s'oposa, l'Administració practicarà la resta de la prova que hagi de fer-se i resoldrà (en un termini màxim de sis mesos des de la primera notificació) valorant la prova, fixant els fets, dictaminant si hi ha o no infracció i, si n'hi ha, quina sanció s'imposa.

Imposada la sanció, l'administrat pot recórrer-la (sempre que no hagi estat per conformitat) utilitzant dos recursos de manera successiva, segons la regulació de cada cas:

 • Recurs de reposició que s'interposa davant el mateix òrgan administratiu que va dictar la resolució sancionadora perquè ho reconsideri, amb les al·legacions que s'estimin procedents.
 • Reclamació econòmic administrativa que es dirigeix al Tribunal Econòmic Administratiu Central o uns altres d'àmbit inferior (n'hi ha autonòmics i municipals fins i tot) que són òrgans administratius independents de l'Agència Tributària i que estan precisament per a revisar aquest tipus d'actes.

Esgotada la via administrativa el contribuent sancionat podrà seguir la impugnació de la sanció mitjançant demanda davant els Jutjats contenciosos administratius.

La reclamació del pagament de les sancions tributàries mentre estan recorregudes (en via administrativa) poden suspendre's, a petició de l'interessat, sense presentar cap mena d'aval ni garantia. Quan s'inicia la via judicial serà el jutge que conegui del cas qui decideixi si es manté aquesta suspensió.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".