Suspensió de pagaments

per Software DELSOL

Parlem de suspensió de pagaments referint-nos a la situació en la qual l'empresari (tant si és persona física com si és una societat) no disposa de suficients actius líquids per a fer front als pagaments que té compromesos amb tercers (amb proveïdors, amb entitats financeres, amb administracions públiques i amb qualsevol altre tipus de creditor) encara que sí que pugui tenir actius no líquids ni liquidables per valor superior als seus deutes.

Quan no existeix una solució raonable a aquesta situació l'empresari ha d'acudir davant l'autoritat judicial per a demanar aquest expedient de suspensió de pagaments en els termes que regula la Llei de 26 de juny de 1922 que la regula.

La finalitat d'aquesta sol·licitud judicial és intentar arribar a un acord amb els creditors i evitar la fallida.

Iniciació del procediment

Sol·licitud

Com hem dit ha de sol·licitar-la al jutjat el propi empresari afectat per la suspensió mitjançant escrit, que ha d'estar signat per ell a més de per advocat i procurador.

Aquest escrit inicial no podrà ser admès a tràmit pel jutjat si no li acompanyen tots els documents previstos per la Llei que són:

 • Balanç de situació prou detallat; si no fos possible es presentarà un estat que descrigui la situació amb el major detall que es pugui i el jutge donarà termini, de fins a trenta dies, per a formar un balanç amb supervisió dels interventors.
 • Títols dels béns immobles si n'hi ha.
 • Relació de creditors amb les seves dades completes i les quantitats que se'ls deu.

Si els creditors passen de mil o no és possible fer aquesta relació deurà, coincidint amb el balanç de situació, relacionar el nombre aproximat de creditors, els noms dels quals es pugui i l'import global que es deu.

 • Memòria dels motius de la situació i de com es pensa solucionar.
 • Proposta de pagaments.
 • Si ho sol·licita una societat anònima certificat d'acord dels administradors i convocatòria de Junta General per a ratificar la petició; si no es reuneix la Junta o no ratifica la petició s'arxivarà el procediment.

En aquests acords de consell i junta haurà de designar-se a les persones que representaran a la societat en l'expedient de suspensió.

 • Relació de domicilis i sucursals i agències o representants del sol·licitant.
 • Llibres oficials de comptabilitat degudament diligenciats; tant els obligatoris com els altres que l'empresari tingui diligenciats.

Admissió a tràmit

El Jutjat examinarà la sol·licitud i, si està tot correcte, donarà per sol·licitada la suspensió de pagaments mitjançant provisió que comunicarà als jutjats dels llocs on l'empresari tingui representacions i publicarà en el Registre Mercantil.

Els jutges dels llocs on tingui establiment el sol·licitant procediran a intervenir aquestes dependències.

En tot el procediment intervindrà el Ministeri Fiscal.

Operativa social

Des que sigui admesa la sol·licitud de suspensió fins que es produeixi un acord amb els creditors o una declaració d'insolvència l'empresari continua realitzant l'administració del negoci, però haurà de ser supervisat pels interventors per a operacions de vendes, pagaments i cobraments.

Si no compta amb aquesta supervisió dels interventors i realitza actes d'aquest tipus seran nuls i l'empresari pot incórrer en responsabilitats penals.

Mentre es tramita el procediment de suspensió de pagaments queden paralitzats i en suspès totes les reclamacions contra el sol·licitant i l'execució de sentències de judicis que estiguin en curs.

Interventors

Nombrament

En aquesta provisió d'admissió es designen tres interventors; dos d'ells professionals mercantils i el tercer un dels creditors de la llista de els quals tinguin deutes més importants.

El càrrec d'interventor és obligatori i han de jurar els seus càrrecs.

El seu nomenament pot ser impugnat per l'empresari o per un altre creditor, resolent el Jutge el que procedeixi.

Si el jutge el considera millor podrà nomenar un solo interventor que serà un dels creditors.

Els interventors cobraran, a costa del sol·licitant, la retribució que fixi el jutge.

Funcions i competències

 • Inspeccionar els llibres comptables i controlar que es comptabilitzin en ells les operacions que es realitzin.
 • Controlar l'activitat del suspens exigint un control diari de caixa.
 • Mantenir al jutge informat i informar-lo també sobre les pretensions del suspens i proposar-li accions a realitzar i, si escau, executar-les.

Les seves funcions duraran fins que se sobresegui l'expedient o fins a deu dies després de la junta amb acord.

Dictamen dels interventors

El jutge assenyalarà un termini de vint i seixanta dies perquè els interventors dictaminin sobre:

 • Exactitud de la informació del balanç i dels crèdits.
 • Sobre la comptabilitat del suspens.
 • Sobre les causes al·legades de la suspensió.

Presentaran un balanç i llista de creditors definitius i relació de crèdits amb qualificació d'aquests.

El suspens tindrà tres dies per a informar sobre aquest informe.

Declaració judicial de la suspensió

Amb l'informe dels interventors el jutge declararà a l'empresari en suspensió de pagaments i la qualificarà d'un d'aquestes dues maneres.

 • Insolvència provisional: si l'actiu és superior al passiu.
 • Insolvència definitiva: si l'actiu no cobreix tots els deutes.

Insolvència definitiva

Si la declaració és d'insolvència definitiva es dóna a l'empresari un termini de 15 dies perquè consigni o presti fiança per la diferència entre actiu i passiu. Si ho fa la insolvència passarà a ser provisional.

Si no ho fa el jutge formarà peça per a qualificar les responsabilitats del suspens i limitarà la seva capacitat d'actuació.

En aquest cas el jutge convocarà immediatament la junta de creditors tret que es demani el sobreseïment o la declaració de fallida.

Junta de creditors

Declarada la insolvència provisional el jutge convoca la junta de creditors, se citarà a aquests personalment i es donarà publicitat en diaris oficials.

Es donarà un termini de 30 i 60 dies als convocats per a examinar la documentació i la proposició del conveni.

Fins a 15 dies abans de la junta els creditors podran impugnar crèdits inclosos i demanar inclusió o exclusió de crèdits.

Vuit dies abans de la junta els interventors lliuraran al jutge la llista definitiva de crèdits amb qualificació dels mateixos segons hagin estat o no inclosos pel suspens i hagin estat o no impugnats, deixant clar les xifres acceptades i les que hagin estat recorregudes.

Els impugnants tindran una resolució del jutge sobre els seus recursos, però podran acudir, després del concurs, a judici ordinari.

Celebració de la junta

La presideix el jutge, estan obligats a acudir el deutor i els interventors i podran acudir tots els creditors de la llista havent de ser tres cinquens del passiu perquè pugui celebrar-se.

Si no acudeix el deutor o 3/5è dels creditors se sobreseurà l'expedient.

Es comença per la lectura de les llistes i es consignaran les protestes que es formulin.

Poden parlar sobre la proposta tres creditors a favor i tres en contra a més del deutor i els interventors.

El conveni pot ser modificat per acord amb acord del deutor.

S'aprova amb el vot favorable de la meitat més un dels creditors que tinguin crèdits de més de tres cinquens (tres quarts en insolvències definitives o si només és d'espera).

Si no s'aconsegueix conveni hi haurà segona convocatòria i es podrà aprovar el conveni per dues terceres parts del passiu.

Si es donen avantatges especials a algun grup de creditors no es tindran en compte els seus vots per a això.

Conveni

Oposició al conveni

En vuit dies des de la junta poden impugnar-la els creditors que no hagin concorregut, els eliminats de la llista i els que hagin salvat el seu vot. Els motius d'oposició només podran ser:

 • Defectes de forma.
 • Falta de personalitat o representació d'algun assistent.
 • Frau per acord entre el deutor i alguns assistents.
 • Exageració fraudulenta de crèdits.
 • Errors comptables i inexactituds fraudulentes del balanç.
 • No procedència de declaracions de dret d'abstenció que afectin els vots.

Aplicació del conveni

Si no hi ha impugnació el jutge aplica el conveni.

Si el deutor no compleix qualsevol creditor pot demanar la rescissió del conveni i la declaració de fallida.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".