Silenci administratiu

per Software DELSOL

Com veurem en aquest article el silenci administratiu és una garantia que tenen els ciutadans davant les administracions públiques atès que aquestes estan obligades a emetre les resolucions que corresponguin en els expedients administratius, tant si han estat iniciats pels particulars com per la pròpia administració, i el no compliment d'aquesta obligació de resoldre dintre del termini i en la forma escaient produiria una tremenda inseguretat jurídica i, fins i tot, indefensió a aquests ciutadans.

La seva regulació es troba, fonamentalment, en la Llei de Procediment Administratiu comú (Llei 39/2015 d'1 d'octubre) en el seu article 24 encara que, com veurem, l'aplicació del silenci administratiu varia segons cada tipus de cas i es troba regulada en les normes que es refereixen a cada tipus de procediment concret.

Obligació de resoldre per les administracions públiques

La Llei estableix de manera categòrica i taxativa que l'administració està obligada a resoldre tots els expedients administratius dictant, per a això, una resolució expressa i notificar-la als interessats.

Aquesta obligació existeix amb independència de quin sigui la forma d'iniciació de l'expedient administratiu en qüestió.

Si no hi ha res que resoldre pel motiu que sigui (desaparició de l'objecte del procediment, renúncia de l'interessat, caducitat, desistiment, etc) això no eximeix a l'administració de la seva obligació de dictar aquesta resolució expressa, haurà de fer-ho indicant en ella les circumstàncies per les quals s'acaba l'expedient relatant els fets i la normativa d'aplicació.

Únicament està permès per la Llei la terminació d'un expedient administratiu sense resolució expressa quan s'acabi mitjançant pacte o conveni amb l'administrat o en els procediments on aquest administrat exerceixi drets que solament suposin l'haver d'una declaració responsable o un altre tipus de comunicació a l'administració.

Si l'òrgan administratiu preveu, donat el nombre de sol·licituds o de persones afectades, que no podrà complir els terminis establerts per la normativa aplicable, està obligada a habilitar els mitjans materials i personals necessaris per a complir la seva obligació de resoldre en termini.

És responsabilitat personal del funcionari al càrrec del qual està l'expedient o del titular de l'òrgan administratiu competent per a instruir i resoldre el compliment d'aquesta obligació legal de dictar resolució expressa en termini.

Si no es compleix aquesta obligació haurà d'exigir-se-li la responsabilitat disciplinària que procedeixi. Nosaltres, com administrats interessats, podem instar l'inici d'aquest tipus d'expedient disciplinari.

Terminis per a resoldre

Aquesta obligació de resoldre expressament per l'administració ha de complir-se dins del termini que cada norma assenyali per al tipus de procediment de què es tracti.

La Llei de Procediment Administratiu assenyala, amb caràcter general, que el termini no pot ser més llarg de sis mesos tret que una norma amb rang de Llei (nacional o europea) prevegi un termini superior a aquest temps.

Si la normativa aplicable al cas concret no fixa un termini màxim per a resoldre el termini serà de tres mesos.

Aquests terminis es compten des de l'inici del procediment administratiu que, en els iniciats d'ofici serà la data de l'acord d'iniciació i en els iniciats per l'administrat des que la seva primera sol·licitud hagi tingut entrada (electrònica) en l'organisme administratiu competent.

Deure d'informació inicial

La Llei estableix l'obligació de les administracions públiques de publicar i mantenir actualitzat un lloc web informatiu on constin els procediments que té oberts amb indicació, en cadascun d'ells, dels terminis màxims per a resoldre i dels efectes que produirà el silenci administratiu.

A més de l'anterior, l'administració està obligada, una vegada iniciat el procediment i en un termini de deu dies, a notificar a l'administrat interessat l'obertura de l'expedient administratiu, informant-lo en aquesta comunicació del termini màxim per a resoldre i dels efectes del silenci administratiu. Si la iniciació s'ha produït a instàncies de l'interessat l'informarà en aquesta mateixa comunicació, a més, de la data en què la sol·licitud inicial ha tingut entrada en l'organisme administratiu competent.

El silenci administratiu

Si l'administració no compleix amb la seva obligació de resoldre, mitjançant acte administratiu exprés i notificat, dins del termini previst per a això es produeix el silenci administratiu que suposa que el procediment es resol amb els efectes que es prevegin normativament en cada cas, que són els que estudiarem a continuació.

En procediments iniciats a instàncies de l'interessat
En aquest cas existeixen dues possibilitats:

 • El silenci administratiu positiu: consisteix que la no resolució expressa per l'administració competent significa que es donen per acceptades les pretensions de l'interessat, que té, per això, dret a considerar-les estimades.
 • El silenci administratiu negatiu: en aquest cas es donen per rebutjades i/o desestimades aquestes pretensions.

El que el silenci administratiu sigui positiu o negatiu depèn del que es prevegi en la normativa aplicable al cas concret. Cada tipus de procediment administratiu té una regulació pròpia i específica i pot nornalitzar això però, amb caràcter general, la Llei de Procediment Administratiu fixa determinats criteris.

De manera general es considera que el silenci administratiu és positiu (i, per tant, que l'administrat pot amb ell considerar la seva petició com a estimada) en tots els casos tret que una Llei (nacional o europea) estableixi que és negatiu.

Si l'expedient tracta sobre accés o exercici d'activitats, la Llei no podrà fixar que el silenci és negatiu tret que es fundi en raons imperioses d'interès general.

També amb caràcter general serà negatiu (desestimatori) el silenci administratiu en els següents casos:

 • En els procediments que s'exerceixi el dret de petició de l'art. 29 de la Constitució.
 • Quan l'estimació suposi que es transfereixi al sol·licitant o unes altres persones facultats sobre el domini públic o el servei públic.
 • Quan es tracti d'activitats que puguin danyar el medi ambient.
 • En els procediments sobre responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
 • En la resolució de recursos administratius que impugnin actes administratius precedents o en sol·licituds de revisió d'ofici d'altres actes administratius a instàncies de l'interessat, tret que s'estigui recorrent un acte que ja es va resoldre per silenci administratiu, en aquest cas serà positiu tret que entre en els supòsits abans dits perquè sigui negatiu.

Efectes i conseqüències del silenci administratiu

Si el silenci administratiu és positiu produeix tots els efectes que produiria un acte administratiu estimatori de les pretensions del sol·licitant.

Si és negatiu el seu únic efecte és permetre a l'interessat interposar els recursos, administratius o judicials, que procedeixin en aquest cas.

Cal tenir en compte que, atès que el silenci administratiu és conseqüència d'un comportament culpable de l'administració competent, els terminis i termes que afecten l'interessat continuen tenint vigència, però s'apliquen amb certs criteris d'indulgència per administracions i jutges, ja que l'interessat no té cap culpa que l'administració no hagi complert les seves obligacions legals.

L'acte administratiu que produeix el silenci és vàlid i es pot fer valer davant l'administració i davant qualsevol altra persona, física o jurídica, pública o privada.

Aquest acte produeix, automàticament, efecte des del mateix moment que es compleix el termini màxim per a resoldre sense notificació de resolució expressa.

L'existència del silenci es pot provar per qualsevol mitjà admès en Dret, encara que l'administració que no ha complert la seva obligació de resoldre està obligada, en un termini de quinze dies, a certificar que s'ha produït el silenci.

Si tampoc compleix aquesta obligació de certificar en termini l'interessat podrà instar-lo a l'administració en qualsevol moment.

Resolució expressa posterior al silenci administratiu

Si el silenci administratiu és positiu, qualsevol resolució expressa de l'administració només pot confirmar aquesta acceptació de les pretensions de l'interessat, no pot, per tant, denegar-les.

Si fos negatiu el silenci no existeix cap vinculació, l'administració podrà resoldre acceptant o denegant les pretensions.

Silenci administratiu en expedients iniciats d'ofici per la pròpia administració

En aquest cas existeix la mateixa obligació de resoldre en termini per part de l'administració.

Si el procediment es paralitza per culpa de l'administrat interessat s'interromprà aquest termini.

En els procediments per a reconeixement o constitució de drets dels administrats o d'altres situacions jurídiques que els siguin favorables, el silenci administratiu es considerarà negatiu.

En els procediments sancionadors o disciplinaris en els quals l'administració pugui sancionar o produir altres efectes desfavorables a la persona interessada es produeix la caducitat del procediment que serà arxivat sense sanció.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".