Societat Anònim (SA)

per Software DELSOL

La Societat Anònima és una persona jurídica de caràcter mercantil enquadrada dins del que la Llei denomina societats de capital (al costat de la Societat de Responsabilitat Limitada i a la Societat Comanditària per Accions).

La Societat Anònima és una entitat que, com hem dit, té personalitat jurídica i té, per tant, la qual cosa anomenem capacitat jurídica pel que pot ser titular de béns i drets i contractar i comprometre's igual que les persones físiques, pot, per exemple:

 • Ser titular de béns i drets com la propietat, l'usdefruit, el dret a cobrar deutes, etc.
 • Estar subjecte a obligacions com el pagament de deutes, obligacions de fer o no fer, de donar, etc.
 • Realitzar actes jurídics com a contractes, donacions, etc.
 • Comparèixer en judici i davant les administracions públiques per a defensar-se i fer valer els seus drets.

Té capacitat jurídica però no té capacitat d'obrar ja que no pot obrar per si mateixa, necessita un administrador o òrgan d'administració que li representi i que realitzi els actes en el seu nom i pel seu interès.

Aquest òrgan d'administració pot ser una o diverses persones físiques o jurídiques (una societat pot ser, perfectament, administradora d'una altra) però, al final, qui actua sempre són les persones físiques perquè, com és palmàriament clar, la societat no té la possibilitat d'actuar per si mateixa ja que la seva voluntat és la dels seus socis i administradors.

La característica més interessant de les societats de capital i, per tant, de la Societat Anònima és la Limitació de Responsabilitat per la qual de les obligacions i deutes que té la societat respon només la pròpia societat amb el seu patrimoni personal i no els seus socis que només respondran fins on arribin les aportacions a les quals s'hagin compromès amb la societat, ens expliquem:

Si una persona física contreu una obligació respon d'ella amb tots els seus béns presents i futurs o, cosa que és el mateix, amb tot el seu patrimoni i, en alguns casos, el de la seva família.

No obstant això, si una o diverses persones constitueixen una societat i li aporten uns fons propis, un capital, bé desemborsant-ho directament o bé comprometent-se a desemborsar-ho, les obligacions de la societat es pagaran amb aquest capital i solo amb ell, quedant fora de perill la resta del patrimoni dels socis. Per això es diu de responsabilitat limitada (no ens confonguem, tenen aquesta característica de responsabilitat limitada tant les Societats Anònimes com les Societats de Responsabilitat limitada).

En la Societat Anònima el capital està representat per accions. Aquest capital no pot ser inferior a 60.000€ i haurà d'expressar-se en aquesta moneda.

La seva fundació es fa per escriptura pública atorgada davant notari per tots els socis fundadors i que haurà de ser inscrita en el Registre Mercantil i publicada en el diari oficial del Registre Mercantil.

En aquesta escriptura constarà:

 • Dades identificatives dels socis fundadors.
  La seva voluntat de constituir la societat.
  Aportacions econòmiques de cada soci (efectives en el moment o que s'obligui a realitzar) i accions que se li atribueixen a canvi de tals aportacions.
  Estatuts de la societat que inclouran:
  • Denominació Social: el nom de la societat que deu ser autoritzat per certificat obtingut prèviament en el Registre Mercantil Central (per a evitar duplicitats de noms o noms inconvenients no permesos per les normes); haurà d'incloure la indicació “Societat Anònima” o la seva abreviatura “SA”.
  • Objecte Social: que és una descripció de les activitats mercantils al fet que es dedicarà la societat.
  • Domicili Social: dins del territori espanyol, on se situï la seva adreça efectiva o principal establiment. En estar a Espanya les societats tenen nacionalitat espanyola. Podran incloure's altres dades com la seva pàgina web corporativa.
  • El Capital Social: com està representat per accions (i si escau les seves diferents classes i sèries). L'aportació d'aquest capital, si és en efectiu, haurà de fer-se mitjançant ingrés en un compte bancari que certificarà aquest ingrés per a la seva aportació en el moment de la constitució. Si és en espècie haurà de fer-se la valoració dels béns i drets aportats mitjançant informe d'experts independents.
  • Òrgan d'Administració: el seu número i forma, segons expliquem més a baix.
  • Forma d'Adoptar acords en els òrgans col·legiats: el Consell d'Administració i la Junta General.
 • Persona o persones que exerciran inicialment l'administració i representació de la societat.

Si no es compleixen els requisits previstos per a la creació i, per exemple, no s'inscriu o publica en el Registre aquesta fundació la societat es converteix en irregular i serà com una societat col·lectiva sense limitació de responsabilitat.

La Societat Anònima també es pot crear mitjançant constitució successiva en la qual uns promotors publiquen un programa que pot ser subscrit pel públic, que haurà d'ingressar les seves aportacions al capital en subscriure's, constituint-se a continuació una Junta General i atorgant l'escriptura de constitució i inscrivint-la.

Societats Unipersonals. Són les creades per un únic soci o que, per transmissió posterior d'accions, les seves accions estiguin en mà d'una única persona (física o jurídica).

Aquesta situació de unipersonalidad ha de constar en escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil i esmentar-se expressament en tots els seus documents i, fins i tot, en el seu nom que passarà a ser “Societat Anònima Unipersonal” o “SAU”.

En ser unipersonal es perd la limitació de responsabilitat i l'únic soci respon personal i solidàriament dels deutes de la societat.

Drets dels Socis. Cada soci té dret a:

 • Participar en el repartiment de beneficis (dividends) i dels resultats de la liquidació de la societat.
 • Assistir a les juntes i votar en elles proporcionalment a la seva participació en el capital.
 • Adquirir de manera preferent les accions que embena un altre soci.
 • El d'informació.

Podran crear-se accions sense dret a vot (fins a la meitat del capital) garantint als seus posseïdors un repartiment mínim de beneficis.

Junta General En ella participen tots els socis amb dret a vot segons el nombre d'accions que posseeixen. Les seves competències són:

 • Aprovar els comptes anuals i la gestió social i decidir la distribució de resultats.
 • Nomenar i cessar administradors i auditors de comptes i, si escau, demanar-los responsabilitats.
 • Emetre instruccions als òrgans d'administració.
 • Modificar els estatuts socials.
 • Augment i reducció del capital social.
 • Limitar o suprimir els drets d'adquisició preferent d'accions.
 • Aprovar la compra o venda d'actius essencials.
 • Canvis com a transformació, fusió, escissió, cessió global d'actiu o passiu o el trasllat del domicili a l'estranger.
 • Dissolució.
 • Aprovar el balanç final de la Societat i el de liquidació.
 • Els altres assumptes que fixin la Llei o els Estatuts Socials.

La junta general serà ordinària que es reuneix una vegada a l'any (en el primer semestre) per a l'aprovació dels comptes anuals i aplicació de resultats, i extraordinària quan sigui convocada a aquest efecte.

També pot existir una junta universal quan estiguin presentis tots els socis i així ho decideixin.

Òrgan d'Administració. És el que determinin els estatuts socials i pot ser:

 • Un administrador únic.
 • Dos administradors que actuaran de forma mancomunada.
 • Un consell d'administració. Té un mínim de tres membres i les accions es poden agrupar en parts proporcionals al nombre de membres per a tenir representació directa en el Consell.

Els components d'aquests òrgans poden ser persones físiques o jurídiques. Han d'acceptar expressament el seu nomenament en escriptura pública que serà inscrita en el Registre Mercantil i publicada en el seu diari oficial.

No és necessari que siguin accionistes.

En principi el seu càrrec és gratuït però els estatuts poden fixar alguna remuneració fixa o dependent de determinades actuacions o, fins i tot, per participació en beneficis.

Comptes Anuals. La Societat Anònima està obligada a la gestió d'una comptabilitat segons la normativa existent a aquest efecte i a formular, cada exercici comptable, uns comptes anuals que hauran de ser aprovades per la Junta General, en determinats casos auditades inscrites en el Registre Mercantil on seran públiques i, per tant, accessibles a qualsevol persona.

El seu contingut és:

 • Balanç.
 • Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Estat de canvis del patrimoni net de l'exercici.
 • Estat de fluxos d'efectiu.
 • Memòria.

Es poden formular de manera normal o abreujada.

A més, s'elaborarà un informe de gestió.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".