Subvenció

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua defineix subvenció com a “Ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad considerada de interés general”, per tant és una ajuda, normalment econòmica, que es lliura a algú amb la finalitat   de que la destini a alguna cosa que interessa.

Una subvenció pot atorgar-la qualsevol persona, una Administració Pública o un particular, una associació, fundació o entitat anàloga.

Una subvenció atorgada per una fundació o un altre ens o persona particular es regirà pel principi de llibertat de pactes previst en l'art. 1255 del Codi Civil i haurà d'estudiar-se com ha de tributar, si està subjecta a l'impost de successions i donacions o no.

Però, del que parlarem en el present article és de les subvencions públiques que són les que atorga una Administració Pública (L'Estat, la Comunitat Europea, una Comunitat Autònoma, un ajuntament, un ens públic) i que estan definides en l'art. 2 de la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre): són disposicions dineràries realitzades per una Administració Pública en favor de persones públiques o privades, sempre que:

 • Els diners es lliuri sense rebre cap mena de contraprestació.
 • Que es faci per a complir una fi determinada: un projecte, activitat o determinat comportament, que ja s'ha fet en el passat o que es farà en el futur, quedant el beneficiari obligat a complir les obligacions que s'estableixin per a això.
 • Que la finalitat o objecte que parlem en el paràgraf anterior sigui d'utilitat pública, interès social o promoció d'un *fín públic.

Aprovació de subvencions

Per a crear una subvenció l'Administració ha de fixar en un pla estratègic de subvencions els objectius que es persegueixen amb ella, els terminis per a aconseguir tals objectius i, a més, com es finançarà aquests diners en el pressupost corresponent.

Si la subvenció planejada afecta al mercat ha d'anar encaminada a corregir fallades d'aquest mercat i ésser el menys distorsionadora possible amb ell.

Ha de complir els principis de:

 • Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
 • Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.
 • Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics

S'aprovaran les normes necessàries per a la concessió i pagament de la subvenció; si es fa amb fons europeus l'administració que els gestiona ha de comunicar-ho a l'organisme competent de l'UE perquè dictamini sobre la seva adequació.

Per a subvencions per import superior a 12 milions d'euros hauran d'aprovar-se per acord del Consell de Ministres.

La gestió de la subvenció es podrà encomanar a una entitat col·laboradora que serà un organisme públic o una entitat privada de titularitat pública o una associació.

Obligacions del que rep la subvenció

Segons l'art. 14 de la Llei qui rep la subvenció ha de:

 • Complir el projecte o executar l'activitat per a la qual s'ha donat la subvenció.
 • Justificar davant l'Administració o davant l'entitat col·laboradora que compleix els requisits fixats per a obtenir aquesta subvenció i, posteriorment, que ha complert l'objectiu.
 • Sotmetre's i col·laborar amb les actuacions d'inspecció, comprovació i control financer que realitzin els òrgans competents, nacionals o europeus.
 • Informar si obté altres subvencions o un altre tipus d'ajudes per a les mateixes finalitats.
 • Acreditar estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social de manera prèvia a rebre la subvenció.
 • Portar la comptabilitat i els llibres que li corresponguin segons la Llei en ordre i al dia i conservar les factures i altres documents que tinguin a veure amb l'assumpte.
 • Donar publicitat de la subvenció i del seu caràcter públic en els termes previstos per la Llei.
 • Retornar els fons rebuts en els casos de revocació o anul·lació prevists per l'art. 37 de la Llei.

Procediment per a concedir la subvenció

El procediment serà fixat per la norma que aprovi la subvenció i haurà de complir els requisits previstos pels arts. 22 et seq. de la Llei.

S'hauran de concedir en concurrència competitiva, la qual cosa consisteix que els peticionaris de la subvenció faran les seves sol·licituds i l'òrgan compararà aquestes sol·licituds, utilitzant criteris de valoració que han de ser establerts per la norma de creació (en les seves bases reguladores),

L'òrgan que realitzi aquesta comparació i decisió ha de ser un òrgan col·legiat.

Si la norma de creació ho autoritza, es podrà prorratejar la quantitat a concedir entre diversos peticionaris.

Excepcionalment es podran concedir subvencions a destinataris determinats sempre que sigui a través de la Llei de Pressupostos o una altra norma de rang legal.

Tractament comptable de les subvencions rebudes

Quan es rep una subvenció a fons perdut, és a dir que no cal retornar, tant si escau d'una Administració Pública com d'una entitat particular, es registrarà com a ingrés abonant-la al compte (740) Subvencions, donacions i llegats a l'explotació i amb càrrec a Tresoreria o al compte que correspongui dels grups (44) deutors diversos o (47) administracions públiques.

La norma de valoració 18a del PGC per a PIMES estableix, per a les rebudes en diners, que es valoraran pel seu valor raonable de l'import concedit i, les que siguin en espècie, també pel valor raonable del bé que es rep i també en el moment del seu reconeixement comptable.

Tractament fiscal

La Llei de l'Impost de Societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre estableix que les subvencions es computaran com a ingressos comptables, fixant excepcions a la seva integració en la base imposable en determinats casos.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".