Usdefruit

per Software DELSOL

L'usdefruit és un dret real, és a dir, un dret que una persona té sobre una cosa (com ho és també el dret de propietat), encara que també pot recaure sobre un dret si no és personalíssim.

En aquest cas l'usdefruit ens dóna dret a gaudir del bé objecte del mateix que no és nostre ja que té un propietari (al qual anomenem nus propietari) amb l'obligació de conservar la seva forma i substància tret que el títol pel qual el tenim o la Llei autoritzin una altra cosa.

Aquest “gaudir del bé” es concreta segons sigui la naturalesa d'aquest bé, per exemple, si és un pis consistirà a poder viure en ell o utilitzar-lo per a un altre tipus d'activitat, si és un camp consistirà a poder sembrar-lo o recol·lectar els seus fruits, si és una màquina la podrem utilitzar segons la seva naturalesa, etc.

L'usdefruit apareix per:

 • La Llei quan així ho disposa.
 • Voluntat de les parts per pactes entre vius en els quals el propietari ven o regala l'usdefruit.
 • Per herència quan el testament (o la Llei) el disposi a favor d'un hereu.
 • Per prescripció.

L'usdefruit es regula pel títol pel qual s'ha constituït, pot afectar a tota la cosa o una part, ja sigui una part percentual o un determinat tipus de gaudi i uns altres no, també pot estar a favor de més d'una persona.

En tot cas els drets i obligacions de l'usufructuari es fixen en el seu títol constitutiu, la Llei estableix uns drets i obligacions que s'apliquen en el cas que el títol no entri a regular-los.

Drets de l'usufructuari

L'usufructuari percebrà els fruits naturals, industrials i civils de la cosa, però no els tresors que es puguin trobar en la finca.

Els fruits pendents al començament pertanyen a l'usufructuari i els pendents al final al propietari.

L'usufructuari no està obligat, en començar l'usdefruit, a pagar les despeses que hagi fet el propietari, però aquest sí que ha de pagar, al final, les despeses ordinàries que hagi pagat l'usufructuari per a l'obtenció dels fruits pendents.

En el cas que la cosa estigui llogada a un tercer l'usufructuari només percebrà les rendes proporcionals al mateix temps que duri el seu dret.

L'usufructuari té dret a gaudir, també, de beneficis accessoris de la cosa com a servituds o augments de la cosa per accessió.

Pot gaudir de la cosa personalment o cedir-la o llogar-la a un altre, però els contractes que celebri s'extingiran quan s'acabi el dret de l'usufructuari excepte les finques agrícoles que s'extingiran quan finalitzi l'any agrícola o període de collita.

Si l'objecte de l'usdefruit no es consumeix, però sí que sofreix deterioració en usar-se, l'usufructuari no està obligat a indemnitzar al propietari per aquesta deterioració per l'ús normal i responsable però sí per usos negligents o dolosos.

Si part de la cosa usufructuària no es pot usar sense consumir-la l'usufructuari pot servir-se d'ella, però si ha de pagar el seu valor o restituir altres iguals en acabar l'usdefruit.

L'usufructuari pot exercitar les accions judicials o d'un altre tipus que corresponguin al propietari i el propietari està obligat a cedir-li les seves accions i assistir-li en la prova. El que aconsegueixi amb aquestes accions només podrà gaudir dels fruits.

Pot, en la cosa en cuestió, fer les millores útils o d'esbarjo que estimi oportunes, però no tindrà dret al fet que se li indemnitzi per elles, encara que pot, si és físicament possible sense menyscapte de la cosa, retirar-les al final de l'usdefruit.

També pot compensar els desperfectes que sigui responsable en el bé amb les millores que hagués fet.

El nus propietari pot disposar del bé usufructuat per a la seva venda o oferir-lo en garantia, però sempre respectant el dret de l'usufructuari i no alterant la cosa per al seu ús.

Quan l'usdefruit sigui sobre una cosa posseïda en comú l'usufructuari té els drets de l'amo en la part que correspongui.

Obligacions de l'usufructuari

Al principi. Quan prengui possessió del bé per al seu ús l'usufructuari està obligat a:

 • Fer inventari, taxació i descripció de l'estat dels béns amb presència del propietari.
 • Prestar fiança. Aquesta obligació no incumbeix al venedor o donant que es reservi l'usdefruit del venut o donat, ni als pares o cònjuge que disposin de l'usdefruit dels seus fills o cònjuge mort.

Es podrà dispensar d'aquestes dues obligacions si això no perjudica a ningú.

Si no es presta fiança havent-hi obligació de fer-ho el propietari podrà exigir mesures asseguradores com una administració, dipòsit o venda dels béns sent, en aquest cas, els seus interessos o un altre tipus de beneficis propietat de l'usufructuari.

També podrà, en aquest cas, el propietari retenir la possessió dels béns com a administrador i anar lliurant els fruits a l'usufructuari.

En aquest cas l'usufructuari podrà reclamar judicialment, baix caució, el lliurament dels mobles necessaris per al seu ús o l'ús d'habitació d'un immoble, així com els instruments i eines que necessiti per a la seva activitat.

Durant l'usdefruit. L'usufructuari té l'obligació de cuidar les coses com un bon pare de família.

Si cedeix a un tercer la cosa per arrendament o un altre títol serà l'usufructuari responsable dels menyscaptes que sofreixi la cosa per culpa del seu posseïdor.

L'usufructuari ha de realitzar les reparacions ordinàries que necessiti la cosa. Si no ho fa el propietari, després de requerir-li, podrà fer-les ell a costa de l'usufructuari.

Les reparacions extraordinàries ha de fer-les el propietari i l'usufructuari està obligat a avisar-li quan sorgeixi la seva necessitat. Una vegada que les ha fet pot exigir, a l'usufructuari, l'interès legal dels diners que ha invertit en elles mentre duri l'usdefruit.

Si el propietari no les fa les pot fer l'usufructuari que tindrà dret a exigir la compensació corresponent.

El propietari pot fer obres, millores o noves plantacions en la cosa sempre que amb això no perjudiqui els drets de l'usufructuari.

Els tributs que recaiguin sobre els fruits seran a càrrec de l'usufructuari i els que recaiguin sobre la cosa els pagarà el propietari.

Si l'usdefruit és sobretot un patrimoni i existeixen deutes pendents de pagament l'usufructuari només estarà obligat al dels deutes contrets amb anterioritat a l'usdefruit i sempre amb protecció dels creditors si s'ha donat l'usdefruit en frau de Llei.

L'usufructuari pot reclamar els deutes vençuts si ha prestat fiança suficient o té autorització expressa del propietari o del jutge.

En herències, l'usufructuari universal pagarà tots els llegats de renda vitalícia o pensió d'aliments. El que ho sigui de part alíquota ho farà en proporció a aquesta. Si l'usdefruit és sobre coses concretes només pagarà els llegats que recaiguin directament sobre aquestes.

L'usufructuari d'una finca hipotecada no està obligat al pagament de la hipoteca, si es perd la cosa per impagament el propietari respondrà davant ell.

Si l'usdefruit és sobre tota una herència l'usufructuari podrà anticipar, de la seva butxaca, el pagament de deutes d'aquesta herència i després demanar que se li compensi, si no ho fa el propietari podrà exigir que es venguin els béns necessaris per a aquest pagament.

L'usufructuari ha d'informar el propietari dels actes de tercers que posin en perill la cosa, responent si no ho fa.

L'usufructuari és responsable de les despeses i costes dels plets sobre l'usdefruit.

Extinció de l'usdefruit

l'usdefruit s'extingueix:

 • Per mort de l'usufructuari quan és vitalici.
  Per arribar el termini o condició amb que es va constituir.
  Per confusió: quan usdefruit i propietat passen a pertànyer a la mateixa persona.
  Per renúncia del seu titular.
  Per pèrdua total de la cosa. Si és parcial l'usdefruit continua amb el que quedi.
  Per resolució del dret del constituent.
  Per prescripció.

No pot constituir-se usdefruit a favor d'una persona jurídica, pública o privada, per més de trenta anys i acabarà, en tot cas, si aquesta persona jurídica s'extingís.

Si el termini de l'usdefruit és fins que una persona compleixi certa edat continuarà aquest usdefruit fins a aquesta data encara que la persona morís.

Si està constituït sobre una propietat horitzontal i es destrueix l'usdefruit continua en la copropietat del sòl i materials.

Si s'expropia la cosa el propietari haurà de triar entre lliurar a l'usufructuari una altra cosa anàloga o abonar l'interès legal del preu de l'expropiació durant el temps que hauria de durar l'usdefruit (en aquest cas prestant fiança).

L'usdefruit no s'extingeix pel mal ús de la cosa però, si hi hagués perjudicis importants, el propietari pot demanar que se li lliuri quedant obligat a pagar, anualment, el producte en diners que correspongui.

Si l'usdefruit vitalici es constitueix a favor de diverses persones vives continuarà mentre visqui alguna d'elles.

Al final de l'usdefruit es lliura la cosa al propietari i es cancel·larà la fiança.

Tractament tributari

Impost sobre el patrimoni. Es valora una part per a l'usufructuari i una altra per al nus propietari sent aquesta la diferència entre la de l'anterior i el 100%.

Si l'usdefruit és temporal la part de l'usufructuari serà un 2% per cada any que quedi amb un màxim del 70%.

Si és vitalici el percentatge serà 70 menys l'edat de l'usufructuari amb un mínim del 10%.

Tributació en la constitució i extinció. Depèn de com es constitueixi, si és per herència o donació pagarà l'impost de successions i donacions i si és d'una altra manera tributarà per transmissions patrimonials i actes jurídics documentats sent la base el valor de l'usdefruit segons hem vist en el punt anterior.

A la seva extinció tributarà pel mateix impost que a la seva constitució i amb la base corresponent al valor del moment de l'extinció.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".