Valor raonable

per Software DELSOL

El valor raonable és pel qual pot ser comprat, un actiu financer o liquidat un passiu financer en una data concreta entre dues parts (comprador i venedor) independents entre si i expertes en la matèria i que saben actuar de manera lliure i prudent en condicions de mercat.

La seva implementació respon al principi d'imatge fidel que ha de presidir l'activitat comptable.

Per a calcular-ho hem d'acudir al valor de mercat.

Per als actius financers que no tinguin un mercat actiu existeixen models i tècniques de valoració per a trobar-lo.

Si no podem acudir al valor de mercat ni a les tècniques abans dites es determinarà el valor raonable pel seu valor comptable menys les seves amortitzacions o el seu preu d'adquisició o els seus costos de producció.

En la nostra normativa comptable tradicional el valor de qualsevol bé de l'immobilitzat era el seu valor d'adquisició menys les amortitzacions practicades sobre aquest.

No obstant això la normativa mercantil i comptable espanyola s'ha anat reformant, des de principis de segle, per a acostar-se a les normes que regeixen generalment a la Unió Europea.

Aquí apareix, a Espanya, el valor raonable.

Normativa Europea: Està recollida, fonamentalment, en l'art. 8 de la Directiva 2013/34/UE

 1. Els Estats membres han de permetre i, fins i tot, exigir a tota mena de societats la valoració dels actius financers (inclosos els derivats) amb el valor raonable.
  Igualment es permetrà o exigirà la valoració d'altres actius  amb referència al valor raonable.

  Això podrà limitar-se als estats financers consolidats.

  En tot cas això s'aplicarà als instruments que formin part d'una cartera de negociació i als derivats. No s'aplicarà:

  • Als instruments financers que no siguin derivats i que es mantinguin fins al seu venciment.
  • Els préstecs i efectes a cobrar que emeti la societat i que no s'utilitzin per a negociar.
  • Els deutes d'empreses filials, associades, en participació o grup d'empreses o qualsevol altre instrument financer que, per les seves peculiaritats, es comptabilitzi de forma diferent.
 2. Els contractes sobre productes bàsics que permetin als contractants liquidar-los en diners o per altres instruments financers es consideraran també instruments financers derivats amb les següents excepcions:
  • Que s'hagin celebrat anteriorment sota una altra normativa i continuïn complint-se.
  • Es concebin com a contractes sobre productes bàsics des del principi.
  • Es preveu que siguin liquidats mitjançant el lliurament del producte bàsic.
 3. En tot cas es podrà permetre la valoració de qualsevol actiu o passiu, en tot o en part, que puguin ser instruments coberts pel valor raonable.
  El valor raonable es determina amb referència a:
  • El Valor de mercat quan pugui determinar-se amb facilitat en un mercat fiable. Si no pot determinar-se amb facilitat però sí els seus components o un altre producte financer similar es podrà utilitzar aquest valor.
  • Si no es pot determinar amb facilitat s'aplicaran tècniques i models de valoració generalment acceptats si garanteixen una aproximació raonable al valor de mercat.
  • Si no és possible determinar el valor raonable per cap dels supòsits anteriors la valoració es farà amb el preu d'adquisició o de cost de producció si és possible.
 4. Una vegada aplicat el valor raonable a un producte financer qualsevol variació d'aquest valor es comptabilitzarà en el compte de pèrdues i guanys. Com a excepció a això no aniran a pèrdues i guanys sinó a una reserva “per valor raonable” en dos casos:
  • Que l'instrument financer afectat sigui de cobertura conformement a un sistema de comptabilitat de cobertura on està permès no comptabilitzar en Pèrdues i Guanys totes les variacions de valor.
  • Que la diferència de valor es degui a una diferència de canvi de divisa en la qual està valorada originalment el producte.
 5. Es podrà permetre o exigir per a actius financers realitzables que no siguin derivats, ser inclogui la variació de valor en una reserva per valor realitzable.
 6. També les legislacions nacionals podran permetre o exigir que altres actius no financers es valorin pel seu valor raonable.

Normativa i doctrina Espanyola: En primer lloc els Plans Generals de Comptabilitat (tant el general [RD 1514/2007] com els altres aplicables com són el del Petites i mitjanes empreses [RD 1515/2007], entitats asseguradores, entitats sense ànim de lucre, etc) implementen i regulen l'aplicació, per als actius financers que procedeix, del valor raonable.

La seva definició i implementació responen a l'explicat més amunt en aquest article.

Molt interessant és la norma tècnica d'auditoria sobre el «valor raonable». resolució de l'institut de comptabilitat i auditoria de comptes (ICAC), de 7 d'octubre de 2010 (l'ICAC és un organisme dependent del Ministeri d'Hisenda que realitza aquest tipus de dictàmens que han de ser seguits en l'elaboració comptable).

Segons aquesta norma, estan facultats per a aplicar el valor raonable les empreses en els seus comptes (és a dir, no és estrictament obligatori) per al que adoptaran els mitjans i procediments necessaris.

Unes vegades és senzill calcular-ho, per exemple en el cas dels instruments financers que cotitzen en un mercat, però en altres casos no és gens fàcil i han de fer-se els càlculs i comprovacions necessaris.

En aquest sentit l'auditor deu poder fer, a través de la comptabilitat i el coneixement de la realitat del negoci, la identificació de com s'ha produït i calculat la informació així com les normes de control intern, que les estimacions en diferents àmbits siguin raonables, la raonabilitat de les manifestacions que fa la gerència així com l'adequació dels principis i normes comptables adoptats.

L'auditor no pot sempre tenir certesa absoluta de la informació que veu pel que deu, en aquests casos, utilitzar les eines de comprovació i verificació de la informació prevista a aquest efecte.

En aquest sentit l'auditor és responsable, pel que fa al valor raonable, de la correcció de la seva implementació que ha de ser explicat en la memòria i respondre al principi d'imatge fidel.

Per la seva part els administradors són responsables de la veracitat i correcció de l'elaboració dels comptes anuals de la seva empresa complint, a aquest efecte, totes les normes i instruments que existeixen per a això.

En concret, l'auditor ha de conèixer quin procediment s'ha utilitzat per a determinar el valor raonable per al seu reflex en els comptes anuals i les activitats de control i avaluació de riscos (d'errors i irregularitats) a això referides en els termes previstos per la normativa tècnica d'auditoria.

Per a això es tindrà en compte:

 • Els controls utilitzats en la valoració del valor raonable, en els quals estan inclosa informació com la distribució de funcions entre els responsables de dur a terme la informació comptable i el càlcul del valor raonable.
 • Respecte d'aquestes persones responsables la seva aptitud i experiència.
 • Com s'utilitzin els processos informàtics.
 • La naturalesa i classe dels béns (instruments o transaccions financers).
 • Si la comptabilitat l'elabora una empresa externa l'auditor tindrà en compte la planificació del seu treball i el compliment de la normativa.
 • Si l'entitat ha contractat experts per a la determinació de valoracions i desglossaments per al càlcul del valor raonable.
 • Les hipòtesis rellevants que la direcció ha utilitzat en el càlcul del valor raonable.
 • La documentació que recolza aquests càlculs.
 • Els mètodes per a desenvolupar i aplicar les hipòtesis de la direcció.
 • El control dels canvis, que han de ser autoritzats i executats adequadament, si hi ha procediments de seguretat i els sistemes d'informació, fins i tot en el seu procediment d'aprovació.
 • El control d'oportunitat, fiabilitat i consistència de les dades utilitzades.
 • Com ha gestionat la direcció les incerteses que sorgeixen en el procés d'estimació del valor raonable.

A la llum de tot això l'auditor es farà una imatge general tenint en compte tota aquesta informació i unes altres com els criteris de l'exercici anterior, l'adequació a la normativa general i a les pròpies normes de l'empresa, l'actitud i aptitud de la direcció en la implementació dels seus propis plans, etc. Tot això per a evitar errors o irregularitats en el càlcul del valor raonable.

En aquest sentit per al càlcul de valors raonables s'ha d'avaluar:

 • Adequació del mètode de valoració.
 • Raonabilitat de les hipòtesis utilitzades.
 • Les dades que s'han utilitzat per al càlcul.
 • Si el mètode de valoració és uniforme en tots els casos i amb exercicis anteriors.
 • L'adequació i veracitat de les dades dels quals es parteix per al càlcul.

L'auditor pot fer una estimació pròpia del valor raonable per al que haurà de tenir en compte, a més de tota la informació anterior, els fets posteriors que avalin o no el càlcul fet per la comptabilitat.

Igualment l'auditoria podrà requerir a l'adreça de l'empresa perquè es manifesti, per escrit, sobre els mètodes, motius, desglossaments i fets posteriors.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".